• Prima   /  Despre CNAS   /  Prezentare generală

  Prezentare generală

  Casa Naţională de Asigurări Sociale este o autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică ce administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale. CNAS a fost înfiinţată în anul 2001 în baza Legii privind sistemul public de asigurări sociale de stat nr. 489-XIV din 08.07.1999.

  about.jpgCasa Naţională este condusă de un director general desemnat de Guvernul Republicii Moldova. Activitatea CNAS este supravegheată de către Consiliul de Administraţie, compus din 12 persoane: reprezentanţi ai Guvernului, Sindicatelor, Patronatului şi Consiliului Republican al Veteranilor.

  CNAS – este organul puterii executive, care realizează politica statului în domeniul asigurărilor sociale.

  Prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, statul garantează cetăţenilor dreptul la protecţie socială în cazurile de bătrâneţe, şomaj, boală, invaliditate, de pierdere a întreţinătorului prin plăţi sociale – a pensii, indemnizaţii şi alte prestaţii de asigurări sociale. Prin intermediul CNAS se acordă unor anumite categorii de cetățeni, prestații de asistență socială, a căror finanțare se efectuează din mijloacele bugetului de stat.

  În Casa Naţională de Asigurări Sociale activează 1061 de specialişti (din ei 946 – functionari publici) care deservesc mai mult de 1 mln. de cetăţeni, beneficiari de plăţi sociale. Din ei numai beneficiari de pensii – 686251 persoane, de indemnizaţii adresate familiilor cu copii – 114868 persoane, de alocaţii sociale de stat – 68889 de persoane (la situaţia de 01.01.2021).

  Din momentul creării CNAS reforma sistemului public de asigurări sociale în Republica Moldova a cunoscut mai multe schimbări, printre care - creşterea pensiilor şi indemnizaţiilor prin intermediul măririi şi indexării lor. Astfel, reforma sistemului de pensii, începută din 01.01.2017, sa soldat cu racordarea pensiei minime la venitul minim garantat, introducerea reexaminării pensiilor pentru pensionarii care continuă să muncească, valorizarea pensiilor stabilite în perioada anilor 2001 – 31.03.2017, eliminarea plafonului contribuțiilor de asigurări sociale achitate de către angajați și abrogarea normelor privind stabilirea unor pensii în condiții speciale. Începînd cu data 01.07.2019 CNAS a preluat procesul de stabilire, calculare și plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă achitate de către angajator.

  O parte componentă a reformei de asigurări sociale a fost elaborarea sistemului informaţional al Registrului evidenţei individuale. Scopul implementării evidenţei individuale presupune crearea unor condiţii egale de stabilire a pensiei după rezultatul muncii persoanei asigurate, asigurarea veridicităţii informaţiei privind stagiul de cotizare, care în rezultat determină mărimea pensiei. Aceasta va spori considerabil interesul persoanelor asigurate în ceea ce priveşte plata contribuţiilor de asigurări sociale, simplificarea ordinii şi accelerarea procedurii de stabilire a pensiei. 

  CNAS este membru al Asociaţiei Internaţionale pentru Securitate Socială (ISSA) şi al Asociaţiei Internaţionale a Fondurilor Sociale şi de Pensii (AIFSP).

  Casa Naţională de Asigurări Sociale desfăşoară o activitate de colaborare internaţională în cadrul acordurilor şi convenţiilor bilaterale.  În prezent avem semnate și în vigoare18 acorduri bilaterale în domeniul securităţii sociale. Aceste acorduri se împart în două categorii: prima categorie sunt acordurile bazate pe principiul teritorialităţii, iar cea de-a doua - pe principiul proporţionalităţii. În prima categorie de acorduri se includ acordurile cu: Federaţia Rusă, Ucraina,  Azerbaidjan, şi Uzbekistan, iar în a doua categorie: România, Portugalia, Bulgaria, Marele Ducat de Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Polonia, Ungaria, Belgia, Lituania, Republica Federală Germania, Turcia și Belarus.

   

   

  Misiunea

  Casa Națională are misiunea de a realiza politicile sociale ale statului orientate spre garantarea drepturilor sociale ale cetățenilor prin administrarea sistemului public de asigurări sociale și gestionarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

  1) realizarea, monitorizarea şi raportarea politicilor de stat în domeniile încredinţate;

  2) prestarea serviciilor publice în domeniul asigurărilor sociale;

  3) organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi raportare a mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat;

  4) elaborarea şi înaintarea propunerilor privind politica de stat în domeniul asigurărilor sociale, precum şi de perfecţionare a legislaţiei;

  5) reglementarea normativă a modului de administrare a sistemului public de asigurări sociale.

  Obiectivele strategice specifice competenţei Casei Naţionale pentru anii 2016-2020:

  1.     Planificarea mijloacelor financiare destinate funcţionării  şi gestionării sistemului public de asigurări sociale conform normelor şi în termenii stabiliţi. 

  2.     Monitorizarea executării bugetului asigurărilor sociale de stat cu raportarea periodică.

  3.     Perfecţionarea modului de stabilire şi plată a prestaţiilor sociale.

  4.     Consolidarea capacităţilor instituţionale  în conformitate cu responsabilităţile şi cerinţele de dezvoltare a Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

  5.     Perfecţionarea  proceselor interne şi serviciilor publice prestate prin aplicarea tehnologiilor informaţionale.

  6.     Dezvoltarea continuă a sistemului de control intern.

   

  În activitatea sa Casa Naţională se conduce de 5 principii-cheie:

  Casa Naţională de Asigurări Sociale în relaţiile cu beneficiarii, autorităţile administraţiei publice şi partenerii sociali se conduce de următoarele valori, care formează identitatea şi cultura sa organizaţională: profesionalism, colaborare,  integritate, iniţiativă, disciplină, corectitudine, promptitudine, responsabilitate, transparenţă, confidenţialitate. 

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY