• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Indemnizaţii   /  Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă

  Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă

  Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se stabileşte în conformitate cu Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, nr. 289-XV din 22.07.2004 şi Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 03.02.2005.

  La indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă au dreptul asiguraţii cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova.

  Asiguraţii au dreptul la indemnizaţii dacă confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani. Asiguraţii care confirmă un stagiu total de cotizare de până la 3 ani, beneficiază de dreptul la indemnizaţii dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat.

  În stagiul de cotizare se includ perioadele contributive de la prima zi de activitate a persoanei asigurate până la data în care a survenit riscul asigurat, conform datelor carnetului de muncă.  Totodată,  în stagiul de cotizare se includ perioadele de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus, perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani de către unul din părinţi sau de tutore, în caz de deces al ambilor părinţi, perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi perioada de acordare a ajutorului de şomaj sau de alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională.

  Pentru persoanele încadrate în mai multe unităţi, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se stabileşte, dacă asiguratul prin declaraţie pe propria răspundere (anexa nr. 5 la prezentul Regulament) confirmă în scris pierderea integrală a venitului asigurat în perioada concediului medical la toate unităţile în care desfăşoară activităţi. Declaraţia se depune odată cu certificatul de concediu medical şi certificatul de confirmare a venitului asigurat obţinut la alte unităţi.

  Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se stabileşte diferenţiat, în funcţie de durata stagiului total de cotizare, după cum urmează:
      a) 60% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani;
      b) 70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani;

      c) 90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani;

      Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau de maladie oncologică este de 100% din baza de calcul. 

   

   

  Stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă se efectuează de către unitatea în care îşi desfăşoară activitatea de bază angajatul (unde se păstrează carnetul de muncă) prin contract individual de muncă.

  Dreptul la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă se confirmă prin certificat de concediu medical, eliberat în modul aprobat de Guvern.

  Certificatele completate incorect/incomplet nu se acceptă pentru plata indemnizaţiei şi se restituie în aceeaşi zi titularului pentru corectare.

           Totodată, în cazul persoanelor încadrate în mai multe unităţi suplimentar prezintă:

  -         Certificat/certificate privind venitul asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, conform modelului prevăzut de anexa nr. 1 al Regulamentului aprobat  prin Hotărâea Guvernului nr. 108 din 03.02.2005;

  -         Declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut de anexa nr. 5 al Regulamentulul aprobat  prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 03.02.2005;

   In cazul în care persoana asigurată în perioada ultimelor 12 luni calendaristice premergătoare lunii acordării concediului medical a desfăşurat activitate în cadrul altei unităţi venitul asigurat din perioada respectivă se confirmă prin certificat/certificate eliberat de angajatorul precedent, conform modelului menţionat la pct. 68 al prezentului Regulamentului menţionat, iar în cazul imposibilităţii obţinerii certificatului de la locul precedent de lucru, venitul asigurat obţinut la unitatea anterioară se confirmă prin extrasul din contul persoanei asigurate, eliberat de Casa teritorială de asigurări sociale.

  Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se solicită în baza actelor justificative în termenul care nu depăşeşte 12 luni de la data restabilirii capacităţii de muncă sau stabilirii gradului de dizabilitate.

Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next