print
Direcţia generală audit intern
26.06.2014
Numele, prenumele Funcția Telefon E-mail
Dascal Svetlana șef direcție generală 022-257-828 svetlana.dascal@cnas.gov.md

șef-adjunct direcție generală 022-257-829

Misiunea Direcţiei generale audit intern

Acordarea consultanţei şi furnizarea asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de control intern managerial, oferind recomandări pentru perfecţionarea acestuia şi contribuind la îmbunătăţirea activităţii Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Principiile fundamentale ale activităţii de audit intern

-   Integritatea

-   Obiectivitatea

-   Competenţă profesională

-   Confidenţialitatea

Auditorii interni manifestă  conduita etică corespunzătoare, îndeplinind atribuţiile de serviciu în mod conştiincios, cu profesionalism, loialitate şi corectitudine.

Activitatea de audit intern este independentă şi obiectivă şi nu se supune imixtiunilor în ceea ce priveşte definirea ariei de aplicabilitate, realizarea activităţii şi comunicarea rezultatelor.

Persoanele care efectuează auditul intern nu au dreptul: 1) să îşi asume şi să realizeze sarcini operaţionale, 2) să elaboreze şi să exercite proceduri de control intern, precum şi să efectueze orice activitate care, ulterior, poate constitui obiect al auditului intern; 3) să îşi asume responsabilităţi manageriale de gestionare a riscurilor; 4) să efectueze inspecţii (revizii) financiare şi să investigheze fraude; 5) să utilizeze în scopuri personale informaţii obţinute în cadrul misiunilor de audit intern; 6) să dirijeze activitatea angajaţilor CNAS, cu excepţia participării acestuia la realizarea misiunii de audit intern.

Cadrul normativ ce reglementează activitatea Direcţiei generale audit intern:

Legea privind controlul financiar public intern nr. 229/2010

Codul etic al auditorului intern şi Carta de audit intern, Hotărârea Guvernului nr.557/2019

Regulamentul privind evaluarea calităţii activităţii de audit intern în sectorul public, Hotărârea Guvernului nr.617/2019

Standardele Naţionale de Audit Intern, ordinul Ministerului Finanţelor nr.153/2018  

Carta de audit intern a Direcţiei generale audit intern 

 

 

 

Copyright © 2020 CNAS, Republica Moldova