• Prima   /  Despre CNAS   /  20 de ani de la fondare

  20 de ani de la fondare

       
  Elena ŢÎBÎRNĂ
  2019 până în prezent
  „În toţi aceşti 20 de ani, s-a lucrat la transformarea şi modernizarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale, astfel încât, plătitorii de contribuţii şi beneficiarii de prestaţii sociale să poată obţine încredere în sistemul public de asigurări sociale. În timp, CNAS a devenit principala instituţie de implementare a programelor naţionale în domeniul protecţiei sociale a cetăţenilor Republicii Moldova, inclusiv şi celor strămutaţi peste hotarele ţării. Rezultatele obţinute sunt dovada importanţei CNAS şi responsabilităţii specialiştilor din cadrul instituţiei  cu care s-au abordat sarcinile puse în faţa instituţiei, precum şi iniţiativele de modernizare, de diversificare a proceselor şi instrumentelor de lucru utilizate, în scopul creşterii gradului de încredere şi satisfacţie a clienţilor noştri”.
  Valentina BULIGA
  2018-2019
  „Mi-am dorit atunci, când am decis să mă implic în politică că protecţia socială trebuie să fie una din priorităţile clasei politice. Protecţia socială a cetăţenilor Republicii Moldova trebuie să fie realizată nu prin promisiuni, dar prin acţiuni, prin legi bine gândite şi prin reforme care până la urmă să producă impact asupra cetăţenilor Republicii Moldova. Domeniul social trebuie să fie bazat pe principii foarte clare, pe principii de solidaritate socială, de contribuţie personală. Iar atunci când vorbim de protecţie socială să avem grijă de păturile de cetăţeni care nu au avut oportunităţi să fie angajaţi, să primească salarii şi să ajungă să primească pensii decente”.
  Laura GRECU 
  2016-2018
  „În activitatea sa Casa Naţională de Asigurări Sociale îşi propune atingerea obiectivelor stabilite în vederea sporirii calităţii serviciilor prestate pe întreg teritoriul ţării, beneficiarii de prestaţii sociale să fie trataţi în măsură egală prin eficientizarea activităţilor zilnice şi eficacităţii proceselor prin perfecţionare continuă a sistemului public de asigurări sociale şi asigurarea funcţionării unui serviciu durabil de asigurări sociale”.
       
  Maria BORTA 
  2005-2016
  „Casa Naţională este instituţia, care stabileşte şi achită practic toate prestaţiile sociale existente, de la naşterea şi până la decesul cetăţeanului. Toate realizările Casei Naţionale au fost posibile prin intermediul personalului calificat. Pe parcursul acestor ani s-a creat o echipă de profesionişti, care activează în domeniul protecţiei sociale cu dăruire de sine şi cu o atenţie deosebită faţă de nevoile cetăţenilor. Echipa de profesionişti oferă populaţiei servicii de înaltă calitate şi asigură un înalt nivel de încredere faţă de sistemul public de asigurări sociale. Astăzi se poate spune despre CNAS, că este o instituţie puternică, capabilă să realizeze politica statului în domeniul protecţiei sociale”.
  Tamara ŞUMSCAIA 
  2001-2005
  „Înfiinţată pe data de 16.02.2001, prin Hotărârea Guvernului nr. 128, Casa Naţională şi-a început funcţionarea având ca misiune asigurarea funcţionării unui serviciu durabil de asigurări sociale, care garantează protecţia socială a participanţilor la sistemul public de asigurări sociale. Puţini conştientizau la timpul respectiv importanţa creării acestei instituţii”.
   
       
       

  2001: Fondarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale

  2002: Crearea Registrului de stat al evidenței individuale

  2003: Implementarea Registrului de stat al evidenței individuale

  Pe 16 februarie 2001, prin Hotărâre de Guvern a fost creată Casa Naţională de Asigurări Sociale,  având la bază personalul şi funcţiile Fondului Social, Departamentului pentru Pensii şi Asistenţă Socială, Centrului de Calculare a Pensiilor şi Indemnizaţiilor din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

  În calitate de autoritate executivă centrală în domeniul asigurărilor sociale, CNAS a fost responsabilă de realizarea unui şir de obiective menite să asigure o evidenţă eficientă a contribuţiilor, creşterea nivelului de încredere a contribuabililor în sistemul public de asigurări sociale, administrarea eficientă a bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS), stabilirea şi plata în termen a prestaţiilor sociale.

  Una din cele mai principale activităţi a Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru anul 2002 a fost implementarea evidenţei individuale, cît şi crearea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.  Este un proiect ambițios care presupune evidența personificată a contribuţiilor de asigurări sociale calculate și achitate de angajator pentru fiecare angajat și cu aceasta se pun bazele procesului corelării cuantumului pensiei și prestațiilor de asigurări sociale cu suma contribuțiilor calculate și achitate de angajator.

  Începând cu 1 ianuarie 2002 Casa Naţională de Asigurări Sociale a  început implementarea noului sistem de evidenţă contabilă, elaborat în baza Standardelor Internaţionale de Contabilitate.
  Începînd cu 1 noiembrie 2002 Casei Naționale de Asigurări Sociale i se atribuie funcția de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii. Pînă la această dată, acest tip de prestații se acorda de către angajatori.

  Continuă completarea Registrului de stat al evidenței individuale și atribuirea fiecărei persoane asigurate a codului personal de asigurări sociale, sunt elaborate  documentele şi formularele care asigură ţinerea eficientă şi corectă a evidenţei individuale, precum şi sunt iniţiate lucrări pentru proiectarea sistemului informaţional corespunzător.

  Pentru prima dată, la data de 1 aprilie 2003 a fost realizată indexarea pensiilor. Coeficientul de indexare a pensiilor a constituit 19,3%.
  În aprilie 2003 a ieșit de sub tipar primul număr de ziar al Casei Naționale de Asigurări Sociale ”Asigurarea Socială”.
  A avut loc prima conferinţă internaţională organizată de  Casa Naţională de Asigurări Sociale cu tematica „Perfecţionarea relaţiilor interstatale în domeniul asigurării cu pensii şi asigurărilor sociale”. În cadrul conferinței au participat reprezentanţi din 17 ţări - România, Cehia, Slovacia, Lituania, Bulgaria, Suedia, Israel, Polonia, Germania, ţările CSI.

       

  2004: CNAS a devenit membru a Asociaţiei Internaţionale pentru Securitate Socială

  2005: CNAS – parte a proiectului Băncii Mondiale în domeniul gestionării sistemului public de asigurări sociale

  2006: CNAS – o nouă structură care asigură executarea eficientă a sarcinilor trasate

    La propunerea oficială a Secretariatului General al Asociaţiei Internaţionale pentru Securitate Socială (ISSA), în cadrul celei de-a 28-a Adunare Generală a ISSA la Beijing din 12 septembrie 2004, Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova a fost primită în rândurile ISSA cu drepturi depline.

  ISSA a fost fondată în 1927 cu sediul la Geneva (Elveţia). În prezent, ea întruneşte mai mult de 339 de membri din peste 151 de ţări. Obiectivul principal al ISSA constă în cooperarea la nivel internaţional pentru promovarea şi dezvoltarea securităţii sociale la nivel mondial, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor economice şi sociale ale populaţiei, pe baza principiului echităţii sociale. Misiunea fundamentală a ISSA constă în acumularea şi generalizarea diferitor concepţii cu privire la protecţia socială la nivel mondial, organizarea seminarelor şi forumuri-lor internaţionale, în cadrul cărora administratorii programelor din diferite ţări fac schimb de experienţă şi discută problemele cu care se confruntă. ISSA reprezintă un centru mondial, în special, pentru colectarea şi distribuirea informaţiei privind dezvoltarea securităţii sociale şi experienţei inovatoare.

  În acest an, în scopul preluării bunelor practici în domeniul gestionării sistemului de asigurări sociale, se extind relaţiile de colaborare cu instituţiile omoloage din alte ţări: Institutul de Asigurări Sociale din Polonia; Institutul de Asigurări Sociale din Bulgaria; Administraţia Centrală de Asigurări Sociale de Stat din Lituania.

  Cu aprobarea, în anul 1998 de către Parlament, a Strategiei reformei sistemului de asigurare cu pensii şi determinarea principiilor de funcţionare a sistemului public de asigurări sociale, s-a conştientizat că gestionarea unui sistem atît de complex şi multilateral fără aplicarea tehnologiilor informaţionale moderne va fi imposibilă.

  Reieşind din faptul, că nici în Republica Moldova şi nici în ţările învecinate nu a existat un sistem informaţional integrat în domeniul asigurărilor sociale, implementarea tehnologiilor noi a fost posibilă doar prin susţinerea externă, care a fost oferită de către Banca Mondială prin proiectul „Managementul Protecţiei Sociale”, lansat în anul 2005. În legătură cu reformarea sistemului de pensionare al Republicii Moldova, de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a fost contractat proiectul „Elaborarea şi implementarea sistemului informaţional Protecţia Socială”.

   În perioada de elaborare și testare a sistemului informaţional în domeniul asigurărilor sociale au fost depuse eforturi considerabile de către angajaţii Casei Naţionale, care în paralel au menţinut activitatea în procesele actuale şi au participat la elaborarea şi implementarea tehnologiilor noi.

  La 9 martie 2006, prin Hotărârea Guvernului nr.256 este aprobată o nouă structură organizațională a CNAS, care va asigura executarea eficientă a obiectivelor de bază. CNAS tinde spre acordarea serviciilor de asigurări sociale prevăzute de legislaţie în cadrul unei instituţii moderne şi automatizate, menite să satisfacă necesităţile contribuabililor şi a beneficiarilor de prestaţii sociale, cu personal de înalt profesionalism, care va asigura prestarea serviciilor de calitate, prin crearea sistemelor şi procedurilor transparente, sigure şi rezistente la fraude şi erori.
  Întru accelerarea procesului de introducere a datelor din declaraţiile persoanelor asigurate în Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale a fost implementat mecanismul de prezentare a declaraţiilor în mod electronic.

       

  2007: CNAS reorganizează activitatea după principiul front și back oficiu.

  2008: CNAS a implementat un sistem informațional performant întru administrarea eficientă a sistemului public de asigurări sociale

  2009: CNAS a implementat sistemul informațional ACCES CPAS

   În anul 2007 a început reorganizarea activității caselor teritoriale de asigurări sociale (CTAS) după principiu front și back oficiu. Prima casa teritorială reorganizată a fost CTAS Edineț. Principiul de activitate front și back oficiu permite deservirea calitativă a cetățenilor, divizînd procesul de interacțiune cu cetățenii de procesul de prelucrare a documentelor, excluzînd astfel riscul de fraudă și corupție.   
  Pe 7 februarie a fost inaugurată cea de-a VI-a ediţie a Expoziţiei naţionale „Fabricat în Moldova”, la care pentru prima dată a participat Casa Naţională de Asigurări Sociale. În cadrul expoziției, specialiștii CNAS au prezentat serviciile prestate de către instituție și au familiarizat cetățenii cu  drepturile și obligațiile față de sistemul public de asigurări sociale.
  În acest an, CNAS semnează trei acorduri de colaborare interinstituționale cu instituțiile omoloage din Polonia, Lituania și Federația Rusă.

  Anul 2008 este unul decisiv în implementarea Sistemul Informațional ”Protecția Socială”. Sistemul informaţional cuprinde într-o singură bază de date informaţiile, care anterior se prelucrau în circa 20 module separate şi a permis constituirea unei reţele, care oferă posibilitatea lucrului concomitent la introducerea şi prelucrarea datelor a peste 1300 de specialişti, amplasaţi în toate raioanele republicii. A fost prevăzută şi posibilitatea furnizării operative a informaţiei instituţiilor cu care Casa Naţională conlucrează la organizarea plăţii drepturilor sociale beneficiarilor, evidenţei acumulării veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat.
  A fost creată o nouă versiune a paginii web oficiale a CNAS prin intermediul căreia cetățenii se informează cu referire la noutățile din domeniul asigurărilor sociale.
  CNAS semnează acorduri de colaborare interinstituționale cu instituțiile omoloage din Republica Kîrgîzstan și Estonia.
  Este semnat primul acord în domeniul asigurărilor sociale, care are ca scop asigurarea unui cadru de garanţii de securitate socială pentru lucrătorii migranţi din Republica Moldova. Acordul este semnat între Republica Moldova și Republica Bulgaria la data de 5 decembrie 2008.

  În cadrul proiectului USAID/BIZTAR a fost implementat Sistemul Informațional ACCES CPAS. Este o realizare importantă care precede procesul de implementare a Registrului de stat al evidenței individuale.
  Fiecărei persoane asigurate i s-a atribuit o parolă unică de acces în Sistemul Informațional ACCES CPAS, care permite vizualizarea datelor din contul personal de asigurări sociale (fondul de retribuire a muncii, contribuțiile de asigurări sociale calculate și achitate).
  Pentru a spori importanța declarării și achitării contribuțiilor de asigurări sociale, în acest an a demarat procesul de acordare a dreptului la prestații sociale în baza datelor din Registrul de stat al evidenței individuale.

   Guvernul Republicii Moldova a semnat și ratificat acordurile bilaterale privind garanțiile drepturilor cetățenilor în domeniul asigurărilor sociale și asigurărilor cu pensii cu Federația Rusă, Republica Belarus, Ucraina, Azerbaidjan și Uzbekistan.
  La 11 februarie 2009 este semnat Acordul în domeniul asigurărilor sociale între Republica Moldova și Republica Portugheză.
       

  2010: CNAS obține certificatul de merit pentru implementarea ”Managementului financiar și control”

  2011: CNAS implementează sistemul de raportare electronic ”e-Raportare”

  2012: CNAS a implementat serviciul electronic de acces online la contul plătitorului contribuțiilor de asigurări sociale de stat

   În martie 2010, în cadrul Forumului Regional pentru Europa în domeniul protecției sociale, organizat de către Asociaţia Internaţională pentru Securitate Socială, CNAS a obținut Certificatul de merit pentru bunele practici în domeniul securității sociale pentru implementarea ”Managementului financiar și control”. Obiectivul principal al sistemului constând în promovarea unui grad înalt de responsabilitate managerială în gestionarea şi utilizarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat.

  Cu suportul USAID/BIZTAR și în parteneriat cu Camera Înregistrării de Stat, CNAS a simplificat procedura de înregistrare a agenților economici în calitate de plătitori de contribuții de asigurări sociale cu  implementarea schimbului automatizat de date interinstituțional.
  CNAS a semnat Protocolul de colaborare cu Institutul de Asigurări Sociale din Bulgaria.

  Este implementat Sistemul de raportare electronic ”e-Raportare”, care permitea agenților economici prezentarea rapoartelor anuale și trimestriale în domeniul protecției sociale în format electronic.
  Este semnat Protocolul de colaborare cu Fondul de Stat pentru Protecție Socială al Republicii Azerbaidjan și Centrul Administrativ de Stat de Asigurări Sociale al Republicii Lituania.
  A fost reglementată modalitatea de acordare a biletelor de tratament balneosanatorial veteranilor și persoanelor asigurate.

  A fost implementat serviciul electronic de acces online la contul plătitorului contribuțiilor de asigurări sociale de stat. Prin intermediul serviciului dat, plătitorii contribuţiilor au posibilitatea să vizualizeze în regim online informaţia despre contribuţiile de asigurări sociale declarate şi achitate, precum şi despre sumele restante şi majorările de întîrziere calculate.
  Este implementat Controlul Financiar Public Intern, care asigură gestionarea activității CNAS conform principiilor bunei guvernări. În acest context și în scopul planificării pe termen mediu a activității și stabilirea clară a obiectivelor, CNAS aprobă Programul de dezvoltare strategică pentru anul 2012-2014 și descrie procesele de bază pentru a eficientiza prestarea serviciilor.
  Conform Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), serviciile electronice prestate de către CNAS au fost integrate pe portalul guvernamental www.servicii.gov.md.

       

  2013: CNAS lansează serviciul electronic de raportare
  e-CNAS

  2014: CNAS  a inaugurat un muzeu al instituţiei

  2015: Acțiuni continue pentru asigurarea protecției sociale a diasporei

    A fost lansat serviciul electronic de raportare e-CNAS prin intermediul căruia angajatorii prezintă trimestrial în format electronic declaraţiile REV-5 pentru angajaţii săi și declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Serviciul implementat a permis eliminarea deplasărilor la structurile teritoriale, identificarea automată a erorilor admise în declarații şi excluderea necesităţii de tipărire a documentelor pe suport de hârtie.
  În colaborare cu USAID/BIZTAR este implementat serviciul electronic de verificare a Codului personal de asigurări sociale de pe pagina web a CNAS prin introducerea numărului de identificare personal (IDNP).
  CNAS, pentru organizarea activității de audit intern în calitate de instrument al conducerii pentru bună guvernare, a obținut Certificatul de merit ”ISSA Good Practice Awards Europe Competition 2013”.

  Casa Naţională de Asigurări Sociale a inaugurat muzeul instituţiei. Cu ajutorul specialiştilor au fost adunate şi transmise în colecţia muzeului zeci de documente şi lucruri rare din istoria funcționării instituției.
  Începînd cu 1 ianuarie CNAS a preluat funcția de stabilire și plată a indemnizației de maternitate, care pînă la această dată se acorda de către angajatori.
  În octombrie este semnat Acordul în domeniul protecției sociale dintre Republica Moldova și Republica Lituania.
  CNAS a obținut Certificatul de excelență pentru activitatea de audit intern conferit de către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.

  La  13 octombrie 2015, în parteneriat cu Institutul Naţional pentru Securitate Socială din Republica Italiană  şi Patronatul ACLI (Asociaţia Creştină a Lucrătorilor din Italia) a fost  inaugurat ghişeul informativ „Pensie italiană în Moldova”.  
  CNAS a participat la prima reuniune a instituțiilor competente pentru aplicarea Acordurilor în domeniul securității sociale semnate cu Ungaria și Republica Lituania.
             
  O atenție deosebită a fost acordată dezvoltării portalului guvernamental www.servicii.gov.md, fiind actualizată Lista serviciilor prestate de CNAS, întocmite/actualizate formularele și publicate pe portal 56 servicii publice prestate de instituție.

       

  2016: CNAS a implementat serviciul electronic “e-Cerere. Indemnizații pentru familiile cu copii”.

  2017: CNAS a implementat reforma sistemului public de pensii

  2018: CNAS a continuat implementarea reformei sistemului de pensii și completarea conturilor de asigurări sociale

    CNAS a digitizat primul serviciu prestat. În cadrul reingineriei serviciului "Indemnizaţii adresate familiilor cu copii" a fost implementată „e-Cerere. Indemnizații pentru familiile cu copii”, care exclude prezența fizică a solicitantului la ghișeul subdiviziunii teritoriale și prezentarea documentelor.
  Este implementat serviciul „Telefonul de încredere” pentru o conlucrare eficientă cu cetăţenii şi informării din sursă directă despre eventuale acte de corupţie în sistemul de asigurări sociale.
  A fost lansată o nouă versiune a paginii web oficiale a CNAS, adaptată pentru telefonul mobil.
  În noiembrie 2016 CNAS lansează procesul de stabilire și plată a indemnizațiilor paternale.

  Începînd cu 1 ianuarie 2017, CNAS a preluat procesul de stabilire și plată a pensiilor pentru angajații structurilor de forță care îndeplinesc serviciul prin contract, a persoanelor din corpul de comandă și efectivului din trupele organelor afacerilor interne și instituțiilor penitenciare, a colaboratorilor securității statului și Centrului Național Anticorupție.
  A fost implementată reforma sistemului public de pensii, care a demarat prin realizarea a două etape de valorizare a pensiilor stabilite în perioada 2001-2011 pentru 151 mii beneficiari.
  Serviciul ”e-Cerere. Indemnizații pentru familiile cu copii” a fost completat cu depunerea cererii electronice pentru solicitarea indemnizației paternale.

   Pentru sporirea serviciilor de informare a cetățenilor a fost automatizat procesul de eliberare a certificatelor și extraselor din contul personal de asigurări sociale.
  Au fost semnate Acordul în domeniul securității sociale cu Republica Turcia și Înțelegerea administrativă a organismelor de legătură pentru asigurarea de accidente de muncă și boli profesionale pentru aplicarea Acordului privind securitatea socială cu Republica Federală Germană.

  Începînd cu 1 ianuarie 2018, declararea contribuțiilor de asigurări sociale se realizează prin raportarea către Serviciul Fiscal de Stat a Dării de seamă unificate privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (IPC18). Raportul unificat IPC18 a exclus dublarea datelor și a redus volumul informațiilor raportate în declarațiile persoanelor asigurate (REV5) și declarației privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (F-4BASS).
  În contextul implementării reformei sistemului de pensii, CNAS a realizat valorizarea pensiilor stabilite în perioada 2012 – 31.03.2017 pentru 149 mii beneficiari.
  Către 1 decembrie 2018 a fost realizată acordarea suportului financiar unic în mărime de 600 lei pentru 544,3 mii beneficiari de pensii și alocații sociale de stat. În scopul completării conturilor personale de asigurări sociale cu informația privind activitatea realizată pînă la 01.01.1999, CNAS a realizat procesul de scanare a carnetelor de muncă pentru circa 278 mii persoane. Totodată, a fost realizată arhivarea electronică a dărilor de seamă privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (F-4BASS) pentru anii 1991-1998 cu scopul de a facilita emiterea din sistemul informațional a certificatelor  privind calcularea și declararea contribuțiilor de asigurări sociale de stat.

       

  2019: CNAS a preluat procese noi de stabilire și plată a unor prestații sociale.

  2020: CNAS a consolidat structura organizațională

  2021: CNAS a implementat servicii electronice noi

    CNAS a preluat procesul de stabilire a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiilor paternale pentru beneficiarii din cadrul instituțiilor de forță și procesul de calculare a cuantumului și plată a ajutorului de șomaj.
  Începînd cu 01 ianuarie 2019 CNAS a majorat cu 10% cuantumul pensiei pentru beneficiarii care în primul semestru al anului 2018 au beneficiat de o pensie sub nivelul minimului de existență.
  Începînd cu 01.07.2019 stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă acordate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către CNAS în baza certificatelor medicale, transmise prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate de către prestatorii de asistenţă medicală.

  Anterior indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă erau stabilite de către angajatori. Pentru a verifica etapele de acordare a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă a fost implementat serviciul electronic ”Statutul certificatului de concediu medical”.

  În contextul implementării reformei sistemului de pensii, CNAS a realizat reexaminarea pensiilor stabilite pînă la 1 ianuarie 1999 pentru beneficiarii care au activat după data stabilirii pensiei cel puțin 15 ani.

  În perioada 27-29 mai 2019, Casa Naţională de Asigurări Sociale, a organizat pentru prima dată Ziua uşilor deschise. Mesajul principal transmis tinerilor este că doar din salariul oficial se va calcula viitoarea pensie sau alte plăţi sociale, că fiecare persoană asigurată are un cont de asigurări sociale, care poate fi verificat de pe pagina web-oficială a instituţiei www.cnas.gov.md. La eveniment au participat  circa 1000 de elevi şi studenţi.
  A fost instituit Centru de Apel, care are ca scop acordarea răspunsurilor la întrebările ce ţin de stabilirea, calcularea și plata prestaţiilor sociale.
  La data de 23 septembrie 2019 a fost semnat Acordul în domeniul securității sociale cu Republica Belarus.

  În scopul acordării serviciilor cetăţenilor la cel mai înalt nivel prin optimizarea proceselor de activitate atît la nivel central, cît şi teritorial, și implementarea serviciilor electronice, la data de 1 iulie 2020 a fost consolidată structura organizaţională a CNAS.

  În contextul implementării reformei sistemului de pensii, CNAS a realizat reexaminarea pensiilor stabilite pînă la 1 ianuarie 1999 pentru beneficiarii care au activat după data stabilirii pensiei mai puțin 15 ani și pensiile stabilite începînd cu 1 ianuarie 1999 pentru beneficiarii care au activat după data stabilirii pensiei cel puțin 10 ani.

  Începînd cu 1 ianuarie 2020 CNAS a început acordarea dreptului la indemnizații în cazul decesului unuia dintre soți și a recalculat alocațiile sociale de stat pentru persoanele cu dizabilități severe pînă la vîrsta de 23 ani.
  În perioada stării de urgență, în condiții de maximă intensitate CNAS a asigurat stabilirea și plata ajutorului de șomaj și ajutorului de șomaj unic în perioada stării de urgență pentru 30555 beneficiari.

  În parteneriat cu Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, CNAS a lansat o versiune reînnoită a sistemului de accesare online a conturilor personale de asigurări sociale ACCES CPAS. Printre îmbunătățirile operate în noua versiune a sistemului, pot fi menționate: accesul simplificat la sistem pentru deținătorii semnăturii electronice prin serviciul MPass, notificarea prin e-mail a angajaților despre statutul indemnizațiilor și a altor prestații sociale, accesul angajatorilor la istoricul activității de muncă a angajatului, inclusiv locul de muncă, funcțiile deținute și perioada.

  La 29 decembrie 2020 Casa Naţională de Asigurări Sociale a devenit una dintre laureaţii Premiilor de Excelenţă decernate de către  Agenţia de Guvernare Electronică cu prilejul aniversării primului deceniu de la fondarea instituției și marcării celor 10 ani de e-Guvernare în Republica Moldova.

  Începînd cu 1 ianuarie 2021 a fost implementat serviciul electronic „e-Cerere. Reexaminare pensie”, care permite depunerea cererii de reexaminare a pensiei pentru limită de vârstă în mod electronic, prin intermediul paginii web-oficiale a Casei Naționale de Asigurări Sociale www.cnas.gov.md, sau prin portalul guvernamental al serviciilor publice www.servicii.gov.md.

  A fost implementat serviciul electronic ”Programare online” prin intermediul căruia beneficiarii tuturor prestațiilor sociale pot să-și programeze în regim online vizita la casa teritorială de asigurări sociale.

  În contextul implementării reformei sistemului de pensii, CNAS a realizat reexaminarea pensiilor stabilite începînd cu 1 ianuarie 1999 pentru beneficiarii care au activat după data stabilirii pensiei cel puțin 7 ani.

   Începînd cu 1 ianuarie CNAS a reformat sistemul de plată a prestațiilor sociale către beneficiari prin implementarea serviciului guvernamental de plăți electronice MPay, care asigura libertatea și comoditatea beneficiarului de a alege, la orice etapă a vieții, prestatorul de servicii de plată și modalitatea de plată prin orice instrument de plată legal disponibil și în orice locație din țară prin intermediul serviciului dat.

  Serviciile on-line prestate de CNAS sunt în continuă creștere.

   

       
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY