• Prima   /  Cadrul juridic   /  Acte normative interne   /  Dispoziţii  /  Instrucţiune privind modalitatea de asigurare prin contract în sistemul public de asigurări sociale din 15.03.2005

  Instrucţiune privind modalitatea de asigurare prin contract în sistemul public de asigurări sociale din 15.03.2005

   24.08.2009    7396 Accesări    
  * * *
   
                                      Aprobat prin decizia Consiliului
                                      de Administraţie al Casei Naţionale
                                      de Asigurări Sociale
                                      nr.1 din 15 martie 2005
   
                          I. Dispoziţii generale
   
      Prezenta Instrucţiune  se referă la realizarea dispoziţiilor legale,
  referitor  la  asigurarea persoanelor pe bază de contract individual  şi
  reglementează  procedura  de  perfectare  a  contractului  de  asigurare
  socială (în continuare - contract).
   
           II. Persoanele care se asigură în baza contractului
            de asigurare şi mărimea contribuţiei de asigurare
   
      1. În conformitate  cu  prevederile art.6 al Legii privind  sistemul
  public  de asigurări sociale nr.489-XIV, din 8 iulie 1999, "în  sistemul
  public  se pot asigura pe bază de contract individual şi categoriile  de
  persoane  care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la art.4 din legea
  indicată".
      2. Persoana care  încheie contractul de asigurare socială se asigură
  pentru pensia minimă pentru limită de vîrstă şi la un ajutor de deces.
      3. Contractul  se  încheie între CNAS prin intermediul  structurilor
  sale  teritoriale, pe de o parte şi persoana care doreşte să se  asigure
  în sistemul public de asigurări sociale, pe de altă parte.
      4. În urma încheierii contractului, persoana dobîndeşte calitatea de
  Asigurat, beneficiind de anumite drepturi şi avînd obligaţia de a achita
  contribuţia prevăzută în contract.
      5. Cuantumul contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
  pentru persoanele care încheie contract de asigurare se stabileşte anual
  prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
      6. Persoanele neasigurate pot fi asigurate retroactiv (pînă la 5 ani
  precedenţi) pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de
  Asigurări  Sociale,  plătind  contribuţii de asigurări sociale  de  stat
  pentru fiecare an în mărimea contribuţiei stabilite prin Legea bugetului
  asigurărilor  sociale de stat pentru anul curent la momentul  încheierii
  contractului.
      7. În cazul asigurării retroactive cuantumul contribuţiei reprezintă
  produsul dintre mărimea contribuţiei stabilite pe anul curent şi numărul
  de ani precedenţi pentru care se solicită asigurarea.
   
     III. Termenul de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale
   
      8. Plata contribuţiei  de  asigurări sociale se efectuează  la  data
  înregistrării contractului la casa teritorială de asigurări sociale.
   
                  IV. Procedura perfectării contractului
   
      9. Persoanele  care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la  art.4
  din Legea privind sistemul public de asigurări sociale şi care doresc să
  se  asigure  în baza contractului individual se vor adresa  la  oficiile
  teritoriale  ale CNAS din raza domiciliului. Dacă persoana este  plecată
  peste  hotare  sau  din  anumite motive nu se poate  prezenta  la  CTAS,
  dreptul  de  asigurare  socială  poate  fi  exercitat  prin  intermediul
  persoanei împuternicite în baza procurii autentificate notarial.
      10. Solicitantul   este   familiarizat  cu  clauzele   contractului,
  specificîndu-se   care  sînt  drepturile  şi  obligaţiile.  Ulterior  se
  verifică dacă solicitantul are deja atribuit codul personal de asigurări
  sociale  (CPAS).  Dacă  el nu are CPAS, atunci e necesar    completeze
  ancheta  persoanei  asigurate  în  baza actului de  identitate  de  care
  dispune:
      a) buletin de identitate;
      b) paşaport de   tip  vechi  (persoanele  se  pot  asigura  în  baza
  paşaportului  de tip vechi doar pînă la data de 01.07.2005, deoarece  la
  acest termen expiră valabilitatea lui);
      c) certificat MAI (forma 9).
      Copia actelor enumerate se anexează la anchetă.
      Notă: În cazul cînd dreptul la asigurare socială este exercitat prin
  intermediul   terţei  persoane,  este  obligatoriu  de  prezentat  copia
  documentului de identitate al persoanei pe care o reprezintă.
      11. Colaboratorul   oficiului  teritorial  responsabil  de  primirea
  documentelor  efectuează controlul vizual al corectitudinii îndeplinirii
  formularului  şi  verifică coincidenţa informaţiei prezentate cu  datele
  din  documentele ce identifică persoana. În cazul îndeplinirii incorecte
  se  completează o nouă anchetă. Ancheta completată corect se semnează de
  către titular şi persoana responsabilă.
      12. Ulterior,  solicitantul se deplasează la orice filială a  Băncii
  de  Economii  pentru  a efectua plata pe contul  bugetului  asigurărilor
  sociale  de stat, apoi prezintă oficiului teritorial respectiv bonul  de
  plată  ce  confirmă achitarea contribuţiilor. În baza bonului  de  plată
  persoana  responsabilă îndeplineşte Declaraţia persoanei asigurate REV-5
  pentru perioada respectivă.
      13. Toate documentele   perfectate  precum  şi  bonul  de  plată  se
  anexează  la contractul de asigurare care trebuie să fie semnat de către
  Asigurat.  Contractul de asigurare socială urmează să fie înregistrat în
  registrul CTAS (anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune). Setul de documente
  se   transmite   la  Casa  Naţională  de  Asigurări  Sociale.   Persoana
  responsabilă  verifică corectitudinea îndeplinirii tuturor  documentelor
  şi  înregistrează  contractul în registrul CNAS (anexa nr.2 la  prezenta
  Instrucţiune).   Ulterior   contractul  (la  care  se   anexează   toate
  documentele) se transmite Preşedintelui CNAS care este împuternicit de a
  semna  contractul  şi  de a aplica ştampila. Contractul deja  semnat  de
  Asigurător  (CNAS)  precum  şi  setul de documente  se  remit  CTAS.  Un
  exemplar al contractului se transmite asiguratului.
   
            V. Înregistrarea contractului de asigurare socială
   
      14. Contractul de asigurare socială se înregistrează în Registrul de
  evidenţă a contractelor de asigurare socială.
      15. Înregistrarea   primară   a  contractului  are  loc   la   CTAS,
  atribuindui-se  un  număr  de  înregistrare.  Modelul  registrului  este
  prezentat în anexa nr.1.
      16. Înregistrarea secundară a contractului are loc la CNAS. În acest
  caz  în  registru se va indica numărul contractului atribuit de CTAS  şi
  apoi  prin  bară  (/) se va indica numărul de ordine  atribuit  de  CNAS
  (anexa nr.2).
      17. Registrul trebuie să fie şnuruit, iar filele numerotate. Numărul
  filelor  se indică pe ultima pagină, se sigilează şi se autentifică prin
  ştampila  Casei Naţionale de Asigurări Sociale (anexa nr.2) sau al casei
  teritoriale  de asigurări sociale (anexa nr.1). Înlocuirea filelor  prin
  extragerea  lor  sau  anexarea unor file noi  este  interzisă.  Spaţiile
  libere  se  vor bara pentru a exclude posibilitatea  introducerii  altor
  date.
      18. Registrul conţine următoarele date esenţiale:
      - NPP persoanei;
      - Domiciliul;
      - Documentul de identitate;
      - Sumele calculate şi achitate.
      19. Pentru a  asigura  păstrarea adecvată a documentelor ce  aparţin
  Asiguratului,  se formează un dosar personal care va include: contractul
  de  asigurare şi anexa nr.1 la contractul de asigurare, bonul de  plată,
  procura autentificată notarial (în cazul reprezentării intereselor altei
  persoane)  precum  şi  alte  acte aferente, cu  excepţia  anchetelor  şi
  declaraţiilor.  Formularele REV-1, la care sînt anexate copiile  actelor
  de   identitate  precum  şi  declaraţiile  REV-5,  se  vor  perfecta  în
  conformitate cu Instrucţiunea de completare şi prezentare a documentelor
  REVIND.
      20. Pentru reflectarea  informaţiei privind achitarea contribuţiilor
  de  asigurări sociale (anexa nr.1 la contractul de asigurare socială) în
  anii  următori se va efectua înscrierea după achitarea contribuţiilor de
  asigurări sociale pentru anul bugetar în exerciţiu.
      21. Persoana  responsabilă  de întocmirea contractelor de  asigurare
  socială  (secţia înregistrare şi evidenţă individuală a  contribuţiilor)
  trimestrial prezintă secţiilor de venituri darea de seamă 4-BASS privind
  calcularea   şi   transferarea  contribuţiilor  de  asigurări   sociale,
  cumulativ   de  la  începutul  anului  pentru  reflectarea  în  evidenţa
  veniturilor.
   
     VI. Evidenţa datelor privind contribuţiile de asigurări sociale
   
      22. Evidenţa  drepturilor şi obligaţiilor, în rezultatul prelucrării
  formularului  "Ancheta  persoanei  asigurate",  se  realizează  în  baza
  codului  personal de asigurări sociale (CPAS) atribuit de CNAS,  conform
  căruia  se va deschide contul personal. Extrasul din cont se va  elibera
  gratis o dată în an, şi contra plată la cererea Asiguratului.
   
                 VII. Ordinea de modificare, reziliere şi
                          răspundere a părţilor
   
      23. În cazul operării unor modificări sau completări ale legislaţiei
  în   domeniu,  care  afectează  clauzele  anterioare  ale  contractului,
  Asigurătorul îl informează pe Asigurat despre faptul dat.
      24. Asigurătorul  introduce  modificările  respective  după  caz  în
  entitatea  contractului, sau în formă adiţională specificînd acestea  ca
  parte  integrantă  la  contractul existent şi le  prezintă  Asiguratului
  pentru acceptare.
      25. Asiguratul   poate   accepta   modificările   operate,   semnînd
  contractul sau le poate refuza, reziliindu-l.
      26. Contractul  poate  fi  reziliat din  iniţiativa  ambelor  părţi,
  informînd cealaltă parte cu o lună înainte.
      27. În cazul  rezilierii  contractului, contribuţiile  de  asigurări
  sociale achitate nu se restituie, cu excepţia cazului cînd persoana este
  pensionar,  iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea
  dreptului de pensie.
      28. Calitatea  de Asigurat se redobîndeşte după încheierea unui  nou
  contract de asigurare.
      29. După redobîndirea calităţii de Asigurat, dreptul la prestaţii de
  asigurări  sociale, altele decît pensiile, se reia după realizarea  unui
  nou stagiu de cotizare prevăzut de lege pentru aceste prestaţii.
      30. Părţile sînt   responsabile   pentru   nerespectarea   clauzelor
  contractului conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
      31. Părţile nu  răspund pentru nerespectarea clauzelor  contractuale
  dacă  ea  a fost condiţionată de circumstanţe survenite  independent  de
  voinţele lor.
      32. Contractul  poate fi valabil după expirarea anului bugetar numai
  la  achitarea contribuţiilor de asigurări sociale pentru anul următor în
  exerciţiu.
   
                         VIII. Dispoziţii finale
   
      33. Clauzele  contractului  se  certifică prin  semnăturile  ambelor
  părţi.
      34. Contractul  se perfectează în limba de stat, în trei  exemplare,
  avînd  aceeaşi forţă juridică. Primul exemplar al contractului rămîne la
  CNAS,  al  doilea  exemplar (la care se anexează  şi  dosarul  personal)
  rămîne  la  CTAS,  al  treilea exemplar se eliberează  persoanei,  ce  a
  solicitat încheierea contractului.
   
                                                          Anexa nr.1
   
      Registrul de evidenţă a contractelor de asigurare socială la CTAS
  --------------------------------------------------------------------------------
  Nr.|Numărul|Data |Codul |Date-|Adre-|Document|Mări-|Peri-|Cuantumul|Data |Obiec-
  d/o|de  în-|înre-|perso-|le   | sa  |de iden-|mea  |oada |contribu-|achi-| ţii 
     |regist-|gist-|nal de|per- |domi-|titate a|cont-|asi- |ţiei pen-|tării|(în 
     |rare al|rării|asigu-|sona-|cili-|persoa- |ribu-|gură-|tru peri-|cont-|caz de
     |cont-  |cont-|rări  |le   |ului |nei 1,2,|ţiei |rii  |oada asi-|ribu-|rezi-
     |ractu- |rac- |socia-|(NPP)|     |3(seria,|     |     |gurării  |ţiei |liere)
     |lui    |tului| le   |     |     |numărul,|     |     |retroac- |(ziua|
     |       |     |(CPAS)|     |     |IDNP)   |     |     |tive     |luna,|
     |       |     |      |     |     |        |     |     |         | anul|
  ---|-------|-----|------|-----|-----|--------|-----|-----|---------|-----|------
   1 |   2   |  3  |   4  |  5  |  6  |   7    |  8  |  9  |    10   |  11 |  12
  --------------------------------------------------------------------------------
   
      1 - Buletin de identitate
      2 - Paşaport de tip vechi
      3 - Certificat MAI (forma 9)
   
                                                              Anexa nr.2
   
        Registrul de evidenţă a contractelor de asigurare socială la CNAS
  ----------------------------------------------------------------------------
  Nr.|Denumi-|Numărul |Data |Codul |Date-|Adre-|Document|Mări-|Peri-|Cuantumul
  d/o|  rea  |de înre-|înre-|perso-|le   | sa  |de iden-|mea  |oada |contribu-
     |secto- |gistrare|gist-|nal de|per- |domi-|titate a|cont-|asi- |ţiei pen-
     |rului  |al cont-|rării|asigu-|sona-|cili-|persoa- |ribu-|gură-|tru peri-
     |       |ractului|cont-|rări  |le   |ului |nei 1,2,|ţiei |rii  |oada asi-
     |       |(numărul|rac- |socia-|(NPP)|     |3(seria,|     |     |gurării
     |       |atribuit|tului| le   |     |     |numărul,|     |     |retroac-
     |       |de CTAS/|     |(CPAS)|     |     |IDNP)   |     |     |tive
     |       |numărul |     |      |     |     |        |     |     |
     |       |de ordi-|     |      |     |     |        |     |     |
     |       |ne la   |     |      |     |     |        |     |     |
     |       | CNAS)  |     |      |     |     |        |     |     |
  ---|-------|--------|-----|------|-----|-----|--------|-----|-----|---------
   1 |   2   |    3   |  4  |   5  |  6  |  7  |    8   |  9  |  10 |    11
  ----------------------------------------------------------------------------
   
      1 - Buletin de identitate
      2 - Paşaport de tip vechi
      3 - Certificat MAI (forma 9)


  __________
  Casa Naţională de Asigurări Sociale
  Instrucţiune din 15.03.2005 privind modalitatea de asigurare prin contract în sistemul public de asigurări sociale //Monitorul Oficial 74-76/266, 27.05.2005

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY