L E G E

privind sistemul public de pensii*

[Titlul modificat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

 

nr. 156-XIV  din  14.10.1998

 

Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.42-44/247 din 12.03.2004

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.111-113/683 din 17.12.1998

 

* * *

C U P R I N S

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul şi scopul legii

Articolul 11. Sistemul public de pensii

Articolul 2. Dreptul la pensie

Articolul 3. Acordurile privind asigurările sociale încheiate între Republica Moldova şi alte state

Articolul 4. Sursele pentru plata pensiilor

Articolul 5. Stagiul de cotizare

Articolul 6. Calcularea stagiului de cotizare

Articolul 7. Dovada stagiului de cotizare

Articolul 8. Venitul mediu lunar asigurat

 

Capitolul II

PENSIILE

 

Secţiunea 1

Dispoziţii comune

Articolul 9. Categoriile de pensii

Articolul 10. Pensia specială

Articolul 11. Dreptul de opţiune

Articolul 12. Pensia minimă

Articolul 13. Indexarea pensiei

 

Secţiunea 2

Pensia pentru limită de vîrstă

Articolul 14. Dreptul la pensie pentru limită de vîrstă

Articolul 15. Condiţiile de stabilire a pensiei pentru limită de vîrstă

Articolul 151. Abrogat

Articolul 16. Calcularea pensiei pentru limită de vîrstă

Articolul 17. Plata pensiei pentru limită de vîrstă

 

Secţiunea 3

Pensia de dizabilitate

Articolul 18. Constatarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă

Articolul 19. Condiţiile de stabilire a pensiei de dizabilitate

Articolul 20. Stagiul de cotizare pentru pensia de dizabilitate

Articolul 21. Calcularea pensiei de dizabilitate

Articolul 22. Reluarea drepturilor la pensia de dizabilitate

Articolul 23. Plata pensiei de dizabilitate

 

Secţiunea 4

Pensia de urmaş

Articolul 24. Dreptul la pensia de urmaş

Articolul 25. Persoanele care au dreptul la pensie de urmaş

Articolul 26. Calcularea pensiei de urmaş

Articolul 27. Plata pensiei de urmaş

Articolul 28. Abrogat

Articolul 29. Abrogat

 

Capitolul III

STABILIREA PENSIEI

Articolul 30. Organele care efectuează stabilirea şi plata pensiilor

Articolul 31. Solicitarea pensiei

Articolul 32. Termenele de acordare a dreptului la pensie

Articolul 33. Reexaminarea drepturilor la pensie

 

Capitolul IV

PLATA PENSIEI

Articolul 34. Modul de plată a pensiei

Articolul 35. Plata retroactivă

Articolul 36. Plata pensiei către persoana care şi-a stabilit domiciliul în străinătate

Articolul 37. Plata pensiei neîncasate de beneficiarul decedat

Articolul 38. Reţinerile din pensie

Articolul 39. Obligaţiuni şi responsabilităţi

Articolul 40. Contestarea deciziei de pensionare

 

Capitolul V

VÎRSTELE DE PENSIONARE ŞI STAGIILE DE COTIZARE

Articolul 41. Vîrstele de pensionare

Articolul 42. Stagiul de cotizare

 

Capitolul VI

(Abrogat)

Articolul 43. Abrogat

Articolul 44. Abrogat

Articolul 45. Abrogat

Articolul 46. Abrogat

Articolul 461. Abrogat

Articolul 462. Abrogat

Articolul 47. Abrogat

Articolul 48. Abrogat

Articolul 49. Abrogat

 

Capitolul VII

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 50. Activităţile ce se includ în stagiul de cotizare

Articolul 51. Confirmarea stagiului de cotizare realizat anterior implementării evidenţei individuale

Articolul 52. Calcularea şi confirmarea venitului asigurat realizat anterior implementării evidenţei individuale

Articolul 521. Valorizarea venitului mediu lunar asigurat pentru pensiile aflate în plată

Articolul 53. Calcularea pensiei pentru limită de vîrstă

Articolul 54. Abrogat

Articolul 55. Abrogat

Articolul 56. Pensia unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă

Articolul 561. Pensia unor categorii de angajaţi din domeniul culturii

Articolul 57. Dispoziţii finale

 

Anexa nr.1 Formula de calcul al venitului mediu lunar asigurat valorizat

Anexa nr.2 Formula de calcul al pensiei pentru limită de vîrstă

Anexa nr.3 Formulele de calcul al pensiei de dizabilitate

Anexa nr.4 Formula de calcul al pensiei pentru limită de vîrstă în condiţiile art.53 alin.(21)

Anexa nr.5 Abrogată

 

 

 

Notă: În cuprinsul legii şi în textul anexelor, cuvîntul „invaliditate” se substituie cu cuvîntul „dizabilitate”, conform Legii nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul şi scopul legii

(1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal al funcţionării sistemului public de pensii, precum şi interacţiunea acestuia cu sistemul public de asigurări sociale şi cu alte mecanisme statale de protecţie socială a populaţiei.

(2) Scopul prezentei legi constă în asigurarea unui sistem de pensii echitabil şi sustenabil, care să garanteze un trai decent pentru beneficiarii de pensii.

[Art.1 redacţia Legii nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.1 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016]

[Art.1 modificat prin Legea nr.56 din 09.06.2011, în vigoare 01.07.2011]

 

Articolul 11. Sistemul public de pensii

(1) Pensiile publice reprezintă toate categoriile de pensii, sub formă de drepturi băneşti, ale căror stabilire şi plată sînt garantate prin lege de către stat.

(2) Sistemul public de pensii se organizează şi funcţionează pe principiile sistemului public de asigurări sociale prevăzute la art.3 din Legea nr.489-XVI din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

[Art.11 introdus prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

 

Articolul 2. Dreptul la pensie

(1) Dreptul la pensie îl are persoana domiciliată în Republica Moldova care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Dreptul la pensie este imprescriptibil.

(3) Dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parţial.

[Art.2 redacţia Legii nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.2 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016]

[Art.2 completat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Articolul 3. Acordurile privind asigurările sociale încheiate între Republica Moldova şi alte state

În cazul în care acordurile (convenţiile) privind asigurările sociale, inclusiv asigurarea cu pensii, la care Republica Moldova este parte, cuprind alte reglementări decît cele din prezenta lege, se aplică normele stabilite prin aceste acorduri (convenţii).

 

Articolul 4. Sursele pentru plata pensiilor

(1) Pensiile stabilite în conformitate cu prezenta lege se plătesc din fondul de pensii.

(2) Veniturile fondului de pensii provin din:

a) contribuţiile de asigurări sociale de stat;

 

[Lit.b) alin.(2) art.4 abrogată prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

 

c) transferurile de la bugetul de stat;

d) alte venituri.

[Art.4 modificat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.4 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Articolul 5. Stagiul de cotizare

(1) În sistemul public, stagiul de cotizare însumează toate perioadele contributive.

(2) Perioadele necontributive ale asiguratului asimilate stagiului de cotizare sînt:

a) perioada de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus;

a1) perioada de îndeplinire a serviciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat acestuia, dacă nu este posibilă stabilirea pensiei în condiţiile Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993;

b) perioada de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani de către unul din părinţi sau de tutore în caz de deces al ambilor părinţi;

c) perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, de ajutor de şomaj, de alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională;

d) perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vîrsta de 18 ani de către unul dintre părinţi, tutore, curator, pînă la angajarea în funcţia de asistent personal;

e) perioada de rezidenţiat în învăţămîntul postuniversitar obligatoriu;

f) perioadele de activitate necontributive în funcţia de judecător şi procuror de pînă la 31 decembrie 2005;

g) perioadele în care au fost realizate activităţile specificate la art.50 alin.(1) lit.d) şi e) pînă la 1 ianuarie 1999.

(3) Perioadele asimilate stagiului de cotizare prevăzute la alin.(2) nu pot însuma în total mai mult de 8 ani, cu excepţia celor prevăzute la lit.a1), b), d) şi f).

[Art.5 completat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.5 completat prin Legea nr.93 din 29.05.2014, în vigoare 04.07.2014]

[Art.5 modificat prin Legea nr.262-XV din 15.07.2004, în vigoare 06.08.2004]

 

Articolul 6. Calcularea stagiului de cotizare

(1) Stagiul de cotizare se exprimă în ani.

(2) Stagiul de cotizare al persoanelor angajate în baza contractului individual de muncă se calculează prin însumarea lunilor pentru care s-au plătit contribuţii în mărimile stabilite de legislaţie şi împărţirea acestei sume la 12. Rezultatul obţinut se rotunjeşte pînă la o unitate după virgulă. În cazul în care suma anuală a contribuţiilor achitate este mai mică decît suma anuală a contribuţiilor calculate din salariul minim lunar pe ţară stabilit de legislaţie, stagiul de cotizare se calculează proporţional sumei achitate.

(3) Pentru persoanele angajate în sectorul agrar în baza contractului individual de muncă, perioada de activitate cu caracter sezonier se include în stagiul de cotizare, considerîndu-se un an de cotizare, cu condiţia ca suma anuală a contribuţiilor să nu fie mai mică decît suma anuală a contribuţiilor calculate din salariul minim pe ţară stabilit de legislaţie. În cazul în care suma anuală a contribuţiilor achitate este mai mică decît suma anuală a contribuţiilor calculate din salariul minim pe ţară stabilit de legislaţie, stagiul de cotizare se calculează proporţional sumei achitate.

(4) Pentru celelalte categorii de contribuabili, cuantumul minim al contribuţiilor se stabileşte prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat.

[Art.6 modificat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.6 în redacţia Legii nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Articolul 7. Dovada stagiului de cotizare

(1) Dovada stagiului de cotizare se face pe baza datelor din contul personal, gestionat în conformitate cu Legea privind sistemul public al asigurărilor sociale.

(2) Modul de confirmare a perioadelor necontributive asimilate, prevăzute la art.5 alin.(2), se stabileşte de Guvern.

[Art.7 modificat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

 

Articolul 8. Venitul mediu lunar asigurat

(1) Baza de calcul al pensiei o constituie venitul mediu lunar asigurat din toată perioada de activitate, valorizat la momentul stabilirii pensiei.

(11) Valorizarea reprezintă indexarea venitului mediu lunar asigurat realizat începînd cu 1 ianuarie 1999, reieşind din coeficientul de creştere a salariului mediu pe economie din perioadele contributive pînă la anul precedent anului de stabilire a pensiei. Coeficienţii de valorizare pentru fiecare an se aprobă de Guvern în fiecare an la 1 aprilie.

(2) Venitul mediu lunar asigurat se determină din suma contribuţiilor plătite în perioadele contributive, cotele de contribuţii stabilite prin lege pentru aceste perioade şi numărul total de luni de cotizare. Formula de calcul al venitului mediu lunar asigurat este redată în anexa nr.1, parte integrantă a prezentei legi.

(3) Pentru perioadele specificate la art.5 alin.(2) lit.a), b), d) şi e), la determinarea venitului mediu lunar asigurat începînd cu 1 ianuarie 1999 se ia în considerare salariul minim lunar pe ţară la data calculării pensiei. Pentru perioadele specificate la art.5 alin.(2) lit.a1) şi f), la determinarea venitului mediu lunar asigurat începînd cu 1 ianuarie 1999 se ia în considerare salariul mediu lunar pe ţară la data calculării pensiei.

 

[Alin.(4) art.8 abrogat prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008, în vigoare 13.05.2008]

 

[Alin.(5) art.8 abrogat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

 

(6) Pentru persoanele strămutate de pe teritoriul unui stat, cu care Republica Moldova are încheiat acord în domeniul asigurării cu pensii, pe teritoriul Republicii Moldova şi care, după strămutare, au realizat pe teritoriul acesteia stagiul minim de cotizare necesar pentru calcularea venitului în scopul stabilirii pensiei, baza de calcul a pensiei constituie venitul mediu lunar asigurat obţinut pe teritoriul Republicii Moldova după strămutare.

(7) Pentru persoanele strămutate de pe teritoriul unui stat, cu care Republica Moldova are încheiat acord în domeniul asigurării cu pensii, pe teritoriul Republicii Moldova şi care, după strămutare, nu au activat şi nu au realizat pe teritoriul acesteia stagiul minim de cotizare necesar pentru calcularea venitului în scopul stabilirii pensiei, baza de calcul a pensiei constituie salariul lunar calculat unui lucrător de aceeaşi profesie (funcţie) şi calificare în ramura respectivă, antrenat într-o activitate similară în Republica Moldova, în baza condiţiilor de salarizare, reglementate de stat, în vigoare la momentul stabilirii pensiei.

(8) Pentru persoanele strămutate de pe teritoriul unui stat care făcea parte din URSS, cu care Republica Moldova nu are încheiat acord în domeniul asigurării cu pensii, pe teritoriul Republicii Moldova şi care, după strămutare, nu au activat şi nu au realizat pe teritoriul acesteia stagiul minim de cotizare necesar pentru calcularea venitului în scopul stabilirii pensiei, însă confirmă stagiul de cotizare realizat pînă la 31 decembrie 1991 pe teritoriul URSS, baza de calcul a pensiei constituie salariul mediu lunar realizat pînă la 31 decembrie 1991.

(9) Cheltuielile aferente includerii în stagiul de cotizare a perioadelor specificate la art.5 alin.(2) lit. a), a1), d), e) şi f) se acoperă de la bugetul de stat.

[Art.8 modificat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.04.2017]

[Art.8 modificat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.8 modificat prin Legea nr.93 din 29.05.2014, în vigoare 04.07.2014]

[Art.8 modificat prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008, în vigoare 13.05.2008]

[Art.8 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Capitolul II

PENSIILE

 

Secţiunea 1

Dispoziţii comune

Articolul 9. Categoriile de pensii

În sistemul public, se acordă următoarele categorii de pensii:

a) pensie pentru limită de vîrstă;

b) pensie de dizabilitate;

c) pensie de urmaş;

d) pensie specială;

e) pensie anticipată pentru limită de vîrstă.

[Art.9 completat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

 

Articolul 10. Pensia specială

Pensia specială reprezintă pensia publică stabilită şi plătită conform prevederilor altor legi.

[Art.10 redacţia Legii nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

 

Articolul 11. Dreptul de opţiune

(1) În cazul în care asiguratul îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea mai multor categorii de pensii, el poate opta pentru o singură categorie.

(2) Pensionarului în drept să obţină o altă categorie de pensie i se acordă această pensie de la data depunerii cererii şi documentelor necesare.

 

Articolul 12. Pensia minimă

(1) Cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă este echivalent cuantumului venitului lunar minim garantat stabilit prin lege.

(2) Cuantumul pensiei minime de dizabilitate reprezintă:

a) în cazul unei dizabilităţi severe – 75% din cuantumul venitului lunar minim garantat stabilit prin lege;

b) în cazul unei dizabilităţi accentuate – 70% din cuantumul venitului lunar minim garantat stabilit prin lege;

c) în cazul unei dizabilităţi medii – 50% din cuantumul venitului lunar minim garantat stabilit prin lege.

(3) În cazul în care cuantumul pensiei calculat conform legii este mai mic decît cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă, diferenţa dintre aceste cuantumuri se acoperă din mijloacele bugetului de stat.

[Art.12 în redacţia Legii nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.04.2017]

[Art.12 completat prin Legea nr.311-XVI din 25.12.2008, în vigoare 13.02.2009]

 

Articolul 13. Indexarea pensiei

(1) Pensiile se indexează anual, la 1 aprilie. Coeficientul de indexare constituie creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent, determinate în modul stabilit de Guvern, indexării fiind supusă numai partea de pensii achitată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

(11) În cazul în care creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum este mai mică de 2%, indexarea nu se efectuează. Indexarea următoare se va efectua în cazul în care creşterea indicelui preţurilor de consum cumulativ de la indexarea precedentă va constitui nu mai puţin de 2%.

(2) Diferenţa prevăzută la art.12 alin.(3) se indexează anual, suma rezultată din indexare fiind achitată din mijloacele bugetului de stat.

[Art.13 modificat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.13 completat prin Legea nr.311-XVI din 25.12.2008, în vigoare 13.02.2009]

 

Secţiunea 2

Pensia pentru limită de vîrstă

Articolul 14. Dreptul la pensie pentru limită de vîrstă

Dreptul la pensie pentru limită de vîrstă se acordă dacă sînt îndeplinite cumulativ condiţiile privind vîrstele de pensionare şi stagiile de cotizare prevăzute de prezenta lege.

[Art.14 modificat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

 

Articolul 15. Condiţiile de stabilire a pensiei pentru limită de vîrstă

(1) Pensia pentru limită de vîrstă poate fi stabilită la împlinirea vîrstelor standard de pensionare prevăzute la art.41, cu condiţia realizării stagiului minim de cotizare de 15 ani.

(2) Asiguratul care, la împlinirea vîrstei standard de pensionare, nu are stagiul minim de cotizare prevăzut la alin.(1) are dreptul la alocaţie în condiţiile Legii nr.499 din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni.

(3) În cazul în care, la împlinirea vîrstei standard de pensionare, asiguratul nu îşi exercită dreptul la pensie, la stabilirea pensiei se va lua în considerare stagiul de cotizare realizat la data solicitării.

[Art.15 redacţia Legii nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.15 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Articolul 151. Pensia anticipată pentru limită de vîrstă

[Art.151 abrogat prin Legea nr.317 din 22.12.2017, în vigoare 05.01.2018]

[Art.151 introdus prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

 

Articolul 16. Calcularea pensiei pentru limită de vîrstă

(1) Cuantumul pensiei pentru limită de vîrstă se determină conform formulei de calcul din anexa nr.2, reieşind din rata de acumulare de 1,35%, venitul mediu lunar asigurat, valorizat conform prevederilor art.8, şi stagiul de cotizare realizat.

(2) În cazul în care cuantumul pensiei calculate pentru un stagiu de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1) este mai mic decît cuantumul pensiei minime stabilite la art.12 alin.(1), se acordă pensia minimă respectivă.

(3) În cazul în care pensia calculată în condiţiile unui stagiu de cotizare incomplet este sub nivelul pensiei minime, asiguratului i se acordă pensia calculată, care nu poate fi mai mică decît pensia minimă diminuată proporţional stagiului de cotizare realizat.

[Art.16 în redacţia Legii nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.04.2017]

[Art.16 modificat prin Legea nr.29 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]

[Art.16 modificat prin Legea nr.227 din 25.11.2011, în vigoare 13.01.2012]

[Art.16 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Articolul 17. Plata pensiei pentru limită de vîrstă

(1) Pensia pentru limită de vîrstă se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.

(2) Plata pensiei pentru limită de vîrstă persoanelor care se află la întreţinerea deplină a statului se efectuează în mărime de 25% din pensia stabilită.

[Art.17 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Secţiunea 3

Pensia de dizabilitate

Articolul 18. Constatarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă

Dizabilitatea şi capacitatea de muncă, cauzele, gradul şi timpul survenirii acestora se constată de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale în baza Instrucţiunii privind modul de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă, aprobate de Guvern.

[Art.18 completat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.18 în redacţia Legii nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016]

 

Articolul 19. Condiţiile de stabilire a pensiei de dizabilitate

Are dreptul la pensie de dizabilitate persoana asigurată căreia, în urma expertizării de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale, i s-a stabilit dizabilitate din cauza:

a) unei afecţiuni generale;

b) unui accident de muncă;

c) unei boli profesionale.

[Art.19 în redacţia Legii nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016]

 

Articolul 20. Stagiul de cotizare pentru pensia de dizabilitate

(1) Asiguratul încadrat într-un grad de dizabilitate cauzată de o afecţiune generală beneficiază de o pensie de dizabilitate dacă îndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare, în raport cu vîrsta la data constatării dizabilităţii, conform tabelului nr.1:

 

Tabelul nr.1

 

Vîrsta la data constatării dizabilităţii

Stagiul de cotizare (ani)

Pînă la 23 de ani

2

23–29 de ani

4

29–33 de ani

7

33–37 de ani

10

37–41 de ani

13

Peste 41 de ani

15

 

(2) Pensia de dizabilitate cauzată de un accident de muncă sau boală profesională se stabileşte indiferent de durata stagiului de cotizare.

(3) În cazul stabilirii pensiei de dizabilitate cauzată de o afecţiune generală, beneficiarilor de pensie de dizabilitate cauzată de un accident de muncă sau boală profesională, persoanelor a căror dizabilitate a survenit în legătură cu îndeplinirea serviciului militar în termen, precum şi persoanelor cu dizabilităţi din copilărie, stagiul de cotizare necesar se stabileşte în raport cu vîrsta, de la data constatării iniţiale a dizabilităţii.

(4) În cazul în care persoanele menţionate la alin.(3) nu au realizat stagiul de cotizare necesar pînă la data constatării iniţiale a dizabilităţii, stagiul de cotizare necesar se stabileşte în raport cu vîrsta, la data adresării pentru stabilirea pensiei de dizabilitate cauzată de o afecţiune generală.

[Art.20 modificat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.20 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016]

[Art.20 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Articolul 21. Calcularea pensiei de dizabilitate

(1) Cuantumul pensiei de dizabilitate se calculează în raport cu gradul de dizabilitate conform formulelor din anexa nr.3, parte integrantă a prezentei legi.

(2) În cazul în care cuantumul pensiei de dizabilitate calculat în funcţie de gradul de dizabilitate este mai mic decît cuantumul pensiei minime stabilit la art.12 alin.(2) lit.a)–c), se acordă pensia minimă respectivă.

(3) În cazul încadrării în alt grad de dizabilitate, cuantumul pensiei se determină din venitul mediu lunar asigurat luat în considerare la stabilirea iniţială a pensiei, ţinîndu-se cont de toate indexările (recalculările) efectuate anterior încadrării în alt grad de dizabilitate.

[Art.21 modificat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.21 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Articolul 22. Reluarea drepturilor la pensia de dizabilitate

(1) Pensionarul de dizabilitate este supus reexpertizării medicale în termenele stabilite de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale.

(2) După fiecare reexpertizare, gradul de dizabilitate se menţine, se modifică sau se suspendă în conformitate cu decizia Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor sale teritoriale. Modificarea şi suspendarea pensiei de dizabilitate se efectuează începînd cu luna următoare celei în care s-a emis decizia respectivă a Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor sale teritoriale.

(3) Neprezentarea la reexpertizarea medicală atrage încetarea plăţii pensiei, începînd cu luna următoare. Reluarea în plată a pensiei de dizabilitate se efectuează din ziua constatării dizabilităţii dacă reexpertizarea a avut loc în termen de pînă la 3 ani după încetarea plăţii.

(4) Dacă reexpertizarea a avut loc după expirarea a 3 ani de la încetarea plăţii pensiei, reluarea dreptului la pensia de dizabilitate se efectuează în condiţiile art.20 şi 21.

[Art.22 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016]

[Art.22 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Articolul 23. Plata pensiei de dizabilitate

(1) pensia de dizabilitate se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.

(2) Plata pensiei de dizabilitate persoanelor care se află la întreţinerea deplină a statului se efectuează în mărime de 25% din pensia stabilită.

[Art.23 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Secţiunea 4

Pensia de urmaş

Articolul 24. Dreptul la pensia de urmaş

(1) Pensia de urmaş se acordă dacă persoana decedată beneficia de pensie pentru limită de vîrstă sau de pensie de dizabilitate ori îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii de dizabilitate prevăzute la capitolul II secţiunea 3 din prezenta lege.

(2) Pensia de urmaş se acordă indiferent de durata stagiului de cotizare în cazul în care decesul întreţinătorului a survenit în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

(3) Pensia de urmaş se stabileşte în cazul în care întreţinătorul, decedat în urma unei boli generale, a realizat un stagiu de cotizare care i-ar fi acordat dreptul la stabilirea pensiei de dizabilitate.

[Art.24 modificat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.24 completat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Articolul 25. Persoanele care au dreptul la pensie de urmaş

(1) Se stabileşte pensie de urmaş:

a) copiilor pînă la vîrsta de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile în instituţii de învăţămînt de zi (secundar, mediu de specialitate şi superior), pînă la terminarea acestora, fără a depăşi vîrsta de 23 de ani;

b) soţului supravieţuitor dacă, la momentul decesului întreţinătorului sau pe parcursul a 5 ani după deces, a împlinit vîrsta de pensionare prevăzută la art.41 alin.(1) sau a fost încadrat în grad sever sau accentuat de dizabilitate, a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată şi nu s-a recăsătorit;

c) soţului supravieţuitor sau tutorelui (curatorului) care are în îngrijire copii sub vîrsta de 3 ani ai întreţinătorului decedat, pe perioadele de neîncadrare în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani.

(2) Pensia de urmaş, stabilită copiilor, se păstrează şi după înfierea lor. În caz de deces al înfietorului, copiii înfiaţi pot opta pentru o singură pensie: sau pentru părintele decedat, sau pentru înfietorul decedat.

[Art.25 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016]

[Art.25 modificat prin Legea nr.311-XVI din 25.12.2008, în vigoare 13.02.2009]

[Art.25 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Articolul 26. Calcularea pensiei de urmaş

(1) Pensia de urmaş, în cazul în care întreţinătorul era beneficiar de pensie pentru limită de vîrstă sau de pensie de dizabilitate severă, se stabileşte procentual din pensia pentru limită de vîrstă sau din pensia de dizabilitate severă aflată în plată sau actualizată, după caz, iar în cazul în care întreţinătorul nu era beneficiar de pensie sau era beneficiar de pensie de dizabilitate accentuată sau medie, se stabileşte procentual din pensia potenţială calculată pentru dizabilitate severă. Cuantumul pensiei de urmaş se calculează în mărime de 50% pentru fiecare urmaş.

(2) Cuantumul pensiei de urmaş în cazul copiilor rămaşi fără ocrotire părintească în urma decesului ambilor părinţi reprezintă însumarea drepturilor de urmaş calculate după fiecare părinte.

[Art.26 redacţia Legii nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.26 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016]

 

Articolul 27. Plata pensiei de urmaş

(1) Categoriilor de urmaşi prevăzute la art.25 lit.a), inclusiv celor aflaţi la întreţinerea deplină a statului, se plăteşte integral pensia de urmaş.

(2) Categoriilor de urmaşi prevăzute la art.25 lit.c) pensia de urmaş se plăteşte numai în cazul în care nu realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.

(3) Categoriilor de urmaşi prevăzute la art.25 lit.b), aflaţi la întreţinerea deplină a statului, pensia de urmaş se plăteşte în mărime de 25% din pensia stabilită.

[Art.27 completat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.27 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Articolul 28. Recalcularea pensiei de urmaş

[Art.28 abrogat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

 

Articolul 29. Separarea unei părţi din pensia de urmaş

[Art.29 abrogat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

 

Capitolul III

STABILIREA PENSIEI

Articolul 30. Organele care efectuează stabilirea şi plata pensiilor

(1) Pensiile se stabilesc şi se plătesc de către organele de asigurări sociale.

(2) Organele de asigurări sociale au dreptul de control asupra autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de muncă şi venitul asigurat, eliberate de organele abilitate.

(3) Modul de organizare a activităţilor privind stabilirea şi plata pensiilor se stabileşte de Guvern.

 

Articolul 31. Solicitarea pensiei

(1) Pensia se acordă la cererea persoanei care a obţinut dreptul la pensie, a tutorelui (curatorului) acesteia.

(2) Cererea de pensionare şi actele necesare se depun la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliul asiguratului, unde se înregistrează în mod obligatoriu.

(3) Acordarea drepturilor la pensie sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie, emisă de organul teritorial de asigurări sociale şi semnată de conducătorul acestuia, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.

(31) Pentru stabilirea pensiei persoanei deţinute într-o instituţie penitenciară care anterior nu a beneficiat de pensie, administraţia instituţiei respective va aduna actele necesare, inclusiv cererea de pensionare, prezentate de deţinut, va legaliza semnătura acestuia pe cererea respectivă şi va expedia setul de acte în termen de 5 zile organului teritorial de asigurări sociale în a cărui rază se află instituţia penitenciară.

(4) Decizia cu privire la respingerea cererii de pensionare şi motivul respingerii se expediază solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii.

[Art.31 modificat prin Legea nr.26 din 04.03.2016, în vigoare 22.04.2016]

[Art.31 completat prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008, în vigoare 13.05.2008]

[Art.31 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Articolul 32. Termenele de acordare a dreptului la pensie

(1) Pensia pentru limită de vîrstă se stabileşte pe viaţă.

(2) pensia de dizabilitate se stabileşte pe perioada cît durează dizabilitatea, confirmată de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale teritoriale.

(3) Pensia de urmaş se stabileşte pe perioada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art.25.

(4) Se stabilesc următoarele termene de acordare a drepturilor la pensie în funcţie de categoria pensiei solicitate:

a) la pensia pentru limită de vîrstă – de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare prevăzute de prezenta lege, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 30 de zile de la această dată;

b) la pensia de dizabilitate – de la data emiterii deciziei de încadrare în grad de dizabilitate a Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor sale teritoriale, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 60 de zile de la această dată. În cazul în care data încadrării în gradul de dizabilitate nu coincide cu data începerii expertizei medicale, pensia de dizabilitate se stabileşte de la data începerii expertizei medicale, dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 60 de zile de la data constatării dizabilităţii;

c) la pensia de urmaş – de la data decesului întreţinătorului, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 90 de zile de la această dată.

(5) În cazurile în care actele necesare au fost depuse după expirarea termenelor prevăzute la alin.(4) lit.a), b) şi c), pensia se acordă de la data prezentării ultimului act necesar.

(6) În cazurile în care au fost depăşite termenele de depunere a cererii prevăzute la alin.(4) lit.a), b) şi c), pensia se acordă de la data prezentării ultimului act necesar.

[Art.32 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016]

[Art.32 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Articolul 33. Reexaminarea drepturilor la pensie

(1) Reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează în cazul:

a) apariţiei unor circumstanţe noi referitoare la stagiul de cotizare, venitul asigurat, ce au avut loc pînă la acordarea drepturilor la pensie;

b) transferării la altă categorie de pensie;

c) persoanelor care continuă să activeze după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă.

(2) Reexaminarea drepturilor la pensie în cazul prevăzut la alin.(1) lit.a) se efectuează şi pentru pensionarii care şi-au realizat dreptul la pensie pînă la 1 ianuarie 1999, dar numai la prezentarea documentelor ce confirmă stagiul de cotizare.

(3) Reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează în condiţiile prezentei legi.

(4) Pensionarul care solicită transferul la una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege de care a beneficiat anterior poate opta pentru pensia stabilită anterior luînd în considerare toate indexările şi recalculările efectuate pînă la data transferului.

(41) Pensionarii care activează sau au activat în cîmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă în condiţiile prezentei legi pot solicita reexaminarea pensiei nu mai des decît o dată la doi ani, cu condiţia că pensia calculată conform formulelor din anexe, părţi integrante ale prezentei legi, este mai mare decît pensia aflată în plată.

(5) Noile drepturi la pensie se acordă începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea şi actele necesare la organul de asigurări sociale. În cazul transferării la altă categorie de pensie prevăzută de prezenta lege, termenul de transfer se stabileşte conform art.11 alin.(2).

[Art.33 modificat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.33 completat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Capitolul IV

PLATA PENSIEI

Articolul 34. Modul de plată a pensiei

(1) Plata pensiei se face lunar, pentru luna în curs, de către prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către beneficiar va încheia contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.

(2) Pensia se plăteşte personal titularului, tutorelui, curatorului, mandatarului acestora.

(3) Pensia se plăteşte mandatarului numai la prezentarea procurii, a cărei valabilitate nu poate fi mai mare de 6 luni consecutive.

(4) Cheltuielile de achitare a pensiilor deputaţilor, membrilor de Guvern, funcţionarilor publici, aleşilor locali şi procurorilor sînt suportate după cum urmează: 50% din mărimea pensiei stabilite şi ulterior indexate – de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi 50% din mărimea pensiei stabilite – de la bugetul de stat.

(5) Cheltuielile de achitare a pensiilor judecătorilor şi indemnizaţiilor lunare viagere acordate judecătorilor şi procurorilor sînt suportate după cum urmează: 50% din mărimea pensiei sau indemnizaţiei lunare viagere – de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi 50% din mărimea pensiei sau indemnizaţiei lunare viagere – de la bugetul de stat.

[Art.34 completat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.34 modificat prin Legea nr.123 din 29.05.2015, în vigoare 05.06.2015]

 

Articolul 35. Plata retroactivă

(1) Pensia stabilită şi neîncasată la timp se plăteşte retroactiv din data suspendării.

(2) Pensia stabilită şi neplătită la timp din vina organului de asigurări sociale care stabileşte sau plăteşte pensia se achită fără nici un fel de limite în termen.

[Art.35 modificat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

Notă: Se declară neconstituţională sintagma „pe o perioadă de cel mult 3 ani pînă la data solicitării” din art.35 alin.(1) prin Hot. Curţii Constituţionale nr.19 din 19.07.2016, în vigoare 19.07.2016

[Art.35 în redacţia Legii nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Articolul 36. Plata pensiei către persoana care şi-a stabilit domiciliul în străinătate

(1) Asiguratului care îşi stabileşte domiciliul în străinătate nu i se acordă drept la pensie conform prezentei legi.

(2) Beneficiarului de pensie care îşi stabileşte domiciliul în străinătate pensia stabilită se plăteşte anticipat pe 6 luni, începînd cu luna următoare celei în care titularul a fost scos din evidenţă în localitatea de domiciliu.

 

Articolul 37. Plata pensiei neîncasate de beneficiarul decedat

(1) Pensia neplătită la timp beneficiarului decedat se plăteşte soţului supravieţuitor, părinţilor sau copiilor acestuia, iar în cazul lipsei acestora – persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

(2) Pensia se plăteşte inclusiv pentru luna în care a avut loc decesul beneficiarului de pensie.

[Art.37 în redacţia Legii nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Articolul 38. Reţinerile din pensie

(1) Reţinerile la pensie se efectuează în baza:

a) documentelor executorii, conform Codului de executare;

b) deciziilor emise de organul de asigurări sociale în vederea recuperării sumelor cu titlu de pensie plătite necuvenit beneficiarului.

(2) Reţineri din pensia de urmaş, stabilită părintelui sau tutorelui (curatorului), pentru copii nu se efectuează, cu excepţia cazurilor de plată necuvenită.

[Art.38 modificat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

 

Articolul 39. Obligaţiuni şi responsabilităţi

(1) Organul de asigurări sociale este obligat să informeze anual asiguratul despre situaţia curentă a contului personal al acestuia.

(2) Angajatorul este obligat să prezinte organului de asigurări sociale informaţii privind asiguratul angajat, datele necesare ţinerii contului personal al acestuia.

(3) Angajatorul este obligat să comunice, în termen de 5 zile de la angajarea pensionarului, acest fapt organului de asigurări sociale care efectuează plata pensiei.

(4) Angajatorul este obligat să prezinte organului de asigurări sociale sau persoanei îndreptăţite, în termen de 10 zile de la solicitare, informaţii necesare pentru stabilirea pensiei.

(5) Angajatorul şi angajatul poartă răspundere, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, pentru autenticitatea actelor şi datelor prezentate organului de asigurări sociale.

(6) Pensionarul este obligat să comunice, în termen de 30 de zile, organului de asigurări sociale care efectuează plata pensiei noile circumstanţe care pot avea ca urmare schimbarea cuantumului pensiei sau suspendarea ei.

(7) În cazul în care prezentarea de date false sau tăinuirea circumstanţelor prevăzute la art.39 alin.(6) are ca efect cheltuirea nejustificată de mijloace la plata pensiilor, persoana vinovată restituie în fondul de pensii sumele încasate necuvenit.

[Art.39 completat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

 

Articolul 40. Contestarea deciziei de pensionare

(1) Decizia privind stabilirea dreptului la pensie sau respingerea cererii de pensionare, privind reţinerile din pensie sau încasarea sumelor plătite în plus poate fi contestată la Casa Naţională de Asigurări Sociale.

(2) În caz de dezacord cu decizia Casei Naţionale de Asigurări Socialei, aceasta poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ competentă.

 

Capitolul V

VÎRSTELE DE PENSIONARE ŞI STAGIILE DE COTIZARE

Articolul 41. Vîrstele de pensionare

(1) Începînd cu 1 iulie 2019, se stabileşte vîrsta standard de pensionare de 63 de ani pentru bărbaţi şi, începînd cu 1 iulie 2028, vîrsta standard de pensionare de 63 de ani pentru femei. Atingerea acestor vîrste se realizează prin creşterea anuală a vîrstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în tabelul nr.2.

 

Tabelul nr.2

 

De la 1 iulie

Vîrsta standard de pensionare

Bărbaţi

Femei

2017

62 ani 4 luni

57 ani 6 luni

2018

62 ani 8 luni

58 ani

2019

63 ani

58 ani 6 luni

2020

63 ani

59 ani

2021

63 ani

59 ani 6 luni

2022

63 ani

60 ani

2023

63 ani

60 ani 6 luni

2024

63 ani

61 ani

2025

63 ani

61 ani 6 luni

2026

63 ani

62 ani

2027

63 ani

62 ani 6 luni

2028

63 ani

63 ani

 

(2) De la 1 iulie 2017, pentru femeile care au născut şi educat pînă la vîrsta de 8 ani cinci şi mai mulţi copii se aplică vîrstele standard de pensionare conform tabelului nr.2, diminuate cu 3 ani.

(21) Pentru persoanele care au realizat stagiul de cotizare în condiţii deosebite de muncă cel puţin 10 ani compleţi, vîrsta standard de pensionare stabilită în tabelul nr.2 se diminuează conform tabelului nr.21. Lista locurilor de muncă în condiţii deosebite, în temeiul căreia se acordă pensie pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase, precum şi modul de aplicare a acestei liste se aprobă de Guvern.

 

Tabelul nr.21

 

Stagiul de cotizare realizat în condiţii deosebite de muncă
(ani împliniţi)

Reducerea vîrstei
standard de pensionare
prevăzute în tabelul nr.2

10

5 ani

11

5 ani 6 luni

12

6 ani

13

6 ani 6 luni

14

7 ani

15

7 ani 6 luni

16

8 ani

17

8 ani 6 luni

18

9 ani

19

9 ani 6 luni

20 de ani şi mai mult

10 ani

[Art.41 completat prin Legea nr.317 din 22.12.2017, în vigoare 05.01.2018]

[Art.41 modificat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.41 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Articolul 42. Stagiul de cotizare

(1) Se stabileşte stagiul complet de cotizare de 34 de ani: pentru bărbaţi începînd cu 1 iulie 2018, iar pentru femei începînd cu 1 iulie 2024, conform eşalonării prevăzute în tabelul nr.5.

 

Tabelul nr.5

 

De la 1 iulie

Stagiul complet de cotizare

Bărbaţi

Femei

2017

33 ani 6 luni

30 ani 6 luni

2018

34 ani

31 ani

2019

34 ani

31 ani 6 luni

2020

34 ani

32 ani

2021

34 ani

32 ani 6 luni

2022

34 ani

33 ani

2023

34 ani

33 ani 6 luni

2024

34 ani

34 ani

 

(2) Se stabileşte stagiul special de cel puţin 10 ani atît pentru bărbaţi, cît şi pentru femei, realizat în condiţii deosebite de muncă conform art.41 alin.(21), cu condiţia realizării unui stagiu complet de cotizare prevăzut în tabelul nr.5.

(3) Stagiul special se include la determinarea dreptului la pensie cu condiţia că persoanele specificate la alin.(2) au fost ocupate în aceste lucrări ziua completă de muncă.

[Art.42 modificat prin Legea nr.317 din 22.12.2017, în vigoare 05.01.2018]

[Art.42 modificat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.42 modificat prin Legea nr.29 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]

Notă: Se declară neconstituţionale cuvîntul “, atît” şi sintagma “, cît şi pentru femei” din alineatul (11) al art.42 conform Hot. Curţii Constituţionale nr.27 din 20.12.2011, în vigoare 20.12.2011

[Art.42 completat prin Legea nr.56 din 09.06.2011, în vigoare 01.07.2011]

[Art.42 completat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Capitolul VI

PENSII PENTRU UNELE CATEGORII DE CETĂŢENI

[Capitolul VI (art.43-49, cu excepţia art.462) abrogat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Cap.VI (art.43-49) în redacţia Legii nr.273-XV din 16.07.2004, în vigoare 10.09.2004]

 

Articolul 43. Condiţiile de stabilire a pensiilor pentru deputaţii în Parlament şi membrii de Guvern

[Art.43 abrogat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.43 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016]

[Art.43 modificat prin Legea nr.29 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]

[Art.43 modificat prin Legea nr.56 din 09.06.2011, în vigoare 01.07.2011]

[Art.43 modificat prin Legea nr.100 din 28.05.2010, în vigoare 16.07.2010]

[Art.43 modificat prin Legea nr.76 din 04.05.2010, în vigoare 21.05.2010]

[Art.43 în redacţia Legii nr.273-XV din 16.07.2004, în vigoare 10.09.2004]

Notă: Se declară neconstituţional art.43 (în redacţia Legii nr.358-XV din 31.07.2003) conform Hot. Curţii Constituţionale nr.9 din 30.03.2004, în vigoare 30 martie 2004

 

Articolul 44. Condiţiile de stabilire a pensiilor pentru funcţionarii publici

[Art.44 abrogat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.44 modificat prin Legea nr.29 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]

[Art.44 în redacţia Legii nr.56 din 09.06.2011, în vigoare 01.07.2011]

[Art.44 în redacţia Legii nr.273-XV din 16.07.2004, în vigoare 10.09.2004]

Notă: Se declară neconstituţional art.44 alin.(1),(2) (în redacţia Legii nr.358-XV din 31.07.2003) conform Hot. Curţii Constituţionale nr.9 din 30.03.2004, în vigoare 30 martie 2004

 

Articolul 45. Determinarea venitului mediu lunar asigurat pentru calcularea pensiilor funcţionarilor publici

[Art.45 abrogat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.45 modificat prin Legea nr.56 din 09.06.2011, în vigoare 01.07.2011]

[Art.45 completat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

[Art.45 în redacţia Legii nr.273-XV din 16.07.2004, în vigoare 10.09.2004]

 

Articolul 46. Condiţiile de stabilire a pensiei pentru aleşii locali

[Art.46 abrogat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.46 modificat prin Legea nr.29 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]

[Art.46 modificat prin Legea nr.56 din 09.06.2011, în vigoare 01.07.2011]

[Art.46 completat prin Legea nr.187 din 15.07.2010, în vigoare 10.08.2010]

[Art.46 modificat prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008, în vigoare 13.05.2008]

[Art.46 completat prin Legea nr.62-XVI din 16.03.2007, în vigoare 13.04.2007]

[Art.46 completat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

[Art.46 în redacţia Legii nr.273-XV din 16.07.2004, în vigoare 10.09.2004]

Notă: Se declară neconstituţional art.46 (în redacţia Legii nr.358-XV din 31.07.2003) conform Hot. Curţii Constituţionale nr.9 din 30.03.2004, în vigoare 30 martie 2004

 

Articolul 461. Condiţiile de stabilire a pensiei pentru judecători

[Art.461 abrogat prin Legea nr.60 din 04.04.2014, în vigoare 16.05.2014]

Notă: Vezi Hot. Curţii Constituţionale nr.27 din 20.12.2011 despre neconstituţionalitatea art.461

[Art.461 introdus prin Legea nr.56 din 09.06.2011, în vigoare 01.07.2011]

 

Articolul 462. Condiţiile de stabilire a pensiei pentru procurori

[Art.462 abrogat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2018]

[Art.462 modificat prin Legea nr.29 din 07.03.2013, în vigoare 05.04.2013]

[Art.462 introdus prin Legea nr.56 din 09.06.2011, în vigoare 01.07.2011]

 

Articolul 47. Stagiul de cotizare în serviciul public

[Art.47 abrogat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.47 completat prin Legea nr.226 din 25.11.2011, în vigoare 30.12.2011]

[Art.47 modificat prin Legea nr.56 din 09.06.2011, în vigoare 01.07.2011]

[Art.47 completat prin Legea nr.62-XVI din 16.03.2007, în vigoare 13.04.2007]

[Art.47 în redacţia Legii nr.273-XV din 16.07.2004, în vigoare 10.09.2004]

Notă: Se declară neconstituţional art.47 (în redacţia Legii nr.358-XV din 31.07.2003) conform Hot. Curţii Constituţionale nr.9 din 30.03.2004, în vigoare 30 martie 2004

 

Articolul 48. Plata pensiilor

[Art.48 abrogat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.48 modificat prin Legea nr.60 din 04.04.2014, în vigoare 16.05.2014]

[Art.48 modificat prin Legea nr.227 din 25.11.2011, în vigoare 13.01.2012]

[Art.48 în redacţia Legii nr.273-XV din 16.07.2004, în vigoare 10.09.2004]

Notă: Se declară neconstituţionale alin.(1) lit.a) şi b) şi alin.(2) art.48 (în redacţia Legii nr.358-XV din 31.07.2003) conform Hot. Curţii Constituţionale nr.9 din 30.03.2004, în vigoare 30 martie 2004

 

Articolul 49. Sursa de finanţare

[Art.49 abrogat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

Notă: Vezi Hot. Curţii Constituţionale nr.27 din 20.12.2011 despre neconstituţionalitatea art.461

[Art.49 modificat prin Legea nr.60 din 04.04.2014, în vigoare 16.05.2014]

[Art.49 modificat prin Legea nr.56 din 09.06.2011, în vigoare 01.07.2011]

[Art.49 în redacţia Legii nr.273-XV din 16.07.2004, în vigoare 10.09.2004]

 

Notă: Articolele 51-58 devin articolele 50-57 conform Legii nr.273-XV din 16.07.2004, în vigoare 10.09.2004

Notă: Se declară neconstituţionale alin.(2), (3) art.50 (în redacţia Legii nr.358-XV din 31.07.2003) conform Hot. Curţii Constituţionale nr.9 din 30.03.2004, în vigoare 30 martie 2004

 

Capitolul VII

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 50. Activităţile ce se includ în stagiul de cotizare

(1) În afară de perioadele specificate la art.5, în stagiul de cotizare se includ perioadele în care s-au desfăşurat următoarele activităţi pînă la 1 ianuarie 1999:

a) activitatea în calitate de membru de colhoz, indiferent de caracterul şi de durata programului de muncă. La calcularea vechimii în muncă în colhoz din perioada posterioară anului 1965, în cazul în care membrul de colhoz, nemotivat, nu a îndeplinit minimul stabilit, se ia în calcul perioada de prestare efectivă a activităţii;

b) activitatea de creaţie a membrilor uniunilor de creaţie confirmată de către secretariatele consiliilor de administraţie ale uniunilor respective;

c) activitatea în calitate de slujitor şi lucrător al cultelor, începînd cu 1 aprilie 1992;

d) îngrijirea unui invalid de gradul I, a unui copil invalid sub vîrsta de 16 ani sau a unei persoane care a depăşit vîrsta de 75 de ani;

e) studiul în instituţiile de învăţămînt superior de zi.

(2) Modalitatea de includere în stagiul de cotizare a perioadelor indicate la alin.(1) se stabileşte de către Guvern.

(3) Cheltuielile aferente includerii în stagiul de cotizare a perioadelor specificate la alin.(1) lit.d) şi e) se acoperă de la bugetul de stat.

[Art.50 modificat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.50 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016]

 

Articolul 51. Confirmarea stagiului de cotizare realizat anterior implementării evidenţei individuale

(1) Stagiul de cotizare realizat anterior implementării evidenţei individuale se confirmă prin carnetul de muncă sau prin alte acte eliberate în modul stabilit.

(2) Modul de confirmare a stagiului de cotizare menţionat la alin.(1) se stabileşte de către Guvern.

 

Articolul 52. Calcularea şi confirmarea venitului asigurat realizat anterior implementării evidenţei individuale

(1) În venitul asigurat realizat anterior datei implementării evidenţei individuale se includ toate tipurile de remunerare a muncii, primele şi alte plăţi asigurate, toate tipurile de remunerare a muncii colhoznicilor în gospodăriile colective, plata în natură.

(2) Tipurile de venituri neasigurate sînt stabilite de Guvern.

(3) Venitul asigurat se confirmă prin documentele eliberate de întreprinderi, organizaţii, instituţii în care şi-au desfăşurat activitatea asiguraţii sau de organele ierarhic superioare, precum şi de arhive. Documentele menţionate se perfectează în modul stabilit de Guvern.

(4) În cazul în care nu este posibil de a prezenta certificatul cu privire la venitul asigurat, deoarece documentele nu s-au păstrat la întreprinderile, instituţiile, organizaţiile de stat sau obşteşti, la organele lor ierarhic superioare, precum şi în arhive, lunile respective se substituie cu un număr similar de luni de activitate nemijlocit anterioare.

(5) În cazul în care nu este posibil de a prezenta certificatul cu privire la venitul asigurat pe motiv că documentele nu s-au păstrat din cauza calamităţilor naturale sau a altor situaţii excepţionale, cuantumul pensiei va fi calculat în modul stabilit de Guvern.

(6) Pentru perioada de pînă la 1 ianuarie 2004, în venitul asigurat pentru personalul misiunilor diplomatice se include salariul mediu lunar calculat în monedă naţională, determinat în modul stabilit de Guvern.

[Art.52 modificat prin Legea nr.26 din 04.03.2016, în vigoare 22.04.2016]

[Art.52 modificat prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008, în vigoare 13.05.2008]

[Art.52 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Articolul 521. Valorizarea venitului mediu lunar asigurat pentru pensiile aflate în plată

(1) Venitul mediu lunar asigurat realizat începînd cu 1 ianuarie 1999 şi inclus în calculul pensiilor pentru limită de vîrstă şi al pensiei de dizabilitate, stabilite pînă la 1 aprilie 2017, se valorizează reieşind din creşterea salariului mediu pe economie în anul precedent anului stabilirii pensiei faţă de anul realizării venitului asigurat, cu determinarea diferenţei în mărimea pensiei.

(2) Diferenţa în mărimea pensiei obţinute se indexează cu coeficientul cumulativ de indexare a pensiilor de la anul stabilirii pensiei pînă la anul valorizării venitului asigurat, stabilit de Guvern, şi se adaugă la cuantumul pensiei în plată la data valorizării.

(3) Valorizarea pensiei pentru limită de vîrstă şi a pensiei de dizabilitate stabilite pînă la 1 aprilie 2017 se va efectua pe etape. În anul 2017, începînd cu 1 aprilie, se vor valoriza pensiile beneficiarilor de pensii stabilite în anii 2001–2008.

(4) Începînd cu 1 aprilie 2018 se valorizează pensiile pentru limită de vîrstă şi pensiile de dizabilitate stabilite în anii 2012 – 2013, iar începînd cu 1 octombrie 2018 se valorizează pensiile pentru limită de vîrstă şi pensiile de dizabilitate stabilite în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 martie 2017.

[Art.521 completat prin Legea nr.317 din 22.12.2017, în vigoare 05.01.2018]

[Art.521 introdus prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.04.2017]

 

Articolul 53. Calcularea pensiei pentru limită de vîrstă

(1) Pensia pentru limită de vîrstă se determină prin cumularea stagiului de cotizare realizat pentru perioada de pînă la 1 ianuarie 1999 şi începînd cu 1 ianuarie 1999.

(2) Pensia pentru limită de vîrstă se calculează, conform prevederilor art.16, din venitul mediu lunar asigurat valorizat, realizat după 1 ianuarie 1999, luîndu-se în considerare stagiul de cotizare total.

(21) În cazul în care, începînd cu 1 ianuarie 1999, asiguratul nu a realizat un stagiu de cotizare sau stagiul de cotizare realizat după această dată este mai mic de 5 ani, pensia acestuia i se calculează conform formulei redate în anexa nr.4.

(3) În cazul în care cuantumul pensiei calculate în condiţiile alin.(21) este mai mic decît cuantumul pensiei minime prevăzut la art.12, pensia minimă se determină în condiţiile art.16 alin.(2)–(3).

[Art.53 modificat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

 

Articolul 54. Calcularea pensiei de dizabilitate

[Art.54 abrogat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.54 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Articolul 55. Calcularea pensiei de urmaş

[Art.55 abrogat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.55 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016]

[Art.55 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Articolul 56. Pensia unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă

(1) Se acordă pensie, cu condiţia încetării activităţii în funcţia respectivă, unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă indiferent de subordonarea departamentală a întreprinderilor în care sînt încadraţi:

a) membrilor personalului navigant, precum şi însoţitorilor de bord, la împlinirea vîrstei de 45 de ani, dacă au realizat în condiţii speciale un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile;

b) lucrătorilor care efectuează dirijarea traficului aerian şi dispun de adeverinţă de dispecer la împlinirea vîrstei de 55 de ani bărbaţii şi 50 de ani femeile, dacă au realizat un stagiu de cotizare în funcţiile respective de cel puţin 12 ani şi 6 luni bărbaţii şi 10 ani femeile şi un stagiu general de cotizare de cel puţin 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile;

c) personalului de ingineri şi tehnicieni la împlinirea vîrstei de 55 de ani bărbaţii şi 50 de ani femeile dacă au realizat un stagiu de cotizare în funcţiile respective de cel puţin 20 de ani bărbaţii şi 15 ani femeile şi un stagiu general de cotizare de cel puţin 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile.

(2) Modul de calculare a stagiului de cotizare pentru categoriile de asiguraţi indicate la alin.(1) şi Lista funcţiilor conform cărora se oferă dreptul la pensie în condiţiile prezentului articol se determină de Guvern.

(3) Cuantumul pensiei angajaţilor din aviaţia civilă constituie 35% din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimii 5 ani de activitate în funcţiile menţionate la alin.(1).

(4) Asiguraţii beneficiază, pentru fiecare an complet de stagiu de cotizare în plus în funcţiile prevăzute la alin.(1), de un spor la pensia integrală de 2% din venitul mediu lunar asigurat, dar mărimea totală a pensiei nu poate depăşi 75% din venitul mediu lunar asigurat.

(5) Venitul asigurat realizat în perioada de pînă la 1 ianuarie 1999 se actualizează prin înmulţirea coeficientului individual, care nu poate depăşi 5,0, determinat pentru perioada respectivă în modul prevăzut în anexa nr.4, la salariul mediu lunar pe ţară pentru anul precedent anului de stabilire a pensiei.

(6) Venitul asigurat realizat după 1 ianuarie 1999 se ia în considerare în valoarea sa reală.

[Art.56 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

Articolul 561. Pensia unor categorii de angajaţi din domeniul culturii

(1) Se acordă pensie, în condiţiile încetării activităţii în funcţia respectivă, unor categorii de angajaţi din instituţiile de cultură şi artă naţionale de stat şi municipale:

a) artiştilor de balet, artiştilor din ansamblurile profesioniste de dansuri, dacă au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani în funcţiile respective, atît bărbaţii, cît şi femeile;

b) artiştilor de circ, instrumentiştilor suflători (instrumente aerofone), dacă au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani în funcţiile respective, atît bărbaţii, cît şi femeile (se iau în considerare şi funcţiile prevăzute la lit.a)).

(2) Modul de calculare a stagiului de cotizare pentru categoriile de asiguraţi indicate la alin.(1) şi Lista funcţiilor conform cărora se oferă dreptul la pensie în condiţiile prezentului articol se determină de Guvern.

(3) Pentru asiguratul care a activat în funcţiile menţionate la alin.(1), pensia se calculează conform anexei nr.2 sau anexei nr.4.

(4) Pensia se stabileşte de către organele de asigurări sociale. Cheltuielile pentru achitarea pensiilor sînt suportate după cum urmează: 50% din mărimea stabilită a pensiei – din bugetul asigurărilor sociale de stat şi 50% – din bugetul de stat.

(5) La calcularea stagiului de cotizare ce acordă dreptul la pensie unor categorii de angajaţi din domeniul culturii se iau în considerare numai perioadele de activitate efectivă în funcţiile din cadrul instituţiilor de cultură şi artă naţionale de stat şi municipale.

(6) Lista instituţiilor de cultură şi artă naţionale de stat şi municipale se aprobă de Guvern.

[Art.561 modificat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.561 modificat prin Legea nr.331 din 23.12.2013, în vigoare 01.01.2014]

[Art.561 introdus prin Legea nr.56 din 09.06.2011, în vigoare 01.07.2011]

 

Articolul 57. Dispoziţii finale

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 1999.

(2) La intrarea în vigoare a prezentei legi se abrogă:

Legea nr.437-XII din 27 decembrie 1990 cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;

Legea nr.1005-XII din 2 aprilie 1992 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;

Legea nr.162-XIII din 30 iunie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;

Legea nr.452-XIII din 6 mai 1995 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;

Articolul I din Legea nr.1374-XIII din 19 noiembrie 1997 privind modificarea şi completarea unor acte legislative;

Legea nr.1428-XIII din 23 decembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;

Hotărîrea Sovietului Suprem al Republicii Moldova nr.438-XII din 27 decembrie 1990 despre modul de punere în aplicare a Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;

Hotărîrea Parlamentului nr.1006-XII din 2 aprilie 1992 privind modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului despre modul de punere în aplicare a Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;

Hotărîrea Parlamentului nr.1007-XII din 2 aprilie 1992 privind aprobarea Listei nr.3 a lucrătorilor din agricultură, ocupaţi nemijlocit la producerea producţiei agricole, cărora li se acordă drepturi la pensie pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase.

(3) Guvernul:

- pînă la 1 ianuarie 1999, va abroga Hotărîrea nr.865 din 29 decembrie 1992 cu privire la pensiile pentru vechime în muncă a cadrelor din domeniul învăţămîntului şi ocrotirii sănătăţii;

- în termen de 2 luni, va înainta Parlamentului propuneri privind modificarea şi completarea legilor şi altor acte normative în legătură cu intrarea în vigoare a prezentei legi;

- pe parcursul anului 1999:

va adopta actele normative necesare realizării prezentei legi;

va emite o hotărîre cu privire la transferarea Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Dumitru DIACOV

 

Chişinău, 14 octombrie 1998.

 

Nr.156-XIV.

 

 

 

Anexa nr.1

 

Formula de calcul al venitului mediu lunar asigurat valorizat

 

Venitul mediu lunar asigurat valorizat se calculează după formula:

 

 

coni

 

∑ ––––––– × Kvi

 

ci

Vav =

––––––––––––––,

 

n

 

unde:

Vav – venitul mediu lunar asigurat valorizat;

coni – suma contribuţiilor individuale plătite pentru perioada i de cotizare;

Ci – cota de contribuţie individuală stabilită în perioada i de cotizare;

Kvi – coeficientul de valorizare a venitului asigurat;

n – numărul lunilor pentru care s-au calculat şi s-au achitat contribuţiile.

[Anexa nr.1 în redacţia Legii nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.04.2017]

[Anexa nr.1 completată prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008, în vigoare 13.05.2008]

 

 

Anexa nr.2

 

Formula de calcul al pensiei pentru limită de vîrstă

 

Pensia pentru limită de vîrstă se calculează după formula:

 

P = 1,35% × Tt × Vav ,

 

unde:

P – cuantumul pensiei;

1,35% – rata de acumulare pentru anii de cotizare, realizaţi după 1 ianuarie 1999, calculată în procente;

Tt – stagiul total de cotizare, ani;

Vav – venitul mediu lunar asigurat valorizat, determinat conform anexei nr.1.

[Anexa nr.2 în redacţia Legii nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.04.2017]

[Anexa nr.2 modificată prin Legea nr.227 din 25.11.2011, în vigoare 13.01.2012]

[Anexa nr.2 modificată prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

 

Anexa nr.3

 

Formulele de calcul al pensiei de dizabilitate

 

Pensia de dizabilitate, în raport cu gradul de dizabilitate, se calculează după formulele:

pentru dizabilitate:

severă:

 

 

Tt

 

P = 0,42 × Vav +

–––––––––––

× Vav × 0,1;

 

Tmax

 

 

accentuată:

 

 

Tt

 

P = 0,35 × Vav +

–––––––––––

× Vav × 0,1;

 

Tmax

 

 

medie:

 

 

Tt

 

P = 0,20 × Vav +

–––––––––––

× Vav × 0,1;

 

Tmax

 

 

unde:

P – cuantumul pensiei;

Vav – venitul mediu lunar asigurat valorizat, dar care nu poate fi mai mare decît mărimea dublă a salariului mediu pe ţară pe anul precedent anului stabilirii pensiei;

Tt – stagiul total de cotizare realizat;

Tmax – stagiul de cotizare maxim potenţial de la vîrsta de 18 ani pînă la vîrstele de pensionare stabilite la art.41 alin.(1), dar nu mai mare de 40 de ani.

[Anexa nr.3 în redacţia Legii nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.04.2017]

[Anexa nr.3 modificată prin Legea nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016]

[Anexa nr.3 completată prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008, în vigoare 13.05.2008]

[Anexa nr.3 modificată prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

 

 

Anexa nr.4

 

Formula de calcul al pensiei pentru limită de vîrstă în condiţiile art.53 alin.(21)

 

 

Tt

 

P = Pmin ×

–––––––––––

× Knp ;

 

2Tmin

 

 

unde:

P – cuantumul pensiei;

Pmin – pensia minimă pentru limită de vîrstă la data stabilirii pensiei;

Tt – stagiul total de cotizare, ani;

Tmin – stagiul minim care acordă dreptul la pensie;

Knp – coeficientul nivelului profesional, care este egal cu:

1,0 – pentru agricultori, muncitori necalificaţi (categoria 1-2 de calificare) şi personalul auxiliar necalificat;

1,2 – pentru muncitori cu calificare medie (categoria 3-4 de calificare);

1,5 – pentru muncitori cu calificare înaltă (categoria 5-8 de calificare) şi specialişti cu studii medii de specialitate;

1,8 – pentru specialişti cu studii superioare;

2,0 – pentru personalul de conducere la nivel de subdiviziune structurală;

3,0 – pentru conducătorii de unităţi şi locţiitorii lor.

[Anexa nr.4 în redacţia Legii nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.04.2017]

[Anexa nr.4 modificată prin Legea nr.227 din 25.11.2011, în vigoare 13.01.2012]

[Anexa nr.4 modificată prin Legea nr.311-XVI din 25.12.2008, în vigoare 13.02.2009]

[Anexa nr.4 modificată prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008, în vigoare 13.05.2008]

[Anexa nr.4 modificată prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

[Anexa nr.4 modificată prin Legea nr.324-XV din 07.10.2004, în vigoare 01.11.2004]

 

 

Anexa nr.5

 

Formulele de calcul al pensiei de dizabilitate

în condiţiile art.54 alin.(2)

[Anexa nr.5 abrogată prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.04.2017]

[Anexa nr.5 modificată prin Legea nr.201 din 28.07.201616, în vigoare 09.09.2016]

[Anexa nr.5 modificată prin Legea nr.227 din 25.11.2011, în vigoare 13.01.2012]

[Anexa nr.5 completată prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

[Anexa nr.5 în redacţia Legii nr.324-XV din 07.10.2004, în vigoare 01.11.2004]

 

_________________________

* Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr.1546 din 25.02.1998 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.26-27, art.176.

 

Modificată şi completată prin legile:

Hot. Curţii Constituţionale nr.27 din 18.05.1999 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.56-58, art.38;

1) Legea nr.552-XIV din 28.07.1999 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.116-117, art.551;

2) Legea nr.950-XIV din 21.04.2000 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.65-67, art.464;

3) Legea nr.1038-XIV din 09.06.2000 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.77, art.576;

4) Legea nr.1126-XIV din 07.07.2000 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.94-97, art.682;

5) Legea nr.1434-XIV din 28.12.2000 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.5-7, art.15;

6) Legea nr.1485-XV din 22.11.2002 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.161, art.1264;

7) Legea nr.146-XV din 27.03.2003 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.60-61, art.265;

8) Legea nr.240-XV din 13.06.2003 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.138-140, art.557;

9) Legea nr.358-XV din 31.07.2003 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.173-176, art.742;

10) Legea nr.528-XV din 18.12.2003 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.22-25, art.133;

11) Legea nr.576-XV din 26.12.2003 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art.84.