• Prima   /  Cadrul juridic   /  Acte normative interne   /  Dispoziţii  /  Contract de asigurare socială din 15.03.2005

  Contract de asigurare socială din 15.03.2005

   24.08.2009    9256 Accesări    
                                  * * *
   
                                          Aprobat prin decizia Consiliului
                                          de Administraţie al Casei
                                          Naţionale de Asigurări Sociale
                                          nr.1 din 15 martie 2005
   
                  Contract de asigurare socială nr._____
                      din "_____"______________200___
   
      Casa Naţională  de  Asigurări Sociale (CNAS), numită  în  continuare
  "Аsigurător",      în     persoana     preşedintelui     acesteia     dl
  (dna) _____________ şi _________________________________________________
                  (numele, prenumele, nr.buletinului de identitate,IDNP)
  numit  în continuare "Asigurat", conducîndu-se de Legea privind sistemul
  public  de  asigurări  sociale, nr.489-XIV din 08 iulie  1999  şi  Legea
  bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul _________________ nr.____ 
  din _________________, au încheiat prezentul contract şi au convenit:
   
                         I. Obiectul contractului
   
      1.1 Prezentul   contract  are  ca  obiect  asigurarea  persoanei  în
  sistemul public de asigurări sociale cu pensie minimă şi ajutor de deces.
      1.2 Contractul dat se încheie începînd cu ______________.
   
                  II. Drepturile şi obligaţiile părţilor
   
      2.1 Asiguratul este în drept:
      - să solicite   de  la  Asigurător  informaţii  exhaustive   privind
  ordinea,   modul  şi  condiţiile  de  asigurare  socială,  prevăzută  de
  legislaţia în vigoare;
      - să solicite   de   la  Asigurător  informaţii  privind   cuantumul
  contribuţiilor  acumulate pe cont şi mărimea stagiului de cotizare şi să
  le primească o dată pe an în mod gratuit;
      - să ceară Asigurătorului   respectarea   strictă   a   caracterului
  confidenţial al informaţiei referitoare la persoana sa;
      - să împuternicească   prin  procură  o  altă  persoană  pentru  a-i
  reprezenta interesele.
   
      2.2 Asiguratul este obligat:
      - să achite contribuţia integral şi la termenul stabilit în contract;
      - să respecte  modul  şi  ordinea, prevăzute de  legislaţie,  pentru
  solicitarea dreptului de asigurare în cazul survenirii riscului asigurat;
      - să se prezinte  la  sediul Casei Teritoriale de Asigurări  Sociale
  pînă  la  01  februarie,  după expirarea anului bugetar,  pentru  a  lua
  cunoştinţă  despre mărimea contribuţiei de asigurări sociale, ce urmează
  a fi achitată la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul curent.
   
      2.3 Asigurătorul este în drept:
      - să ceară de   la   Asigurat   respectarea   tuturor   prevederilor
  legislaţiei în vigoare, referitoare la asigurările sociale;
      - să ceară prezentarea  procurii de către persoana împuternicită  
  reprezinte interesele Asiguratului;
      - să rezilieze  contractul  cu Asiguratul în caz de  nerespectare  a
  clauzelor lui.
   
      2.4 Asigurătorul este obligat:
      - să ducă evidenţă   strictă  a  contribuţiilor  achitate  de  către
  Asigurat, înregistrîndu-le în contul personal al acestuia;
      - să ţină evidenţa   stagiului   de  cotizare  al  Asiguratului   în
  dependenţă de achitarea contribuţiilor;
      - să informeze   anual  Asiguratul  în  mod  gratuit,  despre   suma
  contribuţiilor acumulate şi despre mărimea stagiului de cotizare;
      - să ajusteze  prezentul  contract conform modificărilor operate  în
  Legea  privind sistemul public de asigurări sociale şi în Legea anuală a
  bugetului  asigurărilor  sociale de stat şi să-l informeze  pe  Asigurat
  despre modificările efectuate;
      - să perfecteze,  în caz de necesitate, documentele necesare  pentru
  stabilirea pensiei sau ajutorului de deces, la care Asiguratul are drept
  conform contractului încheiat;
      - să efectueze,  în caz de necesitate, recalculările şi  corectările
  de rigoare;
      - să efectueze  plata  pensiei  sau  ajutorului de  deces  în  cazul
  stabilirii acestora.
   
                         III. Mărimea contribuţiei
   
      3.1 Mărimea contribuţiei  pentru asigurarea unei pensii minime şi  a
  ajutorului  de  deces  se  stabileşte  prin  Legea  anuală  a  bugetului
  asigurărilor sociale de stat.
      3.2 Mărimea contribuţiei pentru asigurarea retroactivă se stabileşte
  în  mărimea  contribuţiei pentru anul bugetar în exerciţiu înmulţită  la
  numărul  de  ani de solicitare a asigurării retroactive  (informaţia  se
  reflectă în anexa nr.1 la contract).
      3.3 Plata contribuţiei  se  efectuează  prin intermediul  Băncii  de
  Economii  la  data  înregistrării contractului la  Casa  Teritorială  de
  Asigurări Sociale.
   
       IV. Ordinea de modificare, reziliere şi răspundere a părţilor
   
      4.1 În cazul  operării unor modificări sau completări ai legislaţiei
  de   domeniu,  care  afectează  clauzele  anterioare  ale  contractului,
  Asigurătorul informează Asiguratul despre faptul dat.
      4.2 Asigurătorul  întroduce  modificările în entitatea  contractului
  sau  în formă adiţională cu specific de parte integrantă şi le  prezintă
  Asiguratului pentru acceptare.
      4.3 Asiguratul   poate   accepta   modificările   operate,   semnînd
  contractul sau poate refuza, reziliindu-l.
      4.4 Contractul  poate  fi  reziliat din  iniţiativa  ambelor  părţi,
  informînd cealaltă parte cu o lună înainte.
      4.5 Calitatea  de Asigurat se redobîndeşte după încheierea unui  alt
  contract de asigurare.
      4.6 În cazul  rezilierii  contractului, contribuţiile  de  asigurări
  sociale achitate nu se restituie (cu excepţia cazului cînd persoana este
  pensionar), iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea
  riscului asigurat.
      4.7 Părţile sînt   responsabile   pentru   nerespectarea   clauzelor
  contractului conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
      4.8 Părţile nu  răspund pentru nerespectarea clauzelor  contractului
  dacă  ea  a fost condiţionată de circumstanţe survenite  independent  de
  voinţele lor.
      4.9 Contractul  poate  fi  valabil  după  expirarea  anului  bugetar
  precedent  numai la achitarea contribuţiilor de asigurări sociale pentru
  anul în exerciţiu.
   
                            V.Dispoziţii finale
   
      5.1 Prezentul contract este perfectat în trei exemplare, în limba de
  stat şi semnat fiecare exemplar, avînd aceeaşi forţă jurudică.
      5.2 Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.
      5.3 Litigiile  apărute  în  legătură  cu  executarea  şi  rezilierea
  contractului  dat urmează a fi soluţionate pe cale amiabilă între părţi,
  iar  în  caz de imposibilitate de către instanţa judecătorească  conform
  prevederilor legislaţiei în vigoare.
   
          Asigurător                            Asigurat
      Casa Naţională de                   Numele, prenumele
      Asigurări Sociale                   persoanei
      Cod fiscal_____________________     CPAS __________________________
      Cont bancar ___________________     Adresa poştală ________________
                  ___________________                    ________________
      Telefon nr. ___________________                    ________________
      Fax ___________________________     Telefon nr. ___________________
   
      Preşedintele __________________     Persoana fizică _______________
                      (semnătura)                           (semnătura)
   
                                                       Anexa nr.1 
                                              la contractul de asigurare
                                              Nr.__ din_____________200__
   
                                INFORMAŢIA
           privind achitarea contribuţiilor de asigurări sociale
   
      Numele, prenumele_____________________________
      codul CPAS_________________________
  ------------------------------------------------------------------------
  Nr.|  Anul  |Mărimea contribuţiei|  Mărimea   |Numărul bonului|Semnătura
  d/o|        | conform Legii BASS |contribuţiei|  de plată şi  |persoanei
     |        |                    |  achitate  | data achitării|asigurate
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
   1.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
   2.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
   3.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
   4.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
   5.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
   6.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
   7.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
   8.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
   9.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
  10.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
  11.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
  12.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
  13.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
  14.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
  15.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
  16.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
  17.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
  18.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
  19.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
  20.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
  21.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
  22.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
  23.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
  24.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
  25.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
  26.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
  27.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
  28.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
  29.|        |                    |            |               |
  ---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
  30.|        |                    |            |               |
  ------------------------------------------------------------------------


  __________
  Casa Naţională de Asigurări Sociale
  Contract de asigurare socială din 15.03.2005 //Monitorul Oficial 74-76/265, 27.05.2005

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY