• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Cum să verificăm contul curent la Casa Naţională de Asigurări Sociale?

  Cum să verificăm contul curent la Casa Naţională de Asigurări Sociale?

   17.06.2010    76924 Accesări    

  Odată cu schimbările de ordin economic în Republica Moldova, a devenit foarte acută şi reformarea sistemului de protecţie socială, orientat preponderent la adoptarea unei noi strategii de asigurare cu pensii.

   În ultimii ani, s-a conturat deja un concept al politicii sociale de reformare a sistemului de pensionare, care a fost conceput ca un sistem clasic de asigurare şi integru, ce corelează contribuţia participanţilor la sistemul public de asigurări sociale cu prestaţiile sociale acordate în cazul survenirii vîrstei de pensionare, invalidităţii pierderii întreţinătorului.

  Astfel, odată cu instituirea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, fiecare persoană asigurată deţine un cod personal de asigurări sociale, care de fapt, este şi numărul contului unde se acumulează informaţia despre perioada de activitate. Indiferent de faptul unde nu s-ar strămuta persoana cu activitatea, sau dacă activează paralel în mai multe instituţii sau unităţi economice, toată informaţia se înscrie la contul personal de asigurări sociale.

  Casa Naţională de Asigurări Sociale anual, acumulează informaţia despre salariile persoanelor angajate şi mărimea contribuţiilor de asigurări sociale calculate şi transferate la bugetul asigurărilor sociale de stat. Aceste date se înscriu în conturile personale ale persoanelor asigurate şi servesc cel mai important criteriu pentru stabilirea pensiilor, indemnizaţiilor şi altor drepturi sociale pentru perioada de după 01.01.1999. Schema e simplă – de la un salariu mai mare la o pensie mai mare, corespunzătoare mărimii contribuţiilor de asigurări sociale achitate.

  Acumularea informaţiei are loc prin intermediul angajatorilor, adică în fiecare an se depun declaraţiile persoanelor asigurate pentru fiecare angajat. Astfel, legislaţia în vigoare obligă angajatorii de a depune declaraţiile persoanelor asigurate pentru înscrierea datelor în conturile angajaţilor începând cu 1 ianuarie 1999.

  În decursul a mai bine de 10 ani de funcţionare a sistemului public de asigurări sociale în condiţii noi au fost înregistrate succese esenţiale, dacă e să ţinem cont că sistemele moderne europene au o istorie ce depăşeşte durata unui secol.

  Fiecare persoană asigurată în sistemul public de asigurări sociale este în drept de     a-şi verifica starea contului său personal, care conţine informaţie privind mărimea salariului, a contribuţiilor de asigurări sociale calculate din fondul de retribuire a muncii şi achitate de către angajatori la bugetul asigurărilor sociale de stat. Acesta, poate fi accesat în mod electronic prin intermediul paginii oficiale web a CNAS www.cnas.md cu utilizarea banerului ACCES CPAS – un serviciu lansat de către Casa Naţională de Asigurări Sociale în colaborare cu Proiectul USAID/BIZTAR.

              Sistemul Informaţional Accesul la Contul Curent al Contribuabililor şi Persoanelor Asigurate a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 8 iulie 1999; Legii privind accesul la informaţie nr.982-XIV din 11.05.2000; Hotărîrii Guvernului RM nr.418 din 3 mai 2000 „ Cu privire la crearea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale”; Statutului Casei Naţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.739 din 25 iulie 2000 şi altor acte normative.

  Soluţia de accesare digitală on-line de fiecare angajat a contului său curent privind contribuţiile de asigurări sociale, face ca informaţia să fie mai transparentă şi disponibilă pentru fiecare cetăţean.

  Accesul la datele din contul personal este permis numai pentru persoanele fizice înregistrate în baza de date a CNAS în temeiul codului personal de asigurări sociale (CPAS). Pentru a putea fi accesat contul curent al persoanei asigurate este necesar de a deţine un LOGHIN şi o parolă de acces, deoarece sistemul permite accesul la serviciile sale doar persoanelor care deţin parolă de utilizator. Parola se atribuie o singură dată şi poate fi utilizată pe parcursul întregii activităţi, iar contul poate fi accesat  în orice moment gratuit.

  La identificarea utilizatorilor în bază de Loghin şi Parolă apare întrebarea cum aceştea vor fi înregistraţi şi care este modalitatea sigură de transmitere a parolelor de acces către destinatar astfel încât riscurile de compromitere să fie reduse la minim. Totodată se ţine cont de faptul, că informaţia cuprinsă în conturile personale ale asiguraţilor este clasificată drept confidenţială, iar comunicarea între sistemul informaţional ACCES CPAS şi utilizator este securizată.  Pentru accesarea contului curent, utilizatorii au posibilitatea de a se conecta la SI ACCES CPAS prin intermediul Internetului de pe PC, Computere portabile, Palmtopuri sau de pe telefoanele mobile şi terminalele informaţionale specializate amplasate în instituţiile publice, unităţi comerciale sau intersecţii cu flux mare de oameni.

  Prin intermediul paginii Web există posibilitatea vizualizării şi imprimării informaţiei acumulate la contul personal cu privire la mărimea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi achitate la bugetul asigurărilor sociale de stat pe toată perioada de activitate începând cu 1 ianuarie 1999.

  Pentru a putea utiliza sistemul ACCES CPAS on-line, este necesar instalarea  pe computer a următoarelor programe:

  -          navigator web (de ex. Internet Explorer, Mozzila Firefox etc.);

  -           Adobe Flash Player;

  -          Adobe Acrobat Reader.

  La moment există 2 modalităţi de difuzare a parolelor de acces la contul personal de asigurări sociale.

  Prima modalitate presupune atribuirea parolelor de acces prin intermediul întreprinderei unde activează persoana. Fiecare angajator prezintă la Casa Naţională de Asigurări Sociale datele personale ale angajaţilor în vederea obţinerii de către persoanele fizice a atributelor de acces la conturile personale de asigurare socială.

  Datele personale se prezintă în mod electronic în formatul Microsoft Office Excel (fişierul *.xls). Fişierul cu date se prezintă prin orice modalitate accesibilă:

  -           prin e-mail;

  -           pe suport magnetic (Flash – memorie).

  Formatul datelor înscrise:

  -           cîmpul B 1        -           codul CNAS al întreprinderii;

  -           cîmpul D 1        -           codul IDNO al întreprinderii;

  Pentru fiecare angajat al întreprinderii se introduce informaţia începînd cu al treilea rînd:

         cîmpul A3          - Codul CPAS al persoanei fizice;

         cîmpul B3          - codul IDNP al persoanei fizice;

         cîmpul C3          - Numele persoanei fizice;

         cîmpul D3          - Prenumele persoanei fizice;

         cîmpul E3          - Patronimicul persoanei fizice.      

  Notă: Cîmpul „Patronimicul”  nu este obligator pentru completare.

  Desenul nr. 1 reflectă exemplul de completare a fişierului.

  clip_image002.jpg

  Fişierul *.xls, care urmează a fi prezentat:

  1.                  Nu trebuie să conţină rînduri necompletate ascunse (numerotarea rîndurilor trebuie să fie în ordine succesivă – 1,2,3,4,5...);

  2.                  Nu trebuie să conţină coloane necompletate ascunse (numerotarea coloanelor trebuie să fie în ordine succesivă – A, B, C,D, E...);

  3.                  Trebuie să conţină doar o „foaie” cu informaţie.

  Dacă  întreprinderea dispune de filiale, atunci aceasta va prezenta pentru fiecare filială fişiere separate. Denumirea fişierului dat va coincide cu denumirea întreprinderii.

  Parolele generate automat de către sistemul informaţional sunt sigilate în plicuri, iar distribuirea lor este efectuată de către colaboratorii CNAS care se deplasează la fiecare agent economic în parte. Codurile de acces vor fi înmînate personal persoanelor fizice conform listei angajaţilor la întreprindere, contra semnătură după informarea lor despre responsabilitatea pentru confidenţialitatea parolei. Persoana asigurată poartă responsabilitate pentru nedivulgarea parolei de acces.

  Ce-a de a doua posibilitate de obţinere a parolei de acces este înregistrarea ca utilizator în mod individual pentru acele categorii de persoane care nu au primit parola  prin intermediul angajatorului. Persoanele asigurate vor depune o cerere la CNAS sau la structurile teritoriale ale Casei Naţionale de asigurări sociale din raza domiciliului.

  Anexa nr.6

  la Regulamentul cu privire la înregistrarea utilizatorilor în Sistemul Informaţional ACCES CPAS

  Casa Teritorială de Asigurări Sociale ____________________

                                                                                                               ( oficiul teritorial )

  C E R E R E

  pentru atribuirea, înlocuirea sau restabilirea parolei de acces la contul curent în SI ACCES CPAS

  Eu, subsemnatul (a) ______________________________________________

                                                                   ( numele, prenumele, prenumele tatălui )                                                                   

  domiciliat(ă) în _____________________________________________________

                                                                                        ( oraş, raion, sat, primărie )

  __________________________________________________________________          ( strada, nr. casă, bloc, apartament )

  Document de identitate □-buletin de identitate   □-paşaport de tip vechi  □-certificat MAI

                                                                                                                                         (Forma 9)

  Seria _______ nr. _____________________ eliberat _______________________

  IDNP______________________________, cod CPAS_____________________

  rog să-mi fie atribuită/înlocuită/restabilită parola de acces la contul curent în SI                 

  ACCES CPAS, din motiv că:  _________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  ________________                                                               ___________________

         ( data completării )                                                                                                                 (semnătura persoanei asigurate)                                                                                                                                                     

  Telefon de contact: _____________________

  Listele perfectate  pentru atribuirea parolelor de acces la contul personal de asigurări sociale, cît şi cererile pentru atribuirea, înlocuirea sau restabilirea parolei de acces la contul curent în SI ACCES CPAS pot fi expediate la Casa Naţională de Asigurări Sociale prin intermediul poştei electronice la adresele de e-mail: cpas@cnas.gov.md, cnas.accescpas@gmail.com. Este obligatoriu a indica în cerere un număr de contact al solicitantului. Semnarea ulterioară a cererii va avea loc în momentul primirii parolei de acces.

  În cazul pierderii parolei ea poate fi restabilită după depunerea unei cereri în scris la Casa teritorială de asigurări sociale după viza de reşedinţă a solicitantului.

  Informaţia din contul curent este actualizată anual pînă la sfîrşitul lunii mai. Sumele din contul personal nu reprezintă sume de bani acumulate, ci doar informaţia care va sta la baza stabilirii viitoarei pensii. Nu este posibilă extragerea sumelor din cont, fiindcă acestea reprezintă doar o informaţie, în schimb, o valoare mai mare a contribuţiilor indicate vor asigura o pensie mai mare.

  Totodată accesul la contul personal al asiguratului va contribui mult la depistarea şi eliminarea erorilor care au putut fi admise în procesul de calcul sau depunere a declaraţiilor persoanelor asigurate. În cazul în care, în rezultatul accesării contului curent prin intermediul site-ului CNAS, persoana asigurată a constatat faptul că lipsesc careva perioade din stagiul de cotizare, acesta este în drept de a se informa asupra discrepanţelor apărute, adresîndu-se la Casa teritorială de asigurări sociale din raza domiciliului.  

  Indiferent care ar fi cauza lipsei informaţiei, nedepunerea declaraţiilor persoanelor asigurate de către angajator sau fenomenul des întîlnit în Republica Moldova, de achitare a salariilor  „în plic”, lipsa datelor în contul personal al persoanei asigurate pentru o anumită perioadă este în defavoarea viitorului pensionar, deoarece atrage după sine excluderea acestei perioade din stagiul de cotizare.           Cînd se vorbeşte despre salariul „în plic” de regulă se subînţelege că din sumele date nu se achită nici impozitele, nici contribuţiile de asigurări sociale, dar începînd cu 1 ianuarie 1999, criteriile de bază pentru stabilirea pensiei sînt mărimea stagiului de cotizare şi suma contribuţiilor de asigurări sociale achitate. Astăzi cei care primesc salarii în plic, pierd posibilitatea de a beneficia în mărimea deplină de toate plăţile suplimentare prevăzute de codul muncii pentru ore suplimentare de muncă în zile de odihnă şi sărbătoare, indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţie de maternitate, ajutor de şomaj, indemnizaţie de concediere, deasemenea orice posibilitate de a proteja drepturile sale prin judecată în cazul încălcării lor.

  Cunoaştem cu toţii despre frica societăţii, că la pensionare, pensia calculată poate să fie mai mică decât cea aşteptată, deoarece unii angajatori nu au transferat plăţile de asigurare socială obligatorii sau nu au prezentat informaţia pentru înscrierea datelor în conturile personale.

  Populaţia are dreptul să ştie cu cât au contribuit  personal cât şi angajatorii lor la formarea pensiei. Aceasta este o informaţie utilă şi capătă o popularitate crescândă în societate.

  Clara Sorocean,

  director Direcţie generală evidenţa

  individuală a contribuţiilor

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY