• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Indemnizaţii   /  Indemnizaţie de maternitate femeilor asigurate şi soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi

  Indemnizaţie de maternitate femeilor asigurate şi soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi

  Asiguratele şi soţiile aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi şi şomerele care s-au aflat la evidenţă în instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova, care au dreptul la concediu de maternitate, ce include concediul prenatal şi concediul postnatal, beneficiază de indemnizaţie de maternitate. Soţia care se află la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de indemnizaţie de maternitate dacă, la data acordării concediului de maternitate, nu este angajată în cîmpul muncii, fapt confirmat prin declaraţia scrisă pe proprie răspundere că nu realizează venit asigurat şi nu este persoană asigurată de riscul respectiv.

  Indemnizaţia de maternitate se acordă integral la a 30-a săptămînă de sarcină, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, iar în cazul naşterilor complicate ori a naşterii a doi copii – de 140 zile calendaristice. În cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi, indemnizaţia de maternitate se acordă la termenul de 24 săptămîni de sarcină pe o perioadă de 182 de zile calendaristice.    

  Femeile asigurate au dreptul la indemnizaţie de maternitate indiferent de durata stagiului de cotizare.

  Şomerele cu drept de ajutor de şomaj beneficiază de dreptul la indemnizaţia de maternitate indiferent de durata stagiului de cotizare. Indemnizaţia de maternitate se stabileşte cu condiţia suspendării pentru această perioadă a plăţii ajutorului de şomaj.

  Indemnizaţia de maternitate se stabileşte, dacă persoana asigurată pierde venitul asigurat pentru întreaga perioda a concediului medical la toate unitatele în care desfăşoară activităţi.

  Soţia aflată la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de dreptul la indemnizaţie de maternitate în cazul în care soţul confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat.

  În cazul în care concediul de maternitate a început în perioada concediului neplătit, în perioada suspendării contractului individual de muncă şi altor contracte de prestări servicii, în perioada în care asiguratul se află în concediul pentru îngrijirea copilului de la 3 la 4 ani sau din alte motive de lipsă de la lucru prevăzute de Codul muncii, indemnizaţia se stabileşte cu începere de la data când asigurata/soţul femeii aflate la întreţinerea acestuia urma să-şi reia activitatea.

  Pentru perioada concediului de maternitate care se suprapune cu perioada în care femeia a desfăşurat activitate de muncă, se plăteşte salariul, dar nu indemnizaţia.

   

  Actele pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate se înaintează de către solicitantă sau de către soţul acesteia la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu sau la casa teritorială în deservirea căreia se află angajatorul, la alegere, unde ulterior urmează a fi solicitată indemnizaţia pentru creşterea/îngrijirea copilului.

  1. În cazul femeilor asigurate se vor prezenta urmatoarele acte:

  a)     certificatul de concediu medical în original;

  b)    buletinul de identitate (în original şi în copie);

  2. In cazul soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi se vor prezenta urmatoarele acte:

  a)     certificatul de concediu medical în original;

  b)    buletinul de identitate al soţiei şi al soţului (în original şi în copie);

  c)     certificatul de căsătorie (în original şi în copie);

  d)    declaraţia soţiei scrisă pe propria răspundere, că nu este angajată în cîmpul muncii, nu realizează venit asigurat şi nu este persoană asigurată de riscul respectiv.

  3. In cazul, şomerelor se vor prezenta urmatoarele acte:

  a)     certificat de concediu medical in original;

  b)    buletinul de identitate al şomerei in original şi în copie.

  Plata indemnizaţiilor se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizaţiilor se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

   

   

   

   

   

   

  Indemnizaţia de maternitate este solicitată în baza actelor justificative în termenul care nu depăşeşte 12 luni de la data expirării concediului de maternitate. 

  Actele depuse pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate se examinează, în termen de până la 15 zile calendaristice din data depunerii cererii la structurile teritoriale de asigurări sociale.

  În cazul în care la cerere nu sunt anexate toate actele necesare sau dacă au fost prezentate acte perfectate incorect/incomplet, solicitantul are dreptul să prezinte suplimentar actele necesare, în termen de până la 15 zile calendaristice din data depunerii cererii.

  Dacă actele lipsă sau perfectate incorect/incomplet nu sunt prezentate în termen la structurile teritoriale de asigurări sociale, se ia decizia de a refuza stabilirea indemnizaţiei. În acest caz, în termen de 10 zile calendaristice, după aprobarea deciziei de refuz, solicitantei i se restituie actele şi se comunică motivul refuzului.

  Indemnizaţia de maternitate se plăteşte în luna următoare a lunii în care a fost aprobată decizia privind stabilirea indemnizaţiei de maternitate.

   

  Cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 100 % din baza de calcul.  

  Baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate pentru femeile asigurate o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii individuale de asigurări sociale.

   Baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate pentru soţiile aflate la întreţinerea soţului asigurat îl constituie venitul mediu lunar asigurat al soţului, realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii individuale de asigurări sociale

  Baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate pentru şomeri o constituie marimea ajutorului de şomaj în vigoare la data producerii riscului asigurat.

  Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei de maternitate nu poate depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern. 

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY