• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Ajutoare   /  Ajutor de deces

  Ajutor de deces

  Ajutorul de deces se acordă o singură dată, în sumă fixă, unei singure persoane care prezintă actul de înregistrare a decesului, eliberat de organul abilitat al Republicii Moldova, în caz de deces: 

  a) al asiguratului în sistemul public de asigurări sociale, indiferent de durata stagiului de cotizare realizat;

  b) pensionarului din sistemul public de asigurări sociale;

  c) şomerului cu drept la ajutor de şomaj;

  d) persoanei care nu are statut de asigurat, dar care a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani.

  În cazul decesului persoanei neasigurate, de dreptul la acordarea ajutorului de deces beneficiază unul dintre membrii familiei persoanei decedate, tutorele sau curatorul acesteia ori, în lipsa acestora, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. 

  În categoria de mebru  de familie se includ:

  -  soţul (soţia);

  -  părinţii;

  - copiii în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi făceau studiile la secţia cu frecvenţă la zi la o instituţie de învăţământ - până la absolvire, însă până la atingerea vârstei de 23 de ani, precum şi copiii cu dizabilităţi, indiferent de vârstă, dacă dizabilitatea a fost constatată până la atingerea vârstelor menţionate.

   

   

   

   

  Ajutorul de deces se stabileşte în baza cererii depuse de către o singură persoană care are dreptul de a o primi, însoţită de următoarele documente: 

      a) actul de identitate al solicitantului (în original şi în copie);

      b) actul de înregistrare a decesului (în original şi în copie);

      c) după caz, actele ce confirmă cheltuielile ocazionate de deces.

  În cazul naşterii unui copil mort, la cerere se anexează următoarele documente:

      a) actul de identitate al solicitantului (în original şi în copie);

      b) certificatul ce confirmă naşterea copilului mort, eliberat de instituţia medicală;

      c) actele ce confirmă cheltuielile ocazionate de deces.

  Membrul de familie este obligat să confirme gradul de rudenie prin următoarele documente:

  a) certificat de naştere (în original şi în copie);

  b) certificat de căsătorie (în original şi în copie).

   

  Cererea privind acordarea ajutorului de deces se depune la casa teritorială de asigurări sociale din raza domiciliului sau reşedinţei persoanei decedate.

  Ajutorul de deces poate fi solicitat în termen de 12 luni, calculat din ziua următoare celei de deces.

  Ajutorul de deces se stabileşte şi se plăteşte în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii cu toate actele necesare.

   

   

   

  Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

  Cuantumul ajutorului de deces acordat în anul 2021 constituie 1100 lei.

   

   

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY