print
Contract de asigurare socială din 15.03.2005
24.08.2009 7935 Accesări  
                                * * *
 
                                        Aprobat prin decizia Consiliului
                                        de Administraţie al Casei
                                        Naţionale de Asigurări Sociale
                                        nr.1 din 15 martie 2005
 
                Contract de asigurare socială nr._____
                    din "_____"______________200___
 
    Casa Naţională  de  Asigurări Sociale (CNAS), numită  în  continuare
"Аsigurător",      în     persoana     preşedintelui     acesteia     dl
(dna) _____________ şi _________________________________________________
                (numele, prenumele, nr.buletinului de identitate,IDNP)
numit  în continuare "Asigurat", conducîndu-se de Legea privind sistemul
public  de  asigurări  sociale, nr.489-XIV din 08 iulie  1999  şi  Legea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul _________________ nr.____ 
din _________________, au încheiat prezentul contract şi au convenit:
 
                       I. Obiectul contractului
 
    1.1 Prezentul   contract  are  ca  obiect  asigurarea  persoanei  în
sistemul public de asigurări sociale cu pensie minimă şi ajutor de deces.
    1.2 Contractul dat se încheie începînd cu ______________.
 
                II. Drepturile şi obligaţiile părţilor
 
    2.1 Asiguratul este în drept:
    - să solicite   de  la  Asigurător  informaţii  exhaustive   privind
ordinea,   modul  şi  condiţiile  de  asigurare  socială,  prevăzută  de
legislaţia în vigoare;
    - să solicite   de   la  Asigurător  informaţii  privind   cuantumul
contribuţiilor  acumulate pe cont şi mărimea stagiului de cotizare şi să
le primească o dată pe an în mod gratuit;
    - să ceară Asigurătorului   respectarea   strictă   a   caracterului
confidenţial al informaţiei referitoare la persoana sa;
    - să împuternicească   prin  procură  o  altă  persoană  pentru  a-i
reprezenta interesele.
 
    2.2 Asiguratul este obligat:
    - să achite contribuţia integral şi la termenul stabilit în contract;
    - să respecte  modul  şi  ordinea, prevăzute de  legislaţie,  pentru
solicitarea dreptului de asigurare în cazul survenirii riscului asigurat;
    - să se prezinte  la  sediul Casei Teritoriale de Asigurări  Sociale
pînă  la  01  februarie,  după expirarea anului bugetar,  pentru  a  lua
cunoştinţă  despre mărimea contribuţiei de asigurări sociale, ce urmează
a fi achitată la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul curent.
 
    2.3 Asigurătorul este în drept:
    - să ceară de   la   Asigurat   respectarea   tuturor   prevederilor
legislaţiei în vigoare, referitoare la asigurările sociale;
    - să ceară prezentarea  procurii de către persoana împuternicită  
reprezinte interesele Asiguratului;
    - să rezilieze  contractul  cu Asiguratul în caz de  nerespectare  a
clauzelor lui.
 
    2.4 Asigurătorul este obligat:
    - să ducă evidenţă   strictă  a  contribuţiilor  achitate  de  către
Asigurat, înregistrîndu-le în contul personal al acestuia;
    - să ţină evidenţa   stagiului   de  cotizare  al  Asiguratului   în
dependenţă de achitarea contribuţiilor;
    - să informeze   anual  Asiguratul  în  mod  gratuit,  despre   suma
contribuţiilor acumulate şi despre mărimea stagiului de cotizare;
    - să ajusteze  prezentul  contract conform modificărilor operate  în
Legea  privind sistemul public de asigurări sociale şi în Legea anuală a
bugetului  asigurărilor  sociale de stat şi să-l informeze  pe  Asigurat
despre modificările efectuate;
    - să perfecteze,  în caz de necesitate, documentele necesare  pentru
stabilirea pensiei sau ajutorului de deces, la care Asiguratul are drept
conform contractului încheiat;
    - să efectueze,  în caz de necesitate, recalculările şi  corectările
de rigoare;
    - să efectueze  plata  pensiei  sau  ajutorului de  deces  în  cazul
stabilirii acestora.
 
                       III. Mărimea contribuţiei
 
    3.1 Mărimea contribuţiei  pentru asigurarea unei pensii minime şi  a
ajutorului  de  deces  se  stabileşte  prin  Legea  anuală  a  bugetului
asigurărilor sociale de stat.
    3.2 Mărimea contribuţiei pentru asigurarea retroactivă se stabileşte
în  mărimea  contribuţiei pentru anul bugetar în exerciţiu înmulţită  la
numărul  de  ani de solicitare a asigurării retroactive  (informaţia  se
reflectă în anexa nr.1 la contract).
    3.3 Plata contribuţiei  se  efectuează  prin intermediul  Băncii  de
Economii  la  data  înregistrării contractului la  Casa  Teritorială  de
Asigurări Sociale.
 
     IV. Ordinea de modificare, reziliere şi răspundere a părţilor
 
    4.1 În cazul  operării unor modificări sau completări ai legislaţiei
de   domeniu,  care  afectează  clauzele  anterioare  ale  contractului,
Asigurătorul informează Asiguratul despre faptul dat.
    4.2 Asigurătorul  întroduce  modificările în entitatea  contractului
sau  în formă adiţională cu specific de parte integrantă şi le  prezintă
Asiguratului pentru acceptare.
    4.3 Asiguratul   poate   accepta   modificările   operate,   semnînd
contractul sau poate refuza, reziliindu-l.
    4.4 Contractul  poate  fi  reziliat din  iniţiativa  ambelor  părţi,
informînd cealaltă parte cu o lună înainte.
    4.5 Calitatea  de Asigurat se redobîndeşte după încheierea unui  alt
contract de asigurare.
    4.6 În cazul  rezilierii  contractului, contribuţiile  de  asigurări
sociale achitate nu se restituie (cu excepţia cazului cînd persoana este
pensionar), iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea
riscului asigurat.
    4.7 Părţile sînt   responsabile   pentru   nerespectarea   clauzelor
contractului conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    4.8 Părţile nu  răspund pentru nerespectarea clauzelor  contractului
dacă  ea  a fost condiţionată de circumstanţe survenite  independent  de
voinţele lor.
    4.9 Contractul  poate  fi  valabil  după  expirarea  anului  bugetar
precedent  numai la achitarea contribuţiilor de asigurări sociale pentru
anul în exerciţiu.
 
                          V.Dispoziţii finale
 
    5.1 Prezentul contract este perfectat în trei exemplare, în limba de
stat şi semnat fiecare exemplar, avînd aceeaşi forţă jurudică.
    5.2 Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.
    5.3 Litigiile  apărute  în  legătură  cu  executarea  şi  rezilierea
contractului  dat urmează a fi soluţionate pe cale amiabilă între părţi,
iar  în  caz de imposibilitate de către instanţa judecătorească  conform
prevederilor legislaţiei în vigoare.
 
        Asigurător                            Asigurat
    Casa Naţională de                   Numele, prenumele
    Asigurări Sociale                   persoanei
    Cod fiscal_____________________     CPAS __________________________
    Cont bancar ___________________     Adresa poştală ________________
                ___________________                    ________________
    Telefon nr. ___________________                    ________________
    Fax ___________________________     Telefon nr. ___________________
 
    Preşedintele __________________     Persoana fizică _______________
                    (semnătura)                           (semnătura)
 
                                                     Anexa nr.1 
                                            la contractul de asigurare
                                            Nr.__ din_____________200__
 
                              INFORMAŢIA
         privind achitarea contribuţiilor de asigurări sociale
 
    Numele, prenumele_____________________________
    codul CPAS_________________________
------------------------------------------------------------------------
Nr.|  Anul  |Mărimea contribuţiei|  Mărimea   |Numărul bonului|Semnătura
d/o|        | conform Legii BASS |contribuţiei|  de plată şi  |persoanei
   |        |                    |  achitate  | data achitării|asigurate
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
 1.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
 2.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
 3.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
 4.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
 5.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
 6.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
 7.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
 8.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
 9.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
10.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
11.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
12.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
13.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
14.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
15.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
16.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
17.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
18.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
19.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
20.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
21.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
22.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
23.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
24.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
25.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
26.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
27.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
28.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
29.|        |                    |            |               |
---|--------|--------------------|------------|---------------|---------
30.|        |                    |            |               |
------------------------------------------------------------------------


__________
Casa Naţională de Asigurări Sociale
Contract de asigurare socială din 15.03.2005 //Monitorul Oficial 74-76/265, 27.05.2005

Copyright © 2020 CNAS, Republica Moldova