• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Indemnizații   /  Indemnizaţii adresate familiilor cu copii

  Indemnizaţii adresate familiilor cu copii

    Indemnizaţie unică la naşterea copilului

  Condiţii de acordare a indemnizaţiei unice la naşterea copilului

  Indemnizaţia unică la naşterea copilului se stabileşte:

  -  pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor;

  -  mamei, iar în cazul decesului ei - reprezentantului legal al copilului;

  -  cu condiţia că copilul a fost înregistrat la subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice;

  Modul de stabilire a indemnizaţiilor:

   Începând cu 1 ianuarie 2024 indemnizația unică la naşterea copilului se stabileşte mamei, din oficiu, în baza datelor privind nașterea copilului, disponibile în Registrul de Stat al Populației, fără necesitatea depunerii cererii de către aceasta.

  Cuantumul indemnizaţiei:

  Pentru copiii născuţi, începând cu 1 ianuarie 2024, mamele beneficiază de indemnizaţie unică la naşterea copilului în cuantum de:

  - 20 000 lei pentru fiecare copil, născut viu.

    Plata indemnizaţiei:

  Plata indemnizaţiei se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay).

  Sumele indemnizației stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecutive se suspendă. Plata indemnizației se reia în baza cererii beneficiarului, tutorelui (curatorului) acestuia, după caz, sau reprezentantului desemnat prin procură și a actului de identitate al solicitantului, depuse la casa teritorială de asigurări sociale și se achită retroactiv pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării.

   

   

    Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani

  Condiţii de acordare:

  Începînd cu 01.10.2022 pentru copii cu vârsta de până la 2 ani se acordă indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, indiferent de statutul părintelui (persoană asigurată/neasigurată).

  Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani se acordă pentru fiecare  copil din data naşterii copilului.

  Modul de stabilire a indemnizaţiilor:

  Începând cu 1 ianuarie 2024 indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, se stabileşte mamei, iar în cazul în care nu întruneşte condiţiile de stabilire a indemnizaţiei - tatălui, din oficiu, în baza datelor privind nașterea copilului, disponibile în Registrul de Stat al Populației, fără necesitatea depunerii cererii de către aceştia.

  În cazul tutorelui, cererea de acordare a indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului se depune la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu al solicitantului ori al soţului/soţiei cu anexarea următoarelor acte: 

  a)   actul de identitate al solicitantului de indemnizaţie (în original şi în copie);

  b)   certificatul de naştere al copilului (în original şi în copie); 

  c)  dispoziția autorității tutelare teritoriale privind plasamentul copilului în serviciul de tutelă/curatelă.

  Cuantumul indemnizaţiei:

  Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani constituie:

   -     începând cu 1 ianuarie 2021 – 740 de lei;

   -     începând cu 1 octombrie 2022 – 1000 de lei.

  Plata indemnizaţiilor se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizaţiilor se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

  Sumele indemnizației stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecutive se suspendă. Plata indemnizațiilor se reia în baza cererii beneficiarului,tutorelui (curatorului) acestuia, după caz, sau reprezentantului desemnat prin procură și a actului de identitate al solicitantului, depuse la organul de asigurări sociale, și se achită retroactiv pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării.

   

   

    Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului persoanelor asigurate

  Condiţii de acordare:

  Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se acordă persoanelor asigurate dacă au un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani. În cazul în care au un stagiu total de cotizare de până la 3 ani au dreptul la indemnizaţia respectivă, dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei naşterii copilului/datei emiterii dispoziției de încredințare a copilului adoptabil/datei încuviințării adopției ori emiterii dispoziției de plasament al copilului în serviciu de tutelă/curatelă.

  Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se acordă unuia dintre părinţi asiguraţi şi liber-profesioniştilor ce practică activitate în sectorul justiţiei, conform următoarelor opţiuni:

  • din ziua următoare datei expirării concediului de maternitate şi până la data la care copilul împlinește vârsta de 3 ani;

  • din ziua următoare datei expirării concediului de maternitate pentru o perioadă de 24 luni. Pentru perioada după expirarea celor 24 de luni şi până la data la care copilul împlinește vârsta de 3 ani, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se acordă;

  • din ziua următoare datei expirării concediului de maternitate pentru o perioadă de 12 luni. Pentru perioada după expirarea celor 12 de luni şi până la data la care copilul împlinește vârsta de 3 ani, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se acordă;

  În cazul în care femeia asigurată nu beneficiază de indemnizaţie de maternitate, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se stabileşte de la data naşterii copilului, cu excepţia cazurilor de adopţie sau plasament al copilului în serviciul de tutelă/curatelă, când indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se stabileşte de la data emiterii deciziei de adopţie sau plasament al copilului în serviciul de tutelă/curatelă.

  De indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului beneficiază, la cerere, persoana asigurată: bunelul, bunica  sau altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, dacă îndeplinesc condiţiile de realizare a stagiului necesar de cotizare şi se află în concediu pentru îngrijirea copilului, conform opţiunilor:

    de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului şi până la data la care copilul împlinește vârsta de 3 ani;

    de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului pentru o perioadă de 24 de

  luni. Pentru perioada concediului pentru îngrijirea copilului după expirarea celor 24 de luni de concediu şi până la data la care copilul împlinește vârsta de 3 ani, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se acordă;

    de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului pentru o perioadă de 12 de

  luni. Pentru perioada concediului pentru îngrijirea copilului după expirarea celor 12 de luni de concediu şi până la data la care copilul împlinește vârsta de 3 ani, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se acordă.

   În cazul în care data acordării concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la o unitate la alta, indemnizaţia se stabileşte din data la care acest concediu  a fost acordat ultima oară.

  Opţiunea solicitată iniţial prin cererea de stabilire a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, nu poate fi modificată ulterior.

  Persoana asigurată care a adoptat un copil sau l-a luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă până la împlinirea vârstei de 3 ani are dreptul la indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, dacă îndeplineşte condiţiile de realizare a stagiului necesar de cotizare până la data încuviințării adopției ori emiterii dispoziției de plasament al copilului în serviciu de tutelă/curatelă, conform opţiunilor:

  ·  din ziua încuviinţării adopţiei sau emiterii dispoziţiei de plasament al copilului în

  serviciul de tutelă/curatelă şi până la data la care copilul împlinește vârsta de 3 ani, dar nu mai puţin de 6 luni calendaristice;

  ·  din ziua încuviinţării adopţiei sau emiterii dispoziţiei de plasament al copilului în serviciul de tutelă/curatelă pentru o perioadă de 24 luni. Pentru perioada după expirarea celor 24 luni şi până la data la care copilul împlinește vârsta de 3 ani, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se acordă;

  · din ziua încuviinţării adopţiei sau emiterii dispoziţiei de plasament al copilului în serviciul de tutelă/curatelă pentru o perioadă de 12 luni. Pentru perioada după expirarea celor 12 luni şi până la data la care copilul împlinește vârsta de 3 ani, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se acordă.

  În cazul în care asiguratul care a adoptat un copil sau l-a luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă a beneficiat de concediul plătit pe o perioadă de până la 90 de zile calendaristice, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se acordă de la data următoarea datei expirării acestui concediu.

  Modul de stabilire a indemnizaţiilor:

  Începând cu 1 ianuarie 2024 indemnizația lunară pentru creșterea copilului se stabileşte mamei, iar în cazul în care mama nu întruneşte condiţiile de stabilire a indemnizaţiei - tatălui, din oficiu, în baza datelor privind nașterea copilului, disponibile în Registrul de Stat al Populației și conform opțiunii ”din ziua următoare datei expirării concediului de maternitate şi până la data împlinirii vârstei de 3 ani a copilului” fără necesitatea depunerii cererii de către aceștia. Ulterior, opțiunea stabilită din oficiu poate fi modificată o singură dată în baza cererii beneficiarului (mama sau tata) depusă până la data la care copilul împlinește vârsta de un an. Cererea în acest sens poate fi depusă la casa teritorială de asigurări sociale la locul de domiciliu a unuia dintre părinți sau prin cererea electronică în cadrul serviciului „e-Cerere Indemnizații adresate familiilor cu copii”.

  În cazul bunicii, bunelului, altei rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, tutorelui sau adoptatorului, cererea de acordare a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului se depune la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu al solicitantului ori al soţului/soţiei cu anexarea următoarelor acte: 

  a)   actul de identitate al solicitantului indemnizaţiei (în original şi în copie);

  b)   certificatul de naştere al copilului (în original şi în copie);

  c)  după caz, extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani (în original) de la toate unităţile în care desfăşoară activităţi, certificat de căsătorie, certificat de deces al copilului sau al beneficiarului;

  d)   hotărârea instanței de judecată privind încuviințarea adopției;

  e)  dispoziția autorității tutelare teritoriale privind plasamentul copilului în serviciul de tutelă/curatelă.

  Cuantumul indemnizaţiei:

  1. În cazul opţiunii „până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului”, cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului constituie 30% din baza de calcul, pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (740 lei).

  2. În cazul opţiunii „pentru o perioadă de 24 luni”, cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului constituie 60 % din baza de calcul, pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul dublu al indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate pentru primele 12 luni de la acordarea iniţială a concediului pentru îngrijirea copilului şi 30% din baza de calcul, pentru fiecare copil pentru următoarele 12 luni, dar nu mai puţin decât cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate.

  3. În cazul opţiunii „pentru o perioadă de 12 luni”, cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului constituie  90 % din baza de calcul, pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decât cuantumul triplu al indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate pentru primele 12 luni de la acordarea iniţială a concediului pentru îngrijirea copilului.

  În cazul unuia dintre părinți, liber-profesionistului ce practică o activitate în sectorul justiției sau persoanei asigurate care a adoptat un copil sau l-a luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă, indemnizația lunară pentru creșterea copilului se calculează din venitul asigurat al unuia dintre soți, care va determina un cuantum mai mare al indemnizației lunare pentru creșterea copilului.

  În cazul bunicului, bunicii, altei rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, indemnizația lunară pentru creșterea copilului se calculează din venitul asigurat al solicitantului de indemnizație lunară pentru creșterea copilului.

  Baza de calcul al indemnizației lunare pentru creșterea copilului o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii nașterii copilului/lunii încuviinţării adopţiei sau emiterii dispoziţiei de plasament al copilului în serviciul de tutelă/curatelă, venit din care, la data stabilirii indemnizației, au fost calculate şi plătite contribuţii de asigurări sociale. Lunile calendaristice ale concediului prenatal se substituie cu același număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul.

  Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului nu poate depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern.

  Venitul lunar asigurat pentru liber-profesioniști ce practică activitate în sectorul justiției se determină prin împărțirea a 1/12 a taxei fixe a contribuției de asigurări sociale de stat stabilită pentru anul corespunzător la cota tarifului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajatorii sectorului privat pentru această perioadă. Venitul lunar asigurat determinat se include în calcul în lunile pentru care au fost plătite taxele fixe ale contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite începând cu 1 ianuarie 2021.

  Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărţirea la 12 a venitului asigurat realizat la toate unităţile în perioada de 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului/lunii încuviinţării adopţiei sau emiterii dispoziţiei de plasament al copilului în serviciul de tutelă/curatelă.

  Plata indemnizaţiilor se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay).

  Sumele indemnizației stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecutive se suspendă. Plata indemnizațiilor se reia în baza cererii beneficiarului, tutorelui (curatorului) acestuia, după caz, sau reprezentantului desemnat prin procură și a actului de identitate al solicitantului, depuse la casa teritorială de asigurări sociale, și se achită retroactiv pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării.

   

   

     Indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuţi dintr-o singură sarcină

  Indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină se stabileşte pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2017.

  Condiţii de acordare:

  Indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină se stabileşte:

  -  în cazul în care dintr-o singură sarcină în familie s-au născut cel puţin 2 copii vii;

  -  de la data naşterii copiilor;

  -  în cazul adopției sau plasării copiilor în serviciul de tutelă/curatelă – de la data devenirii irevocabile a hotărârii instanței de judecată privind încuviințarea adopției, respectiv, de la data emiterii dispoziției privind plasamentul copiilor în serviciul de tutelă/curatelă.

   -  pentru fiecare copil născut viu;

   -  cu condiţia că copiii au fost înregistraţi la subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice;

   -  indiferent dacă persoana desfăşoară activitate de muncă.

  Modul de stabilire a indemnizaţiilor:

  Începând cu 1 ianuarie 2024, indemnizația lunară de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuţi dintr-o singură sarcină, se stabileşte mamei, iar în cazul în care mama nu întruneşte condiţiile de stabilire a indemnizaţiei - tatălui, din oficiu, în baza datelor privind nașterea copilului, disponibile în Registrul de Stat al Populației, fără necesitatea depunerii cererii de către aceştia. 

  Cuantumul indemnizaţiei:

   Cuantumul indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină constituie 50% din mărimea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani,  la data naşterii copilului.

  Cuantumul indemnizaţiei constituie:

  - pînă la 31 decembrie 2018 - 270 de lei; 

  - începând cu 01 inuarie 2019 - 320 lei lunar;

  - începând cu 01 ianuarie 2021 - 370 lei lunar;

  - începând cu 01 octombrie 2022 - 500 lei lunar.

  Plata indemnizaţiilor se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizaţiilor se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

  Sumele indemnizației stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecutive se suspendă. Plata indemnizațiilor se reia în baza cererii beneficiarului,tutorelui (curatorului) acestuia, după caz, sau reprezentantului desemnat prin procură și a actului de identitate al solicitantului, depuse la organul de asigurări sociale, și se achită retroactiv pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării.

   

   

   

   

   

   

    Indemnizația unică pentru perioada de încredințare a copilului adoptabil

  Condiţii de acordare:

      Indemnizația unică pentru perioada de încredințare a copilului adoptabil se acordă persoanelor asigurate, care au un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni, realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei emiterii dispoziţiei de încredinţare a copilului adoptabil, pentru perioada de încredințare a copilului adoptabil, indicată în dispoziția autorității tutelare teritoriale de încredințare, dar nu mai puțin de 60 de zile și nu mai mult de 90 de zile.

  Depunerea cererii:

     Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei se depune la casa teritorială la locul de domiciliu al solicitantului.

   Acte necesare:

  a) actul de identitate al solicitantului indemnizaţiei (în original şi în copie);

  b) certificatul de naştere al copilului (în original şi în copie);

  c) dispoziția de încredințare a copilului adoptabil în familia adoptatorului(în original şi în copie)

  Cuantumul indemnizaţiei:

      Cuantumul indemnizației unice pentru perioada de încredințare a copilului adoptabil constituie 60% din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii emiterii dispoziției de încredințare a copilului adoptabil în familia adoptatorului, venit din care, la data stabilirii indemnizației, au fost calculate și plătite contribuții de asigurări sociale.

     Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizației unice pentru perioada de încredințare a copilului adoptabil nu poate depăși suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulțită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieșind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern.

     Venitul lunar asigurat pentru liber-profesioniști ce practică activitate în sectorul justiției se determină prin împărțirea a 1/12 a taxei fixe a contribuției de asigurări sociale de stat stabilită pentru anul corespunzător la cota tarifului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajatorii sectorului privat pentru această perioadă. Venitul lunar asigurat determinat se include în calcul în lunile pentru care au fost plătite taxele fixe ale contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite începând cu 1 ianuarie 2021.

     Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărţirea la 12 a venitului asigurat realizat la toate unităţile în perioada de 12 luni calendaristice premergătoare lunii emiterii dispoziției de încredințare a copilului adoptabil în familia adoptatorului.

     Indemnizația unică pentru perioada de încredințare a copilului adoptabil se calculează din venitul asigurat al unuia dintre soți, care va determina un cuantum mai mare al indemnizației.

     Plata indemnizaţiilor se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizaţiilor se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

    Indemnizația unică pentru copilul adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă

  Condiţii de acordare:

     Indemnizația unică pentru copilul adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă se acordă persoanelor asigurate, care:

     1) au adoptat un copil sau l-au luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă;

     2) au un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni, realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei încuviințării adopției sau emiterii dispoziției de plasament al copilului în serviciul de tutelă/curatelă;

     3) se află în concediu plătit cu durata de până la 90 de zile la toate unitățile în care desfășoară activități. În cazul în care data acordării concediului diferă de la о unitate la alta, indemnizația se stabilește din data ultimei acordări a acestuia.

      În cazul liber-profesioniștilor ce practica activitate in sectorul justiției care îndeplinesc condițiile de realizare a stagiului de cotizare, indemnizația unică pentru copilul adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă se stabilește pentru 90 de zile calendaristice de la data încuviințării adopției sau emiterii dispoziției de plasament al copilului în serviciul de tutelă/curatelă.

   Depunerea cererii:

      Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei se depune la casa teritorială la locul de domiciliu al solicitantului.

   Acte necesare:

  a) actul de identitate al solicitantului indemnizaţiei (în original şi în copie);

  b) certificatul de naştere al copilului (în original şi în copie);

  c) după caz, extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului (în original) de la toate unităţile în care desfăşoară activităţi;

  d)  hotărârea instanţei de judecată privind încuviințarea adopției sau  dispoziția autorităţii tutelare teritoriale privind plasamentul copilului în serviciul de tutelă/curatelă.

   

   Cuantumul indemnizaţiei:

      Cuantumul indemnizației unice pentru copilul adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă constituie 100% venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii încuviințării adopției sau emiterii dispoziției de plasament al copilului în serviciul de tutelă/curatelă, venit din care, la data stabilirii indemnizației, au fost calculate și plătite contribuții de asigurări sociale.

     Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizației unice pentru copilul adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă nu poate depăși suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulțită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieșind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern.

     Venitul lunar asigurat pentru liber-profesioniști ce practică activitate în sectorul justiției se determină prin împărțirea a 1/12 a taxei fixe a contribuției de asigurări sociale de stat stabilită pentru anul corespunzător la cota tarifului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajatorii sectorului privat pentru această perioadă. Venitul lunar asigurat determinat se include în calcul în lunile pentru care au fost plătite taxele fixe ale contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite începând cu 1 ianuarie 2021.

     Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărţirea la 12 a venitului asigurat realizat la toate unităţile în perioada de 12 luni calendaristice premergătoare lunii încuviințării adopției sau emiterii dispoziției de plasament al copilului în serviciul de tutelă/curatelă.

     Indemnizația unică pentru copilul adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă se calculează din venitul asigurat al unuia dintre soți, care va determina un cuantum mai mare al indemnizației.

     Plata indemnizaţiei se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizaţiei se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

    Indemnizația lunară pentru creșterea copilului cu vârsta mai mare de 3 ani adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă

     Condiţii de acordare:

     Indemnizația lunară pentru creșterea copilului cu vârsta mai mare de 3 ani adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă se acordă persoanelor asigurate, care:

    1) au adoptat un copil cu vârsta mai mare de 3 ani sau l-a luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă;

    2) au un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni, realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei încuviințării adopției sau emiterii dispoziției de plasament al copilului în serviciul de tutelă/curatelă;

    3) se află în concediu de îngrijire a copilului de până la 6 luni la toate unitățile în care desfășoară activități.

      În cazul în care data acordării concediului pentru îngrijirea copilului adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă diferă de la unitate la alta, indemnizația se stabilește din data ultimei acordări a acestuia.

      În cazul liber-profesioniștilor ce practică activitate în sectorul justiției care îndeplinesc condițiile de realizare a stagiului de cotizare, indemnizația lunară se stabilește pentru 6 luni de la data încuviințării adopției sau emiterii dispoziției de plasament al copilului în serviciul de tutelă/curatelă. În cazul în care liber-profesionistul ce practica activitate în sectorul justiției a beneficiat de indemnizația unică pentru copilul adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă, indemnizația pentru creșterea copilului cu vârsta mai mare de 3 ani adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă se stabilește începând cu ziua următoare datei încheierii perioadei de beneficiere de indemnizația respectivă.

      În cazul în care beneficiarul de indemnizație lunară pentru creșterea copilului cu vârsta mai mare de 3 ani adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă se angajează, își reia activitatea de muncă, se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului adoptat sau plasat în serviciul de tutelă/curatelă ori desfășoară activități în scopul obținerii de venit, indemnizația stabilită nu se suspendă.

      În cazul în care asiguratul adoptă doi sau mai mulți copii frați sau îi ia în plasament în serviciul de tutelă/curatelă, de dreptul la indemnizație lunară beneficiază, la cerere, concomitent ambii părinți asigurați. Fiecare asigurat beneficiază de dreptul la indemnizație pentru copilul de care îngrijește nemijlocit. Pentru unul și același copil se stabilește o singură indemnizație.

      Depunerea cererii:

      Cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor se depune la casa teritorială la locul de domiciliu al solicitantului.

      Acte necesare:

  a) actul de identitate al solicitantului indemnizaţiei (în original şi în copie);

  b) certificatul de naştere al copilului (în original şi în copie);

  c) după caz, extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului (în original) de la toate unităţile în care desfăşoară activităţi;

  d) hotărârea instanţei de judecată privind încuviințarea adopției sau  dispoziția autorităţii tutelare teritoriale privind plasamentul copilului în serviciul de tutelă/curatelă.

     Cuantumul indemnizaţiei:

       Cuantumul indemnizației lunare pentru creșterea copilului cu vârsta mai mare de 3 ani adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă constituie 60% din baza de calcul al indemnizației de asigurări sociale o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii încuviințării adopției sau emiterii dispoziției de plasament al copilului în serviciul de tutelă/curatelă, venit din care, la data stabilirii indemnizației, au fost calculate și plătite contribuții de asigurări sociale.

       Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizației lunare pentru creșterea copilului cu vârsta mai mare de 3 ani adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă nu poate depăși suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulțită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieșind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern.

       Venitul lunar asigurat pentru liber-profesioniști ce practică activitate în sectorul justiției se determină prin împărțirea a 1/12 a taxei fixe a contribuției de asigurări sociale de stat stabilită pentru anul corespunzător la cota tarifului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajatorii sectorului privat pentru această perioadă. Venitul lunar asigurat determinat se include în calcul în lunile pentru care au fost plătite taxele fixe ale contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite începând cu 1 ianuarie 2021.

       Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărţirea la 12 a venitului asigurat realizat la toate unităţile în perioada de 12 luni calendaristice premergătoare lunii încuviințării adopției sau emiterii dispoziției de plasament al copilului în serviciul de tutelă/curatelă.

        Indemnizația lunară pentru creșterea copilului cu vârsta mai mare de 3 ani adoptat sau luat în plasament în serviciul de tutelă/curatelă se calculează din venitul asigurat al unuia dintre soți, care va determina un cuantum mai mare al indemnizației.

        Plata indemnizaţiilor se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizaţiilor se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY