• vezi mai mult

  Anna Ciobanu - de 23 de ani devotată serviciului public   
  În atenţia plătitorilor de contribuţii la BASS   
 • Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Declaraţia colectivului Casei Naţionale de Asigurări Sociale la difuzarea în mass-media a deciziei Comitetului Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM)

  Declaraţia colectivului Casei Naţionale de Asigurări Sociale la difuzarea în mass-media a deciziei Comitetului Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM)

   05.07.2011    6474 Accesări    

  Colectivul Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS) exprimă nedumerirea şi indignarea, că în condiţiile economice şi politice extrem de complexe, conturate astăzi în societate, de către CNSM se întreprind acţiuni de influenţare a opiniei publice prin învinuiri nefondate asupra activităţii instituţiei şi conducerii acesteia.
  În ultimii ani conlucrarea între CNAS şi CNSM a avut situaţii mai dificile, bazate pe dezacordul organelor sindicale pentru regularizarea procesului de procurare şi distribuire a biletelor de tratament persoanelor asigurate.
  Întru informarea corectă a cetăţenilor aducem la cunoştinţă că, CNAS, fiind instituţia publică responsabilă de gestionarea mijloacelor financiare a bugetului asigurărilor sociale de stat, are responsabilitatea legală pentru utilizarea conformă, transparentă şi în strictă corespundere cu prevederile legale a mijloacelor publice acumulate în bugetul respectiv.
  Pe parcursul activităţii CNAS, nici un organ ierarhic superior şi nici organele de control nu au constatat careva acţiuni de încălcare a drepturilor salariaţilor la protecţia socială, învinuire nefondată adusă de către organele sindicale.
  Dimpotrivă, fiind executorul bugetului asigurărilor sociale de stat, anual la elaborarea Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu şi proiectului de buget înaintăm propuneri de perfecţionare a sistemului de asigurare socială, inclusiv prin majorarea prestaţiilor cu asigurarea concomitentă a durabilităţii sistemului public de asigurări sociale.
  Reieşind din posibilităţile reale economice în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, în vigoare din data 20 aprilie 2011, au fost adoptate 10 mln. lei pentru restabilirea sănătăţii prin tratament balneosanatorial a persoanelor asigurate, care vor permite procurarea a circa 2000 bilete.
  Serviciile pentru recuperarea sănătăţii se procură în urma petrecerii licitaţiei publice în baza prevederilor Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice. CNAS permanent a respectat termenii prescrişi de reglementările normativ-legale şi, dimpotrivă, a urgentat realizarea unor etape a procedurii pentru a nu „reţine” transmiterea către CNSM a biletelor de tratament spre repartizare persoanelor asigurate.
  Ţînînd cont de faptul, că anul 2011 a fost început fără adoptarea legii respective şi pentru a asigura continuitatea procesului de tratament sanatorial a salariaţilor, deja din 17 decembrie 2010, de către CNAS au fost lansate procedurile de achiziţie publică de procurare a biletelor cuvenite pentru anul 2011. În semestrul I a.c. au fost procurate şi transmise spre repartizare CNSM 583 bilete în sumă de 2,14 mln. lei. Agenţiei Achiziţii Publice au fost înaintate spre aprobare actele necesare pentru procurarea a încă circa 1300 bilete.
  Reieşind din cele expuse, considerăm învinuirea de „...reţinere a eliberării pentru oamenii muncii din republică a biletelor de tratament ...” absolut neîntemeiată.
  Întru asigurarea gestionării transparente şi echitabile a mijloacelor publice, acumulate în bugetul asigurărilor sociale de stat, minimizarea implicării factorului uman în procesele decizionale şi neadmiterea „..înterpretării arbitrare a actelor normative...” pentru organizarea procesului de tratament balneosanatorial a fost elaborat şi se aplică un program informaţional, bazat pe principiile generale stabilite prin Legea nr.489-XIV din 8.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Acestea prevăd dreptul la prestaţii de asigurări sociale (inclusiv şi la tratament sanatorial), doar pentru persoanele care contribuie la bugetul asigurărilor sociale de stat. Dreptul de a beneficia de bilete de tratament balneosanatorial îl au toţi salariaţii - „...oamenii muncii...” – indiferent de apartenenţa lor sindicală.
  Tratarea persoanelor pe principiul sindicaliste este o încălcare gravă a drepturilor oricărui salariat asigurat.
  Adiţional menţionăm, că organul suprem de supraveghere a activităţii CNAS este Consiliul de Administraţie, format pe principii de parteneriat social din reprezentanţi ai Guvernului, Patronatului, Sindicatelor şi ai organizaţiilor de pensionari. Chestiunile privind procesul de organizare a tratamentului balneosanatorial sunt examinate sistematic în cadrul şedinţelor ordinare a Consiliului. Spre exemplu, în anul curent, din 3 şedinţe convocate, la două din ele au fost abordate subiecte ce ţin de domeniu menţionat, fără a fi evidenţiate, de către reprezentanţii sindicatelor, a cărorva acţiuni ale CNAS de care astăzi suntem învinuiţi.
  La decizia Consiliului de Administraţie a fost creat un grup de lucru interministerial cu participarea partenerilor sociali, care are sarcina de a analiza procedura actuală şi de a prezenta propuneri de îmbunătăţire a cadrului normativ din domeniu. Neavînd concluziile finale a grupului respectiv CNAS s-a pomenit a fi plasată, de către organele sindicale, în situaţia unicului vinovat în desfăşurarea procedurii de recuperare a sănătăţii persoanelor asigurate.

  Percepem solicitarea de demisie a conducerii CNAS drept un act de intimidare a activităţii întregului colectiv pentru a bloca exercitarea obligaţiunilor de serviciu în strictă corespundere cu prevederile normelor legale.
  Preşedintele CNAS este exponentul opiniei comune a specialiştilor de domeniu din cadrul instituţiei şi demiterea nu va schimba abordarea subiectelor respective de către CNAS ori este nevoie de a disponibilizarea întregul stat de personal pentru a satisface „doleanţele” unui organ obştesc.

  Reieşind din cele menţionate, ne rezervăm dreptul de a acţiona în instanţele de judecată învinuirile aduse de către CNSM în adresa CNAS.


  Colectivul
  Casei Naţionale de Asigurări Sociale

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY