• Prima   /  Mass-media   /  Întrebări frecvente   /  Indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă

  Indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă

    Cine are dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă?

  Dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă îl au:
  - asiguraţii sistemului public de asigurări sociale;
  - şomerii/ele care beneficiază de ajutor de şomaj cu domiciliu sau reşedinţă în Republica Moldova.

  Asiguraţii au dreptul la incapacitate temporară de muncă cu condiţia:
  a) confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani;

  b) asiguraţii care confirmă un stagiu total de cotizare de până la 3 ani beneficiază de dreptul la indemnizaţii dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat.

  Şomerele/şomerii beneficiază de dreptul la indemnizaţii dacă confirmă stagiul de cotizare necesar, cu condiţia suspendării pentru această perioadă a plăţii ajutorului de şomaj.

  Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA sau de o maladie oncologică se stabileşte indiferent de durata stagiului de cotizare.

  Pentru perioada concediului medical ce se suprapune cu perioada de desfăşurare a activităţii de muncă se plăteşte salariul şi nu indemnizaţia.

   

    Cine acordă indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă?

  Angajatorul/angajatorii stabilesc şi plătesc din mijloacele angajatorului primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă. 

  Stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă acordate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către Casa  Naţională de Asigurări Sociale în temeiul informaţiei din certificatul medical, transmise prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate şi autentificate prin semnătura electronică a persoanei responsabile ale prestatorilor de asistenţă medicală.


    În ce bază stabileşte CNAS indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă?

  Stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă acordate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către Casa  Naţională de Asigurări Sociale în temeiul informaţiei din certificatul medical, transmise prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate şi autentificate prin semnătura electronică a persoanei responsabile ale prestatorilor de asistenţă medicală.

   

    În ce bază stabileşte angajatorul indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate?

  Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, acordate din mijloacele angajatorului, se stabilesc, se calculează şi se plătesc de angajator pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pentru fiecare angajat pe parcursul unui an calendaristic, în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă.

  Indemnizaţiile, acordate din mijloacele angajatorului, se stabilesc de către angajator/angajatori în temeiul certificatului medical pe suport de hârtie, în original sau copie. La solicitarea angajatului, angajatorul căruia i se prezintă originalul certificatului prezintă o copie/copii cu menţiunea „copia corespunde originalului”, pentru a fi prezentat altor angajatori, unde activează persoana.

    Care sunt condiţiile de stabilire a indemnizaţiilor?

  Asiguraţii au dreptul la incapacitate temporară de muncă cu condiţia:

  a) confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani;

  b) asiguraţii care confirmă un stagiu total de cotizare de până la 3 ani beneficiază de dreptul la indemnizaţii dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat.

  Şomerele/şomerii beneficiază de dreptul la indemnizaţii dacă confirmă stagiul de cotizare necesar, cu condiţia suspendării pentru această perioadă a plăţii ajutorului de şomaj.

  Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA sau de o maladie oncologică se stabileşte indiferent de durata stagiului de cotizare.

  Pentru perioada concediului medical ce se suprapune cu perioada de desfăşurare a activităţii de muncă se plăteşte salariul şi nu indemnizaţia.

    Confirmarea stagiului de 3 ani în total sau de 9 luni din ultimele 24 luni premergătoare datei survenirii riscului asigurat este obligatorie pentru toate tipurile de indemnizaţii?

  Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA sau de o maladie oncologică se stabileşte indiferent de durata stagiului de cotizare.

    Are dreptul persoana la indemnizaţie în cazul în care îşi pierde personal capacitatea de muncă, dar care şi-a reluat activitatea de muncă şi beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea/îngrijirea copilului ?

  În cazul în care persoana îşi reia activitatea de muncă şi beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea/îngrijirea copilului şi pierde personal capacitatea de muncă, aceasta are dreptul la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă. 

    Care este modalitatea de calculare a numărului de zile de incapacitate temporară de muncă din contul angajatorului pe parcursul unui an calenaristic, în cazul în care prima zi de concediu medical s-a suprapus cu activitatea de muncă şi s-a achitat salariu?

  La calcularea numărului de zile de incapacitate temporară de muncă din mijloacele angajatorului pe parcursul anui an calendaristic se vor lua în calcul zilele calendaristice de incapacitate temporară de muncă achitate din mijloacele angajatorului, inclusiv prima zi de incapacitate care s-a suprapus cu activitatea de muncă pentru care s-a achitat salariul. 

    Care este modalitatea de calculare a primelor 5 zile de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite, în cazul în care prima zi de incapacitate se suprapune cu activitatea de muncă?

  Pentru prima zi de incapacitate temporară de muncă, care se suprapune cu activitatea de muncă, angajatorul achită salariu, iar pentru următoarele 4 zile achită indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă din mijloacele proprii. Începând cu a 6-a zi de incapacitate, indemnizaţia  se stabileşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi se achită din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat. 

    Care este actul normativ care se aplică la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă pentru primele 5 zile de incapacitate, stabilite din contul angajatorului, în cazul lipsei salariului în perioada luată în calcul?

  În conformitate cu art. 7 alin. (15) a Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, nr. 289/2004, baza de calcul al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă stabilite din contul angajatorului o constituie salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern. Modul de calculare al salariului mediu este prevăzut în Hotărîrea  Guvernului nr.426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu.

  La calcularea indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă din contul angajatorului, inclusiv în cazul lipsei  salariului pentru perioada respectivă, se aplică prevederile Hotărîrii  Guvernului nr.426/2004.  

    Cum poate fi verificat statutul certificatului medical?

  Statutul certificatului de concediu medical poate fi verificat prin serviciul electronic „Statutul certificatului de concediu medical care este plasat pe pagina oficială a Casei Naţionale de Asigurări Sociale. Pentru a verifica statutul certificatului de concediu medical este necesar introducerea doar a seriei şi a numărului  certificatului de concediu medical.

    Ce mesaje apar la verificarea statutului certificatului medical?

  Datele din certificatele de concediu medical pot avea următoarele statute afişate pe ecran:

  Datele din certificatul medical sunt recepţionate şi sunt în proces de examinare 

  Datele din certificatul medical au fost transmise de către instituţia medicală şi se examinează.

   Datele din certificatul medical nu s-au acceptat 

  Datele din certificatul de concediu medical nu au fost acceptate din motivul transmiterii   informaţiei incorecte/incomplete.

  Decizia de stabilire a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este aprobată.

  Datele din certificatul de concediu medical sunt prelucrate şi in baza acestora a fost stabilită indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, care urmează a fi transferată spre plată.

  Este adoptată decizia de refuz

  În cazul cînd persoana nu întruneşte condiţiile de stabilire a indemnizaţiei.

  Indemnizaţia este transferată spre plată prestatorului serviciului de plată desemnat.

  Indemnizaţia a fost transferată spre plată

  Decizia de stabilire a indemnizaţiei este în aşteptarea calculului. 

  În cazul cînd lipseşte venitul asigurat pentru luna premergătoare lunii producerii asigurat. 

   

   

    Care este cauza refuzului în stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă?

  În cazul în care la examinarea datelor din certificatul de concediu medical se constată, că persoana nu întruneşte condiţiile necesare pentru stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, Casa Naţională de Asigurări Sociale ia decizia de refuz.

    Care sunt motivele refuzului în stabilirea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă?

  Decizia de refuz în stabilirea indemnizaţiei poate avea următoarele motive principale.

  1.     în cazul în care persoana nu confirmă stagiul necesar de cotizare;

  2.     în cazul în care în perioada concediului medical persoana a desfăşurat activitate şi nu a pierdut venitul;

  3.     în cazul în care la data acordării concediului medical persoana nu este asigurată;  

  4.     în cazul în care persoana nu este asigurată de riscul respectiv şi nu are dreptul la indemnizaţie;

  5.     în cazul în care angajatorul nu a achitat contribuţii de asigurări sociale.

    Care este termenul de stabilire a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă?

  Datele din certificatul medical transmise Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru stabilirea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă se examinează în termen de pînă la 15 zile calendaristice de la data recepționării acestora. În cazul în care informația necesară pentru stabilirea indemnizației este incorectă/incompletă sau în cazul în care se constată lipsa unor date, termenul de examinare se extinde pînă la 30 de zile calendaristice de la data recepționării datelor din certificatul medical.

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY