print
Întrebări frecvente privind modul de stabilire şi calculare a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă
29.10.2019

1. Cine are dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă?

Dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă îl au:
- asiguraţii sistemului public de asigurări sociale;
- şomerii/ele care beneficiază de ajutor de şomaj cu domiciliu sau reşedinţă în Republica Moldova.

2. Cine acordă indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă?

Angajatorul/angajatorii stabilesc şi plătesc din mijloacele angajatorului primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă. 

3. În ce bază stabileşte CTAS indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă?

Casele teritoriale stabilesc indemnizaţiile în baza informaţiei electronice din certificatul de concediu medical, transmise prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate şi autentificate prin semnătura electronică a persoanei responsabile ale prestatorilor de asistenţă medicală. 

4. În ce bază stabileşte angajatorul indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate?

Angajatorul stabileşte indemnizaţia pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate în temeiul certificatului medical pe suport de hârtie, în original sau copie. În cazul în care persoana activează la mai multe entităţi, la solicitarea angajatului, angajatorul căruia i se prezintă originalul certificatului prezintă o copie/copii cu menţiunea „copia corespunde originalului”, pentru a fi prezentat altor angajatori, unde activează persoana.

5. Care sunt condiţiile de stabilire a indemnizaţiilor?

Indemnizaţiile se stabilesc la îndeplinirea următoarelor condiţii:
- confirmarea stagiului necesar de cotizare de 3 ani în total sau de 9 luni din ultimele 24 luni premergătoare datei survenirii riscului asigurat (datei îmbolnăvirii);
- pierderea venitului asigurat pentru întreaga perioadă a concediului medical la toate unităţile în care desfăşoară activităţi. 

6. Confirmarea stagiului de 3 ani în total sau de 9 luni din ultimele 24 luni premergătoare datei survenirii riscului asigurat este obligatorie pentru toate tipurile de indemnizaţii?

Confirmarea stagiului de cotizare este obligatorie pentru toate tipurile de indemnizaţii, cu excepţia indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA sau de o maladie oncologică, care se stabileşte indiferent de durata stagiului de cotizare.

7. Declaraţia privind pierderea integrală a venitului asigurat pentru perioada concediului medical  (Anexa nr. 5) este obligatorie?

Pentru persoanele care activează la mai multe unităţi, Anexa nr. 5 privind pierderea integrală a venitului asigurat pentru perioada concediului medical  la toate unităţile în care desfăşoară activităţi este obligatorie.

8. Se stabilesc indemnizaţiile în perioada aflării persoanei în concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani?

Indemnizaţiile nu se stabilesc în perioada în care asiguratul se află în concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani. 

9. Are dreptul persoana la indemnizaţie în cazul în care îşi pierde personal capacitatea de muncă, dar care şi-a reluat activitatea de muncă şi beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea/îngrijirea copilului ?

În cazul în care persoana îşi reia activitatea de muncă şi beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea/îngrijirea copilului şi pierde personal capacitatea de muncă, aceasta are dreptul la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă.

10. Care este modalitatea de calculare a numărului de zile de incapacitate temporară de muncă din contul angajatorului pe parcursul unui an calenaristic, în cazul în care prima zi de concediu medical s-a suprapus cu activitatea de muncă şi s-a achitat salariu?

La calcularea numărului de zile de incapacitate temporară de muncă din miloacele angajatorului pe parcursul anui an calendaristic se vor lua în calcul zilele calendaristice de incapacitate temporară de muncă achitate din mijloacele angajatorului, inclusiv prima zi de incapacitate care s-a suprapus cu activitatea de muncă pentru care s-a achitat salariul.

11. Care este modalitatea de calculare a primelor 5 zile de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite, în cazul în care prima zi de incapacitate se suprapune cu activitatea de muncă?

Pentru prima zi de incapacitate temporară de muncă, care se suprapune cu activitatea de muncă, angajatorul achită salariu, iar pentru următoarele 4 zile achită indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă din mijloacele proprii. Începând cu a 6-a zi de incapacitate, indemnizaţia  se stabileşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi se achită din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

12. Care este actul normativ care se aplică la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă pentru primele 5 zile de incapacitate, stabilite din contul angajatorului, în cazul lipsei salariului în perioada luată în calcul?

 

În conformitate cu art. 7 alin. (15) a Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, nr. 289/2004, baza de calcul al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă stabilite din contul angajatorului o constituie salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern. Modul de calculare al salariului mediu este prevăzut în Hotărîrea  Guvernului nr.426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu. La calcularea indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă din contul angajatorului, inclusiv în cazul lipsei  salariului pentru perioada respectivă, se aplică prevederile Hotărîrii  Guvernului nr.426/2004. 

 

Copyright © 2024 CNAS, Republica Moldova