• Prima   /  Plata prestaţiilor   /  Lista prestatorilor de servicii de plată

  Modul de plată

  -  Plata pensiilor şi alocaţiilor sociale de stat se efectuează lunar, pentru luna în curs, de către prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar cu care  Casa Naţională de Asigurări Sociale are încheiat contract.

  -  Prestaţiile se plătesc personal titularului, tutorelui, curatorului, mandatarului acestuia. Prestaţiile se plătesc mandatarului doar la prezentarea procurii autentificate, conform legislaţiei în vigoare, a cărei valabilitate nu poate fi mai mare de 12 luni consecutive.

  -  Plata prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat prin intermediul instituţiilor financiare se efectuează în baza cererii depuse de către beneficiari la filiala (agenţia) instituţiei financiare desemnate, pe termenul de valabilitate a contului bancar.

  În cazul în care beneficiarul a închis contul bancar la instituţia financiară, plata pensiei, alocaţiei sociale de stat se transferă la oficiul poştal până la desemnarea unui alt prestator de servicii de plată.

  -  Plata prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat prin intermediul oficiilor poştale se efectuează în baza listelor electronice la orice oficiu poştal, indiferent de localitatea de domiciliu. Persoanele care din cauza stării de sănătate nu pot primi pensiile la oficiile poştale, la solicitarea acestora, banii li se distribuie la domiciliu.

  -    Plata pensiilor şi alocaţiilor sociale de stat neprimite de către beneficiar pe o perioadă de 6 luni consecutive se suspendă. Plata pensiei se reia din luna în care beneficiarul a depus cererea şi actele ce îi atestă identitatea, aceasta fiind achitată retroactiv din data suspendării fără nici o limită de termen.

  -   Alocaţia stabilită, dar neîncasată la timp din vina beneficiarului se plăteşte retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 ani anteriori datei solicitării.

  -   Pensia de urmaş se achită integral copiilor până la împlinirea vârstei de 18 ani. În cazul în care aceştia îşi continuă studiile în instituţiile de învăţământ de zi: secundar general, secundar profesional, post secundar profesional (colegii), superior, inclusiv în instituţiile teologice din ţară sau cele din străinătate - până la absolvire, inclusiv pe perioada vacanţelor, însă care nu depăşesc vârsta de 23 de ani.

  Neprezentarea documentelor ce confirmă perioada de studii după împlinirea vârstei de 18 ani servește drept temei pentru încetarea plăţii pensiei, alocaţiei sociale de stat începând cu luna următoare.

  Reluarea plății pensiei de urmaş se efectuează din data încetării plăţii, la prezentarea documentelor ce confirmă perioada de studii.

  -   Pensia de urmaş stabilită copiilor până la vârsta de 18 ani se achită părintelui, tutorelui, curatorului sau mandatarului, prin intermediul prestatorului de servicii de plată desemnat de către aceştea.

  Copiilor până la vârsta de 18 ani, aflați în plasament planificat, plata pensiei de urmaş se efectuează prin intermediul instituţiilor financiare, la contul bancar deschis pe numele copilului, în baza cererii directorului/managerului instituţiei în care este plasat copilul sau în baza cererii autorităţii tutelare teritoriale depuse la filiala (agenţia) instituţiei financiare desemnate.

  Copiilor după împlinirea vârstei de 18 ani, care îşi continuă studiile în instituţii de învăţământ de zi, pensia de urmaş, la solicitarea acestora, li se plăteşte prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi.

  - Persoana care şi-a stabilit domiciliul în străinătate are dreptul la pensie în condiţiile legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii.

  În cazul în care persoana îndreptăţită beneficiază de pensie în Republica Moldova şi are domiciliul stabilit în străinătate, aceasta are obligaţia de a transmite, pe adresa Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la fiecare 12 luni, un certificat de viaţă în modul prevăzut de Guvern. Dacă beneficiarul de pensie prezintă sau transmite certificatul de viaţă după expirarea celor 12 luni, plata pensiei va fi reluată de la data la care a fost suspendată.

  Beneficiarul de pensie va completa certificatul de viaţă şi îl va semna la misiunea diplomatică/oficiul consular al Republicii Moldova de pe teritoriul statului de domiciliu sau la subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, care va autentifica faptul că acest document a fost semnat personal de către titularul drepturilor sociale.

  În cazul în care beneficiarul de pensie nu prezintă sau nu transmite certificatul de viaţă în termenul indicat, Casa Naţională de Asigurări Sociale suspendă plata pensiei acestuia începînd cu luna următoare lunii în care expiră cele 12 luni.

  -   Pensia neplătită la timp beneficiarului decedat se plăteşte inclusiv pentru luna decesului soţului supravieţuitor, părinţilor sau copiilor acestuia, iar în cazul lipsei acestora - persoanei care demonstrează că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Pensia se plăteşte retroactiv persoanei care s-a adresat la organul competent de asigurări sociale cu cererea respectivă, indiferent de faptul dacă aceasta a convieţuit cu pensionarul decedat, din data suspendării.

  -   Plata pensiei pentru limită de vârstă şi dizabilitate persoanelor condamnate şi deţinute în instituţii penitenciare se suspendă la locul de trai şi se transferă pe contul curent pentru mijloacele intrate temporar în posesia instituţiei penitenciare în care se deţine pensionarul.

  -   Alocațiile sociale de stat nu se plătesc persoanelor care se află la întreținerea deplină a statului în cadrul unor servicii sociale. Plata alocației se suspendă din luna următoare celei în care persoanele au fost admise în servicii sociale care le asigură întreținerea deplină din partea statului. Reluarea plății alocației se efectuează din luna următoare celei în care persoanelor li s-a suspendat sau încetat prestarea serviciilor sociale care le-au asigurat întreținerea deplină din partea statului.

  - Plata alocaţiei în perioada privaţiunii de libertate se suspendă.

  -   În cazul depistării unor circumstanţe care pot avea ca urmare schimbarea cuantumului pensiei sau alocaţiei sociale de stat sau suspendarea acesteia, sumele plătite necuvenit se restituite în baza dispoziţiei Casei Naționale de Asigurări Sociale pe contul de decontare al CNAS.

  Sumele prestaţiilor primite necuvenit se restituie la contul CNAS în temeiul deciziilor organului de asigurări sociale, la recuperarea sumelor cu titlu de prestaţii plătite necuvenit din vina beneficiarului, care constituie titlu executoriu.

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY