• Prima   /  Despre CNAS   /  Prezentare generală

  Prezentare generală

  Casa Naţională de Asigurări Sociale este o instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică ce administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale. CNAS a fost înfiinţată în anul 2001 în baza Legii privind sistemul public de asigurări sociale de stat nr. 489-XIV din 08.07.1999.

  about.jpgCasa Naţională este condusă de un preşedinte desemnat de Guvernul Republicii Moldova. Activitatea CNAS este supravegheată de către Consiliul de Administraţie, compus din 12 persoane: reprezentanţi ai Guvernului, Sindicatelor, Patronatului şi Consiliului Republican al Veteranilor.

  CNAS – este organul puterii executive, care realizează politica statului în domeniul asigurărilor sociale.

  Prin intermediul sistemului public de asigurări sociale, statul garantează cetăţenilor dreptul la protecţie socială în cazurile de bătrâneţe, şomaj, boală, invaliditate, de pierdere a întreţinătorului prin plăţi sociale – a pensii, indemnizaţii, compensaţii nominative şi alte prestaţii de asigurări sociale.

  În Casa Naţională de Asigurări Sociale activează 1172 de specialişti (din ei 1050 – functionari publici) care deservesc mai mult de 1 mln. de cetăţeni, beneficiari de plăţi sociale. Din ei numai beneficiari de pensii – 686490 persoane, de indemnizaţii adresate familiilor cu copii – 78238  persoane, de alocaţii sociale de stat – 56062 de persoane (la situaţia de 01.10.2016).

  Din momentul creării CNAS reforma sistemului public de asigurări sociale în Republica Moldova a cunoscut mai multe schimbări, printre care - creşterea pensiilor şi indemnizaţiilor prin intermediul măririi şi indexării lor.

  O parte componentă a reformei de asigurări sociale a fost elaborarea sistemului informaţional al Registrului evidenţei individuale. Scopul implementării evidenţei individuale presupune crearea unor condiţii egale de stabilire a pensiei după rezultatul muncii persoanei asigurate, asigurarea veridicităţii informaţiei privind stagiul de cotizare, care în rezultat determină mărimea pensiei. Aceasta va spori considerabil interesul persoanelor asigurate în ceea ce priveşte plata contribuţiilor de asigurări sociale, simplificarea ordinii şi accelerarea procedurii de stabilire a pensiei. 

  CNAS este membru al Asociaţiei Internaţionale pentru Securitate Socială (ISSA) şi al Asociaţiei Internaţionale a Fondurilor Sociale şi de Pensii (AIFSP).

  Casa Naţională de Asigurări Sociale desfăşoară o activitate de colaborare internaţională în cadrul acordurilor şi convenţiilor bilaterale.  În prezent avem semnate 16 acorduri bilaterale în domeniul securităţii sociale, dintre care CNAS aplică 14 documente. Aceste acorduri se împart în două categorii: prima categorie suntacordurile bazate pe principiul teritorialităţii, iar cea de-a doua – pe principiul proporţionalităţii. În prima categorie de acorduri se includ acordurile cu: Federaţia Rusă, Ucraina, Belarus, Azerbaidjan, şi Uzbekistan, iar în a doua categorie: România, Portugalia, Bulgaria, Marele Ducat de Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia,  Polonia şi Ungaria, Belgia, Lituania. 

  Misiunea

  Casa Naţională are misiunea de a asigura funcţionarea unui serviciu durabil de asigurări sociale, necesar societăţii, care în limita mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat aprobat anual, garantează protecţia socială a participanţilor la sistemul public de asigurări sociale.

  1.     Coordonarea şi asigurarea realizării politicilor, strategiilor şi programelor în domeniul asigurărilor sociale la nivel naţional şi teritorial prin prisma colaborării cu reprezentanţii autorităţilor  publice centrale şi locale, ai societăţii civile, precum  şi cu mass-media.

  2.     Acordarea serviciilor în domeniul asigurărilor sociale de stat cetăţenilor şi agenţilor economici, în corespundere cu legislaţia în vigoare, bazate pe transparenţă, legalitate şi eficienţă.

  3.     Administrarea şi gestionarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat.

  4.     Elaborarea şi înaintarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a propunerilor privind politica de stat în domeniul asigurărilor sociale, precum şi perfecţionarea cadrului normativ-legislativ al sistemului public de asigurări sociale.

  5.     Organizarea, gestionarea şi reglementarea modului de funcţionare a sistemului public de asigurări sociale în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

  6.     Emiterea de ordine cu caracter normativ, regulamente, instrucţiuni, reguli, hotărâri, decizii, dispoziţii şi alte acte, în condiţiile legii şi pentru executarea prevederilor legale.

  7.     Asigurarea administrării, suportului şi protecţiei sistemelor informaţionale automatizate şi sistemelor de evidenţă a informaţiilor, bazelor de date a plătitorilor de contribuţii de asigurări sociale, persoanelor fizice şi beneficiarilor de prestaţii  sociale, dezvoltarea şi implementarea noilor tehnologii informaţionale.

  8.     Aplicarea politicilor şi strategiilor Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei privind pensiile şi alte prestaţii de asigurări sociale.

   

  Obiectivele strategice specifice competenţei Casei Naţionale pentru anii 2016-2020:

  1.     Planificarea mijloacelor financiare destinate funcţionării  şi gestionării sistemului public de asigurări sociale conform normelor şi în termenii stabiliţi. 

  2.     Monitorizarea executării bugetului asigurărilor sociale de stat cu raportarea periodică.

  3.     Îmbunătăţirea continuă a procesului de evidenţă a obligaţiilor plătitorilor, inclusiv prin prezentarea electronică a declaraţiilor cu aplicarea semnăturii electronice.

  4.     Perfecţionarea modului de stabilire şi plată a prestaţiilor sociale.

  5.     Consolidarea capacităţilor instituţionale  în conformitate cu responsabilităţile şi cerinţele de dezvoltare a Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

  6.     Perfecţionarea  proceselor interne şi serviciilor publice prestate prin aplicarea tehnologiilor informaţionale.

  7.     Dezvoltarea continuă a sistemului de control intern.

   

  În activitatea sa Casa Naţională se conduce de 5 principii-cheie:

  Casa Naţională de Asigurări Sociale în relaţiile cu beneficiarii, autorităţile administraţiei publice şi partenerii sociali se conduce de următoarele valori, care formează identitatea şi cultura sa organizaţională: profesionalism, colaborare,  integritate, iniţiativă, disciplină, corectitudine, promptitudine, responsabilitate, transparenţă, confidenţialitate. 

Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next