• Prima   /  Cadrul juridic   /  Acte normative interne   /  Ordine  /  Ordin nr. 102-A din 12.03.2008 cu privire la aprobarea formularelor declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi instrucţiunilor despre completarea lor

  Ordin nr. 102-A din 12.03.2008 cu privire la aprobarea formularelor declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi instrucţiunilor despre completarea lor

   24.08.2009    13309 Accesări    

  * * * 

  Aprobat:

  Casa Naţională

  de Asigurări Sociale

  ____________Maria Borta

  (semnătura)

   

  nr.102-A din 12 martie 2008

  Înregistrat:

  Ministerul Justiţiei

  al Republicii Moldova

  ___________Vitalie Pîrlog

  (semnătura)

   

  nr.574 din 22 mai 2008

   

  În scopul executăriiprevederilor alin.1 art.11, precum şi pct.3 din Anexa 3 al Legii bugetuluiasigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr.271-XVI din 07 decembrie 2007(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.203-206/798 din 28.12.2007).

  ORDON:

  1. Se aprobă:

  - formularul declaraţieiprivind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de statobligatorii F 4-BASS (anexa nr.1);

  - formularul declaraţieiprivind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii F4-BASS(an) (anexa nr.2);

  - Instrucţiunea cu privirela modul de completare a formularului declaraţiei privind calcularea şiutilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii F 4-BASS(anexa nr.3);

  - Instrucţiunea cu privirela modul de completare a formularului declaraţiei privind calculareacontribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii F 4-BASS(an) (anexanr.4).

  2. Despre prevederile prezentuluiordin, subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Socialeurmează să informeze contribuabilii şi să-i asigure gratuit cu formularuldeclaraţiei.

  3. Se abrogă Ordinul Casei Naţionalede Asigurări Sociale nr.71-A din 22 februarie 2006 “Cu privire la aprobareaformularului dării de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferareacontribuţiilor de asigurări sociale de stat (F 4-BASS) şi instrucţiunii desprecompletarea ei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.63-65, art.244).

   

  Anexa nr.1

  la Ordinul CNAS

  nr.102-A din 12.03.08

  Приложение

  № 1 к приказу НКСС

  № 102-A от 12.03.08

   

  Primit _____________

  (data)

  Дата представления

   

  Ştampila CTAS

  Штамп ТКСС

   

   

  FORMA 4-BASS

  Форма 4-БГСС

   

  Declaraţie

  Декларация

  privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

  о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального страхования

  pentru perioada _______________

  за период

  ___________________________________________________________________________

  (denumirea completă a plătitorului / полное наименование плательщика)

  ___________________________________________________________________________

  (adresa juridică / юридический адрес)

   

  Tipul declaraţiei (bifaţi)
  Тип декларации (отметить)

   

   

  iniţială / первоначальная

  corectată / корректирующая

   

  Codul fiscal _______________________________________________________________________________

  фискальный код

   

  Nr. înregistrării la CNAS _____________________________________________________________________

  регистрационный номер в НКСС

   

  Codul statistic al localităţii conform CUATM _____________________________________________________

  Статистический код местности согласно СUATM

   

  Grupa activităţii principale conform CAEM ______________________________________________________

  Группа основного вида деятельности согласно КЭДМ

   

  Tabelul nr.1

  Таблица № 1

   

  Calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

  Начисление взносов обязательного государственного

  социального страхования

   

   

  Cod rînd.
  Код строки

  Tariful contribuţiilor
  Тариф взносов

  Numărul persoanelor asigurate conform categoriilor de plătitori (pers.)
  Численность по категориям плательщиков и застрахованным лицам (чел.)

  Baza de calcul a contribuţiilor corespunzător tarifelor
  Расчетная база взносов согласно соответствующему тарифу

  Suma calculată
  Начисленная сумма

   

  Contribuţii datorate de angajator (col.6 r.101,102,103 × tarif; col.4 r.104 × tarif)
  Взносы работодателя (кол.6 стр.101,102,103 × тариф; кол.4 стр.104 × тариф)

  Contribuţii individuale ((col.4 r.105 - col.5 r.105) × tarif; col.6 r.106 × tarif;)
  Индивидуальные взносы ((кол.4 стр.105-кол.5 стр.105) × тариф; кол.6 стр.106 × тариф)

  Total (col.7 + col.8)
  Всего (кол.7 + кол.8)

   

  clasific. bugetară
  код бюджет. классиф.

  mărimea*
  размер*

  Total Всего

  inclusiv pensionari
  в том числе пенсионеры

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

   

  101

  112.01

  24%

   

   

   

   

  X

   

   

  102

  112.01

  20%

   

   

   

   

  X

   

   

  inclusiv
  в том числе

  X

  X

  X

  X

  X

   

   

  102а

  112.01

  16%

  X

  X

  Х

   

  X

   

   

  102b

  112.01

  4%

  X

  X

  Х

   

  X

   

   

  103

  112.01

  22%

   

   

   

   

  X

   

   

  104

  112.01

  1262,4 lei lunar
  (ежемесячно)

   

   

  Х

   

  X

   

   

  105

  112.02

  2920 lei anual
  (в год)

   

   

  Х

  Х

   

   

   

  106

  112.02

  5%

  X

  X

   

  Х

   

   

   

  107

  Total (p/u col.6 rînd.107=rînd.101+102+103 p/u col.7-8 rînd.107= rînd. 101+102-102b+103+104+105+106)
  Всего (для кол.6 стр.107 = стр.101+102+103 для кол.7-8 стр.107 = стр.101+102-102b+103+104+105+106)

  X

  X

   

   

   

   

   

   

  * tariful contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se stabileşte anual prin Legea BASS conform categoriei plătitorilor şi persoanelor asigurate

  * тариф взносов обязательного государственного социального страхования устанавливается ежегодно Законом БГСС в соответствии с категорией плательщика и застрахованных лиц

   

  Se întocmeşte în lei şi bani şi se prezintă trimestrial în termenii stabiliţi prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv

  Составляется в леях и бань и представляется ежеквартально в сроки установленные Законом о бюджете государственного социального страхования на соответствующий год.

   

   

  Tabelul nr.2

  Таблица № 2

   

  Calculul şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii*

  Расчет и использование взносов обязательного государственного

  социального страхования*

   

  Cod rînd.
  Код строки

  Lunile
  Месяцы

  Contribuţii datorate de angajator
  Взносы работодателя

  Contribuţii individuale
  Индивидуальные взносы

  Indemnizaţii de asigurări sociale de stat plătite
  Пособия государственного социального страхования выплаченные

  Total contribuţii (col.3 + cоl.4)
  Всего взносы (кол.3 + кол.4)

  Total contribuţii spre plată ((col.3 - cоl.5) + cоl.4)
  Всего взносов к уплате ((кол.3 - кол.5) + кол.4)

  clasificarea bugetară
  бюджетная классификация

  112.01

  112.02

  112.01

  X

  X

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  201

  1 (lună/ месяц)

   

   

   

   

   

  202

  2 (lună/ месяц)

   

   

   

   

   

  203

  3 (lună/ месяц)

   

   

   

   

   

  204

  Total
  (rînd.201 + rînd.202 + rînd.203)
  (rînd.204 col.3 = rînd.107 col.7);
  (rînd.204 col.4 = rînd.107 col.8);
  (rînd.204 col.5 = rînd.306 col.6)
  (rînd.204 col.6 = rînd.107 col.9)

  Всего
  (стр.201 + стр.202 + стр.203)
  (стр.204 кол.3 = стр.107 кол.7);
  (стр.204 кол.4 = стр.107 кол.8);
  (стр.204 кол.5 = стр.306 кол.6)
  (стр.204 кол.6 = стр.107 кол.9)

   

   

   

   

   

   

  * Se completează datele pentru lunile trimestrului de gestiune

  * Заполняются данные только по месяцам отчетного периода.

   

  Tabelul nr.3

  Таблица № 3

   

  Indemnizaţii de asigurări sociale stabilite şi plătite

   Пособия государственного социального страхования

  назначенные и выплаченные

   

  Cod rînd.
  Код строки

  Tipul prestaţiilor de asigurări sociale
  Наименование пособий социального страхования

  Numărul real de zile
  Кол-во дней

  Numărul beneficiarilor
  Кол-во получателей

  Suma
  сумма

  stabilită
  назначенная

  plătită
  выплаченная

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  301

  Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă în caz de boală sau traumatism
  Пособия по временной нетрудоспособности по болезни или травме

   

   

   

   

  302

  Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă survenită din cauza unui accident de muncă sau unei boli profesionale
  Пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями

   

   

   

   

  302а

  din care plătite din mijloacele angajatorului
  из которых выплаченные из средств работодателя

   

   

   

   

  303

  Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă în legătură cu îngrijirea bolnavilor
  Пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным

   

   

   

   

  304

  Indemnizaţii de maternitate
  Пособия по материнству

   

   

   

   

  305

  Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă în alte cazuri
  Пособия по временной нетрудоспособности в других случаях

   

   

   

   

  306

  Total indemnizaţii
  Всего пособий
  (301 + 302 - 302a + 303 + 304 + 305)
  (rînd.306 col.6 = rînd.204 col.5 /
  (стр.306 кол.6 = стр.204 кол.5)

   

   

   

   

  din total (rînd.306) descifrarea pe contingente
  из общей суммы (стр.306) расшифровка по категориям

  306 а

  indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă persoanelor care au avut de suferit în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl;
  пособия по временной нетрудоспособности лицам, пострадавшим вследствие катастрофы на ЧАЭС;

   

   

   

   

  306 b

  indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă veteranilor de război;
  пособия по временной нетрудоспособности ветеранам войны;

   

   

   

   

  306 с

  indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă invalizilor de război;
  пособия по временной нетрудоспособности инвалидам войны;

   

   

   

   

  306 d

  indemnizaţii de maternitate pentru soţiile aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi;
  пособия по материнству застрахованным лицам, женам находящихся на содержании у работающих мужей.

   

   

   

   

   

  Notă: În tabel să reflectă numai suma calculată şi plătită pentru trimestrul de gestiune.

  Примечание: В таблице отражаются только суммы начисленные и выплаченные в отчетном квартале.

   

  Declar că prezenta informaţie este autentică şi că sînt familiarizat(ă) cu măsurile de responsabilitate prevăzute de legislaţia în vigoare în caz de includere în ea a datelor false sau incomplete.

  Заявляю, что настоящая информация является достоверной и я ознакомлен(а) с мерами ответственности, предусмотренными действующим законодательством в случае включения в нее ложной или неполной информации.

   

  Semnăturile:

  Подписи:

   

   

   

  Conducătorul

  Руководитель

   

  __________________________

  (semnătura/ подпись)

    L.Ş.

   

  __________________________

  (NPP/ ФИО)

   

   

  Contabil şef

  Главный бухгалтер

   

  __________________________

  (semnătura/ подпись)

   

  __________________________

  (NPP/ ФИО)

   

  Telefon de contact ____________________

  Телефон

   

   

  Anexa nr.2

  la Ordinul CNAS

  nr.102-A din 12.03.08

  Приложение

  № 2 к приказу НКСС

  № 102-A от 12.03.08

   

  Primit ______________

  (data/ дата)

   

  Ştampila CTAS

  Штамп ТКСС

   

   

  FORMA 4-BASS (an)

  Форма 4-БГСС (год)

   

  Declaraţie

  Декларация

  privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

  о начислении взносов обязательного государственного социального страхования

  pentru perioada _______________

  за период

  ___________________________________________________________________________

  (denumirea completă a plătitorului / полное наименование плательщика)

  ___________________________________________________________________________

  (adresa juridică / юридический адрес)

   

  Tipul declaraţiei (bifaţi)
  Тип декларации (отметить)

   

   

  iniţială / первоначальная

  corectată / корректирующая

   

  Codul fiscal (IDNO) ________________________________________________________________________

  фискальный код

   

  Nr. înregistrării la CNAS ____________________________________________________________________

  регистрационный номер в НКСС

   

  Codul statistic al localităţii conform CUATM ____________________________________________________

  Статистический код местности согласно СUATM

   

  Nr.

  Perioada
  период

  Numărul întreprinzătorilor individuali, avocaţilor şi notarilor, care activează în baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege şi alţii (pers.)
  Численность индивидуальных предпринимателей; адвокатов и нотариусов, работающих на основании полученной лицензии и другие (чел.)

  Suma contribuţiilor calculate
  [(col.3-4) x (tarif/12 luni)]*

  Сумма начисленных взносов
  [(кол.3-4) x (тариф/12 месяцев)]*

  Total
  Всего 

  inclusiv pensionari
  в том числе пенсионеры

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  ianuarie
  январь

   

   

   

  2

  februarie
  февраль

   

   

   

  3

  martie
  март

   

   

   

  4

  aprilie
  апрель

   

   

   

  5

  mai
  май

   

   

   

  6

  iunie
  июнь

   

   

   

  7

  iulie
  июль

   

   

   

  8

  august
  август

   

   

   

  9

  septembrie
  сентябрь

   

   

   

  10

  octombrie
  октябрь

   

   

   

  11

  noiembrie
  ноябрь

   

   

   

  12

  decembrie
  декабрь

   

   

   

  13

  Total (suma rînd.1 - 12)
  Всего (сумма стр.1 - 12)

  X

  X

   

   

  * tariful contribuţiilor de asigurări sociale de stat se stabileşte anual prin Legea BASS conform categoriei plătitorilor şi persoanelor asigurate

  * тариф взносов обязательного государственного социального страхования устанавливается ежегодно Законом БГСС в соответствии с категорией плательщика и застрахованных лиц

   

  Se întocmeşte în lei şi bani şi se prezintă anual în termenii stabiliţi prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv.

  Составляется в леях и бань и представляется ежегодно в сроки установленные Законом о бюджете государственного социального страхования на соответствующий год.

   

  Declar că prezenta informaţie este autentică şi că sînt familiarizat(ă) cu măsurile de responsabilitate prevăzute de legislaţia în vigoare în caz de includere în ea a datelor false sau incomplete.

  Заявляю, что настоящая информация является достоверной и я ознакомлен(а) с мерами ответственности, предусмотренными действующим законодательством в случае включения в нее ложной или неполной информации.

   

  Conducătorul

  Руководитель

   

   

  __________________________

  (semnătura/ подпись)

  L.Ş.

   

  __________________________

  (NPP/ ФИО)

   

  Telefon de contact ____________________

  Телефон

   

   

  Anexa nr.3

  la ordinul Casei Naţionale

  de Asigurări Sociale

  nr.102-A din 12 martie 2008

   

  INSTRUCŢIUNEA

  cu privire lamodul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea

  contribuţiilorde asigurări sociale de stat obligatorii (forma 4-BASS)

   

  I. DISPOZIŢIIGENERALE

  1. Prezenta instrucţiune stabileştemodul de completare a declaraţiei privind calcularea şi utilizareacontribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuaredeclaraţia F 4-BASS) şi este elaborată în baza următoarelor acte normative:

  1) Legea privindsistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08 iulie 1999 (MonitorulOficial al Republicii Moldova din 6 ianuarie 2000 nr.1-4).

  2) Legea bugetuluiasigurărilor sociale de stat anului respectiv.

  3) Legea privindindemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii deasigurări sociale nr.289-XV din 22 iulie 2004 (Monitorul Oficial al RepubliciiMoldova din 10 septembrie 2004 nr.168-170), a altor acte normative în vigoare.

  2. Declaraţia F 4-BASS se prezintă decătre plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuareplătitori), persoane fizice şi juridice, care au persoane angajate în bazacontractului individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executăriide lucrări sau prestaţii de servicii.

  3. Formularul declaraţiei F 4-BASSeste de două tipuri:

  1) iniţială - estedestinată pentru a declara calculul şi utilizarea contribuţiilor de asigurărisociale de stat obligatorii perioadei de gestiune corespunzătoare pentru primadată;

  2) corectată - estedestinată pentru corectarea datelor declarate anterior prin declaraţia“iniţială” unde s-au comis greşeli. Se completează diferenţa între datelecorecte şi cele greşite cu semnul “-” sau semnul “+”.

  4. Declaraţia F 4-BASS se întocmeşteîn lei şi bani şi se prezintă trimestrial, în două exemplare, în termeneleprevăzute de Legea bugetului de asigurări sociale de stat anuală.

  5. Structurile teritoriale ale CaseiNaţionale de Asigurări Sociale (în continuare CTAS) sînt împuternicite săprimească declaraţia F 4-BASS de la toţi plătitorii, indiferent de formajuridică de organizare şi genul de activitate.

  6. Un exemplar al declaraţiei F 4-BASSrămîne la CTAS, iar al doilea, se restituie plătitorului cu menţiunea “Primitla data”, pentru a confirma faptul prezentării declaraţiei în termenelestabilite.

  7. Nu se admit modificări şicompletări în declaraţia F 4-BASS. În caz de depistare în formularulF 4-BASS a unor divergenţe, greşeli şi/sau erori semnificative, CTAScere prezentarea repetată a declaraţiei cu introducerea modificărilor şicorectărilor corespunzătoare.

  8. Cerinţele de bază la completarea declaraţieiF 4-BASS sînt plenitudinea şi veridicitatea datelor înscrise. Reflectareadatelor în declaraţia F 4-BASS se face în baza evidenţei contabile.

   

  II. MODUL DECOMPLETARE A DECLARAŢIEI F4-BASS

  9. În formularul declaraţiei F 4-BASSse indică în mod obligatoriu:

  1) perioadagestionară - se indică perioada calendaristică de raportare stabilită;

  2) denumirea completăa plătitorului - se indică denumirea completă a plătitorului, conformcertificatului eliberat de instituţia, organul administrativ care a efectuatînregistrarea;

  3) adresa juridică -se indică adresa juridică completă conform certificatului de înregistrare;

  4) tipul declaraţiei- se bifează coloana sub tipul declaraţiei respective;

  5) codul fiscal -se indică corespunzător certificatul de atribuire a codului fiscal;

  6) numărulînregistrării la CNAS - se indică numărul de înregistrare atribuitfiecărui plătitor de către Casa Naţională de Asigurări Sociale;

  7) codul statistic alocalităţii conform CUATM - se indică codul unic de identificare alocalităţii, unde este înregistrat sediul central al plătitorului şi luat laevidenţă de CTAS, conform clasificatorului unităţilor administrativ-teritorialeal Republicii Moldova (CUATM);

  8) grupa deactivitate principală conform CAEM - se indică numărul prevăzut îngrupele 01.1-01.4 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei (CRM007-2000), aprobat prin Hotărîrea “Moldova Standard” nr.694-ST din 09.02.2000;

  9) numele, prenumele,semnăturile conducătorului şi contabilului şef, telefonul de contact -se indică numele conducătorului şi contabilului şef, semnăturile acestora şi seaplică ştampila plătitorului şi numărul telefonului de contact.

  10. Declaraţia F 4-BASS constă din 3tabele:

  1) Tabelul nr.1 “Calculareacontribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii”.

  2) Tabelul nr.2 “Calcululşi utilizarea contribuţiilor”.

  3) Tabelul nr.3 “Indemnizaţiide asigurări sociale stabilite şi plătite”.

  11. TABELUL nr.1Calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

  Indicii pentru toaterîndurile se reflectă în dependenţă de tariful stabilit. Tarifelecontribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se stabileşte anualprin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat conform categorieiplătitorilor şi persoanelor asigurate.

  Tabelul se completează înmodul următor:

  1) coloana 4 Numărulasiguraţilor conform categoriilor de plătitori total - se indică numărulmediu scriptic de salariaţi în unităţi pentru perioada de gestiune respectivăconform indicilor stabiliţi în raportul statistic nr.1-m (lunar), aprobat prinordinul nr.87 din 29.07.2004 al Departamentului statistică şi sociologie alRepublicii Moldova, numărul întreprinzătorilor individuali, avocaţilor şinotarilor privaţi, care activează în baza licenţei obţinută în modul stabilitde lege, indiferent de forma juridică de organizare;

  2) coloana 5 inclusivpensionari - se indică numărul pensionarilor conform datelor evidenţeipersonalului întreprinderii respective;

  3) coloana 6 Bazade calcul a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatoriicorespunzător tarifelor - se reflectă suma totală a salariului calculat şia altor recompense fără scăderea sumelor impozitelor şi a altor obligaţii, cuexcepţia tipurilor de drepturi şi venituri din care nu se calculeazăcontribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii stipulate în anexa legiibugetului asigurărilor sociale de stat anuală;

  4) Suma calculată

  a) coloana 7 contribuţiidatorate de angajator - se determină prin următorul calcul:

  col.6 rînd.101, 102, 103 xtariful contribuţiei corespunzătoare

  col.4 rînd 104 x tarifulcontribuţiei

   

  Notă:

  rîndurile102, 102a, 102b - tariful 20% şi inclusiv 16% şi 4% - datele secompletează de către angajatorii din agricultură (persoane fizice şi juridice)care practică exclusiv activităţile enunţate în grupele 01.1- 01.4 din CAEM(CRM 007-2000), aprobat prin Hotărîrea “Moldova Standard” nr.694-ST din09.02.2000, pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă oriprin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii;

   

  b) coloana 8 sumacontribuţiilor individuale - se determină prin următorul calcul:

  (col.4 rînd.105 - col.5rînd.105) x tariful contribuţiei

   col.6 rînd.106 xtariful contribuţiei;

  c) coloana 9 Total- se determină prin următorul calcul:

  col.7 + col.8;

  d) rîndul 107 Total- se determină prin următorul calcul:

  pentru col.6 rînd.107 =rînd.101 + rînd.102 + rînd.103

  pentru col.7-8 rînd.107 =rînd.101 + rînd.102 - rînd.102b + rînd.103 + rînd.104 + rînd.105 + rînd.106.

  12. TABELUL nr.2 Calcululşi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

  1) Se completează datelepentru lunile trimestrului de gestiune în modul următor:

  a) coloana 3 Contribuţiidatorate de angajator - se reflectă suma contribuţiilor de asigurărisociale de stat obligatorii, datorate în mod obligatoriu de angajator pentrufiecare lună a trimestrului conform tarifului stabilit;

  b) coloana 4 Contribuţiiindividuale - se reflectă suma contribuţiilor individuale de asigurărisociale de stat, datorate în mod obligatoriu conform tarifului stabilit pentrufiecare lună a trimestrului conform tarifului stabilit;

  c) coloana 5 Indemnizaţiide asigurări sociale de stat stabilite şi plătite - se reflectă sumaindemnizaţiilor de asigurări sociale stabilite şi plătite la locul principal demuncă pentru fiecare lună a trimestrului;

  d) coloana 6 Totalcontribuţii - se determină prin următorul calcul:

  col.4 + col.5

  e) coloana 7 Totalcontribuţii spre plată - se determină prin următorul calcul:

  (col.3 - col.5) + col.4

  g) rîndul 204 Total - sedetermină prin următorul calcul:

  rînd.204 = rînd.201 +rînd.202 + rînd.203

  rînd.204 col.3 = rînd.107 col.7

  rînd.204 col.4 = rînd.107col.8

  rînd.204 col.5 = rînd.306col.6

  rînd.204 col.6 = rînd.107col.9.

  13. Tabelul nr.3 Indemnizaţiide asigurări sociale stabilite şi plătite

  1) Se înscrie informaţiaprivind tipurile de indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncăstabilite şi plătite în trimestrul de gestiune la locul principal de muncăpersoanelor angajate prin contract individual de muncă, completînd în modul ceurmează:

  a) coloana 3rînd.301-306 - se reflectă numărul real de zile pentru concediu medicalcalculat şi plătit;

  b) coloana 4rînd.301-306 - se reflectă numărul beneficiarilor cărora li s-a calculat şiplătit indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă;

  c) coloana 5rînd.301-306 - se reflectă suma indemnizaţiilor calculate;

  d) coloana 6rînd.301-306 - se reflectă suma indemnizaţiilor calculate şi plătite;

  e) rîndul 301 Indemnizaţiipentru incapacitate temporară de muncă în caz de boală sau traumatism - sereflectă suma indemnizaţiilor respective;

  f) rîndul 302 Indemnizaţiipentru incapacitate temporară de muncă survenită din cauza unui accident demuncă sau unei boli profesionale - se reflectă cheltuielile legate deindemnizaţiile pentru accidentele produse în timpul îndeplinirii de cătreangajaţi a obligaţiilor de serviciu pe teritoriul unităţii (instituţiei,organizaţiei) sau la alt loc de muncă, precum şi în timpul deplasării lor laserviciu cu mijloacele unităţii (instituţiei, organizaţiei), în conformitate cuprevederile art.14 al Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boliprofesionale nr.756 din 24.12.99;

  g) rîndul 302a *dincare plătite din mijloacele angajatorului - se reflectă indemnizaţia pentruincapacitate temporară de muncă survenită din cauza unui accident de muncă sauunei boli profesionale se plăteşte pentru zilele lucrătoare din primele 20 dezile calendaristice, din mijloacele angajatorului. Aceste indemnizaţii seconţin în rîndul 302, însă se scad la determinarea sumei indemnizaţiilorsuportate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat;

  h) rîndul 303 Indemnizaţiipentru incapacitate temporară de muncă în legătură cu îngrijirea bolnavilor- se reflectă indemnizaţiile respective;

  i) rîndul 304 Indemnizaţiide maternitate - se reflectă indemnizaţiile respective;

  j) rîndul 305 Indemnizaţiipentru incapacitate temporară de muncă în alte cazuri - se reflectă sumaindemnizaţiilor respective;

  l) rîndul 306 Totalindemnizaţii - se determină prin următorul calcul:

  rînd.306 = rînd.301 +rînd.302 - rînd.302a + rînd.303 + rînd.304 + rînd.305

  rînd.306 col.6 = rînd.204col.5

  2) La literele a), b), c),d) col.3, 4, 5, 6 se indică indemnizaţiile stabilite conform Legii privindprotecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofeide la Cernobîl nr.909-XII din 30.01.92 şi Legii cu privire la veteraninr.190-XV din 08.05.03.

  3) Modalitatea calculăriiindicilor rîndurilor 301-306 se aplică pentru coloanele 3, 4, 5 şi 6 aletabelei.

   

   

   Anexa nr.4

  la ordinul CaseiNaţionale

  de AsigurăriSociale

  nr.102-A din 12martie 2008

   

  INSTRUCŢIUNEA

  cu privire lamodul de completare a Declaraţiei privind calcularea

  contribuţiilorde asigurări sociale de stat obligatorii

   (forma4-BASS(an))

   

  I. DISPOZIŢIIGENERALE

  1. Prezenta instrucţiune stabileşte modul de completare a declaraţieiprivind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (încontinuare declaraţia F 4-BASS(an)) şi este elaborată în bazaurmătoarelor acte normative:

  1) Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08iulie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 6 ianuarie 2000nr.1-4).

  2) Legea bugetului asigurărilor sociale de stat anului respectiv.

  2. Declaraţia F 4-BASS(an) se prezintă de către plătitorii labugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare plătitori), persoanelefizice ce îşi organizează şi desfăşoară activitatea pe cont propriu -întreprinzătorii individuali, avocaţii şi notarii privaţi, care activează înbaza licenţei obţinute în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridicăde organizare şi care nu au persoane angajate prin contract individual demuncă.

  3. Formularul declaraţiei F 4-BASS(an) este de două tipuri:

  1) iniţială - este destinată pentru a declara calculul şi utilizareacontribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii perioadei de gestiunecorespunzătoare pentru prima dată;

  2) corectată - este destinată pentru corectarea datelor declarate anteriorprin declaraţia “iniţială” unde s-au comis greşeli. Se completează diferenţaîntre datele corecte şi cele greşite cu semnul “-” sau semnul “+” .

  4. Declaraţia F 4-BASS(an) se întocmeşte în lei şi bani, seprezintă anual în două exemplare, în termenele prevăzute de Legea bugetuluide asigurări sociale de stat anuală.

  5. Structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale(în continuare CTAS) sînt împuternicite să primească declaraţia F 4-BASS(an)de la toţi plătitorii, indiferent de forma juridică de organizare şi genul deactivitate.

  6. Un exemplar al declaraţiei F 4-BASS(an) rămîne la CTAS, iaral doilea, se restituie plătitorului cu menţiunea “Primit la data”,pentru a confirma faptul prezentării declaraţiei în termenele stabilite.

  7. Nu se admit modificări şi completări în declaraţie F 4-BASS(an).În caz de depistare în formularul F 4-BASS(an) a unor divergenţe, greşelişi/sau erori semnificative, CTAS cere prezentarea repetată a declaraţiei cuintroducerea modificărilor şi corectărilor corespunzătoare.

  8. Cerinţele de bază la completarea declaraţiei F 4-BASS(an)sînt plenitudinea şi veridicitatea datelor înscrise.

   

  II. MODUL DE COMPLETARE A DECLARAŢIEI F 4-BASS(an)

  9. În formularul declaraţiei F 4-BASS(an) se indică în modobligatoriu:

  1) perioada gestionară - se indică perioada calendaristică deraportare stabilită;

  2) denumirea completă a plătitorului - se indică denumireacompletă a plătitorului, conform certificatului eliberat de instituţia, organuladministrativ care a efectuat înregistrarea;

  3) adresa juridică - se indică adresa juridică completăconform certificatului de înregistrare;

  4) tipul declaraţiei - se bifează coloana sub tipuldeclaraţiei respective;

  5) codul fiscal - se indică corespunzător certificatului deatribuire a codului fiscal;

  6) numărul înregistrării la CNAS - se indică numărul deînregistrare atribuit fiecărui plătitor de către Casa Naţională de AsigurăriSociale;

  7) codul statistic a localităţii conform CUATM - se indicăcodul unic de identificare a localităţii, unde este înregistrat sediul centralal plătitorului şi luat la evidenţă de CTAS, conform clasificatoruluiunităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM);

  8) numele, prenumele, semnăturile conducătorului şi telefonul decontact - se indică numele conducătorului, semnătura acestuia, numărultelefonului de contact şi se aplică ştampila plătitorului.

  10. Declaraţia F 4-BASS(an) se constituie dintr-un tabel, carese completează în modul următor:

  1) coloana 3 Numărul întreprinzătorilor individuali, avocaţilor şinotarilor, care activează în baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege- se indică numărul întreprinzătorilor individuali, avocaţilor şi notarilorprivaţi, care activează în baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege,indiferent de forma juridică de organizare;

  2) coloana 4 inclusiv pensionari - se indică numărulpensionarilor conform datelor evidenţei personalului întreprinderii respective;

  3) coloana 5 Suma contribuţiilor calculate - se determină prinurmătorul calcul:

  (col.3 - col.4) x rata lunară, egală cu tariful în mărimea taxei fixe,stabilită prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală, împărţit la12 luni;

  4) rîndul 13 Total - se determină prin următorul calcul:

  rînd.13 = suma rîndurilor 1-12.

  &


  __________
  Casa Naţională de Asigurări Sociale
  Ordin nr.102-A din 12.03.2008 cu privire la aprobarea formularelor declaraţiilorprivind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de statobligatorii şi instrucţiunilor despre completarea lor //Monitorul Oficial94-96/293, 30.05.2008


   

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY