print
Ajutorul social: modificări şi completări
26.02.2010

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 37  din  02.02.2010 au fost aprobate modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16 octombrie 2008 “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social”. Deşi o parte din aceste modificări şi completări poartă un caracter redacţional, unele din ele influenţează direct asupra cuantumului, modului de stabilire şi de plată a ajutorului social.

Astfel, din punctul 1 se exclude alineatul trei care descrie noţiunea de „copil”.

Punctul 8 va avea următorul cuprins:

“Împreună cu cererea, solicitantul prezintă actele de identitate ale tuturor membrilor familiei şi, în mod obligatoriu, anexează la cerere certificatul privind componenţa familiei, copia actului de identitate şi legitimaţia de şedere temporară sau actul de identitate, eliberat de autorităţile competente, în cazul cetăţenilor străini, apatrizilor sau refugiaţilor iar, după caz, următoarele acte confirmative:

a) copia actului ce confirmă gradul şi termenul invalidităţii/severităţii;

b) certificatul de salariu de la locul de muncă;

c) certificatul confirmativ de la organele abilitate sau copia documentelor ce confirmă dreptul deţinătorului de teren privind terenurile agricole de pe lîngă casă (intravilanul localităţilor), precum şi din extravilanul localităţilor;

d) copia deciziei de plasament în instituţie;

e) certificatul privind tipul de studii pe care le urmează orice membru al familiei (cu finanţare bugetară sau prin contract), cu indicarea mărimii bursei, după caz;

f) copia contractului de arendă, locaţiune.”

La punctul 10, cuvîntul “domiciliul” se substituie cu cuvintele “reşedinţa curentă”.

Punctul 21 se completează cu un nou alineat potrivit căruia, la calcularea venitului global al familiei, pentru familiile formate doar din membri inapţi de muncă (copii, persoane încadrate în grade de invaliditate, persoane care au împlinit vîrsta de 75 ani) sînt excluse veniturile obţinute din activitatea agricolă a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi în gospodăriile casnice auxiliare.

Modificările operate în punctul 25 vor avea următorul conţinut:

“Veniturile indicate la lit.l)-o) din pct.22 al prezentului Regulament se iau în considerare în mărime deplină, cu excepţia veniturilor obţinute din drepturile salariale care se iau în considerare cu ignorarea a 60 lei pentru fiecare membru care realizează astfel de venituri.”.

Punctul 27 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:

“g) ajutorul social, ajutorul material din bugetele de toate nivelurile, inclusiv din fondurile locale şi/sau Fondul republican de susţinere socială a populaţiei, care are destinaţie specială.”

La punctul 29, cifra “0,304” se substituie cu cifra “0,30”.  

Punctul 37 se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:

“Sumele ajutorului social, nesolicitate de beneficiari în decurs de 6 luni consecutiv, instituţia financiară selectată pe bază de concurs le restituie lunar pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, în baza fişierului electronic, prezentat de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.”

Punctul 39 se completează cu următoarea propoziţie:

 “În cazul decesului titularului, sumele neachitate se plătesc integral, inclusiv pentru luna decesului, în baza permisiunii, eliberată de către Direcţia/Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, unui membru adult al familiei, sau, în cazul lipsei acestuia, persoanei care va depune dovezi că a suportat cheltuieli de deces.”

Modificările cuantumului ajutorului social sunt stipulate la punctul 45, litera a) se completează în final cu următoarele cuvinte “şi/sau cuantumul venitului net normat pentru gospodăriile ţărăneşti şi auxiliare”.

La punctul 46 litera b) va avea următorul cuprins:

“b) familia care primeşte ajutor social îşi schimbă reşedinţa curentă”. Iar litera d) se completează cu următoarea sintagmă “, sau nu a depus o cerere repetată, în termen de 10 zile, dacă prin ancheta socială s-au identificat schimbări în datele indicate în cerere.”

Au fost operate modificări şi în conţinutul Cererii de acordare a ajutorului social (anexa nr.1) cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social. Astfel compartimentul 2.3. va avea următorul cuprins:

2.3. Pensii, prestaţii şi alte plăţi

Dacă nu beneficiaţi de o anumită prestaţie, indicaţi “0” (nu lăsaţi căsuţele goale). Nu indicaţi următoarele prestaţii: indemnizaţia unică la naşterea copilului, ajutorul de deces, ajutorul social, ajutorul material din bugetele de toate nivelurile, inclusiv din fondurile locale şi/sau Fondul republican de susţinere socială a populaţiei, care are destinaţie specială, plăţile oferite la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale sau situaţiilor excepţionale, cheltuielile de deplasare, indemnizaţia unică de încadrare a şomerilor, în baza contractului individual de muncă în altă localitate.

La compartimentul 3.1., sintagma “Transferuri de peste hotare” se substituie cu sintagma “Transferuri băneşti”;

Au fost operate modificări la unele puncte care vor avea următorul cuprins:

“48. În ultimele 12 luni familia dumneavoastră a obţinut venit din darea în arendă (cu excepţia terenului agricol)?.

„51 Indicaţi mărimea terenului cu două cifre după virgulă şi pentru confirmare prezentaţi certificatul respectiv.

„54 Familia dumneavoastră deţine animale de casă menţionate mai jos?

„55 Dacă da, indicaţi numărul acestora.

„57 Conductă centrală şi/sau butelii de gaz.

La punctul 74, cuvîntul “Student” se substituie cu sintagma “Student/Elev” iar la punctul 117, sintagma “Solicitare nouă/comunicarea modificărilor” se substituie cu sintagma “Solicitare repetată”.

Au fost modificate unele caracteristici şi punctajul de evaluare a bunăstării familiei

(anexa nr.5) care vor avea următorul cuprins:

 

“Anexa nr.5

la Regulamentul cu privire

la modul de stabilire şi plată

a ajutorului social

 

LISTA

caracteristicilor şi punctajul aferent pentru evaluarea bunăstării familiei

 

Nr.
d/o

Caracteristici pentru evaluarea bunăstării familiei

Punctajul
pentru
nivelul
urban

Punctajul
pentru
nivelul
rural

1.

Pentru fiecare membru al familiei

-0,04

-0,05

2.

Pentru unul sau mai mulţi membri ai familiei cu disabilităţi

-0,18

-0,15

3.

Gospodăria nu este conectată la conducta de gaze şi nu utilizează gazul în butelii

0,00

-0,22

4.

Un membru al gospodăriei îşi face studiile în bază de contract

0,15

0,12

5.

Gospodăria are automobil

0,07

0,10

6.

Gospodăria are bicicletă

0,00

0,04

7.

Are televizor color

0,15

0,00

8.

Nu are televizor

0,00

-0,12

9.

Are numai televizor alb-negru

0,00

-0,05

10.

Gospodăria are boiler pentru apă caldă

0,05

0,00

11.

Are maşină de spălat automată

0,11

0,06

12.

Are frigider, congelator

0,08

0,08

13.

Numărul odăilor (în logaritm)

0,05

0,05

14.

Studii mai mici decît secundare (primare sau gimnaziale)

-0,06

-0,04

15.

Are animale domestice

0,00

0,05

16.

Are conectare la reţeaua de telefonie

0,05

0,06

17.

Unul sau mai mulţi membri peste hotare

0,05

0,06

18.

Pentru toate cererile

0,12

0,34

 

Notă:

Punctele 5, 6, 7, 9, 11 şi 12 trebuie luate în considerare, indiferent de modul în care au ajuns în folosinţa familiei (prin procurare, primite drept cadou etc.).”.

Prezenta hotărîre intră în vigoare de la 01 februarie 2010.

Copyright © 2024 CNAS, Republica Moldova