• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Indemnizaţii   /  Indemnizaţie paternală

  Indemnizaţie paternală

   

  Dreptul la indemnizaţie paternală se acordă tatălui asigurat în sistemul public de asigurări sociale, angajat în baza contractului individual de muncă sau aflat în raport de serviciu în baza actului administrativ, pentru îngrijirea copilului nou-născut, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova.

  Indemnizaţia paternală se stabileşte salariaţilor asiguraţi în sistemul public de asigurări sociale, care:

   -  are un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni, realizat în ultimele 24 luni premergătoare datei naşterii copilului;

  - tatălui copilului nou-născut i s-a acordat, la cerere, concediu paternal la toate unităţile în care desfăşoară activităţi în primele 56 de zile de la data naşterii copilului”;

  tatăl copilului nou-născut a solicitat stabilirea indemnizaţiei paternale în termen de 12 luni de la data naşterei copilului;              

  -   tatăl copilului nou-născut a realizat un venit asigurat la toate unităţile în care desfăşoară activităţi în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului.

   Indemnizaţia paternală se acordă pentru o perioadă de 14 zile calendaristice.

   În cazul copiilor gemeni (tripleţi, cvadrupleţi etc.) se acordă o singură indemnizaţie paternală.

   

   

   

  Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei paternale se depune personal de către tatăl sau mama copilului, cu prezentarea documentelor confirmative, la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu sau reşedinţă ori la casa teritorială în a cărei rază de deservire se află unitatea de la locul de muncă de bază sau în mod electronic prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) ori al paginii web oficiale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale (www.cnas.md)

   

   

  a) buletin de identitate al solicitantului (în original şi în copie);

  b) certificatul de naştere al copilului, înregistrat la subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice;

  c) după caz, extrasul din ordinul de acordare a concediului paternal, în original, eliberat de la toate unitatăţile în care desfăşoară activităţi. 

   

   

   

   

  Termenul de solicitare a indemnizaţiei paternale este de 12 luni de la data naşterii copilului.

  Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei paternale şi actele necesare se examinează în termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială,  în cazul cererii electronice – de la data înregistrării cererii în sistemul informaţional.

  Dacă termenul de depunere a actelor este depăşit, casa teritorială refuză stabilirea indemnizaţiei. În acest caz, în termen de 10 zile calendaristice de la luarea deciziei de refuz, solicitantului i se comunică motivul refuzului.

   

   

  Cuantumul indemnizaţiei paternale constituie 100% din venitul mediu lunar asigurat realizat la toate unităţile în care desfăşoară activităţi în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului, (venit din care au fost calculate şi plătite contribuţii de asigurări sociale), care se determină prin împărţirea venitului asigurat realizat de la toate unităţile în care desfăşoară activităţi, la numărul de luni în care acesta a fost realizat în ultimele 3 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului.

  Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei paternale nu poate depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 3 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie este aprobat de Guvern.

  Venitul asigurat pentru o zi calendaristică se determină prin împărţirea venitului mediu lunar asigurat la numărul de zile calendaristice din luna pentru care se plăteşte indemnizaţia.

   

  Plata indemnizaţiei paternale se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizaţiei paternale se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

  Sumele indemnizațiilor paternale stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecutive se suspendă și se achită retroactiv pe un termen ce nu depășește 3 ani premergători lunii adresării, dar nu mai devreme de luna suspendării, în baza cererii depuse de către beneficiar sau reprezentantul desemnat prin procură și a actului de identitate al solicitantului.

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY