• Date cu caracter personal

  Spre atenţia subiecţilor datelor cu caracter personal

  Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţa persoanelor fizice despre prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul informaţional "Protecţia Socială" înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000028-001 şi sistemul informaţional „Bilete sanatoriale" înregistrat cu nr. 0000028-004 la prestarea serviciilor de asigurări sociale, cât şi în cazul dezvăluirii informaţiilor cu caracter personal ca urmare a parvenirii adresărilor, petiţiilor, demersurilor, interpelărilor, indicaţiilor etc.

  Prelucrarea datelor cu caracter personal

  Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 07 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi  Politicii de securitate privind protecţia datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale gestionate de Casa Naţională de Asigurări Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de următoarele:

  Scopul prelucrării informaţiilor ce conţin date cu caracter personal în Sistemul Informaţional "Protecţia Socială" constă în disponibilitatea, confidenţialitatea şi integritatea informaţiilor prelucrate de Casa Naţională de Asigurări Sociale asigurând protecţia socială a participanţilor la sistemul public de asigurări sociale în limita mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat aprobat anual.

  Scopul prelucrării informaţiilor ce conţin date cu caracter personal în Sistemul Informaţional „Bilete sanatoriale" constă în realizarea dreptului cetăţenilor la tratament balneosanatorial.

  Prelucrarea datelor cu caracter personal, întru realizarea scopului precizat anterior, va fi efectuată prin următoarele acţiuni şi sarcini funcţionale, în condiţiile şi procedeele stabilite prin lege, tratatele/convenţiile/acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte sau pe bază de reciprocitate interstatală:

  1. coordonarea şi asigurarea realizării politicilor, strategiilor şi programelor în domeniul asigurărilor sociale la nivel naţional şi teritorial prin prisma colaborării cu reprezentanţii autorităţilor  publice centrale şi locale, ai societăţii civile, precum  şi cu mass-media;
  2. acordarea serviciilor în domeniul asigurărilor sociale de stat cetăţenilor şi agenţilor economici, în corespundere cu legislaţia în vigoare, bazate pe transparenţă, legalitate şi eficienţă;
  3. administrarea şi gestionarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat;
  4. elaborarea şi înaintarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a propunerilor privind politica de stat în domeniul asigurărilor sociale, precum şi perfecţionarea cadrului normativ-legislativ al sistemului public de asigurări sociale;
  5. organizarea, gestionarea şi reglementarea modului de funcţionare a sistemului public de asigurări sociale în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
  6. emiterea de ordine cu caracter normativ, regulamente, instrucţiuni, reguli, hotărâri, decizii, dispoziţii şi alte acte, în condiţiile legii şi pentru executarea prevederilor legale;
  7. asigurarea administrării, suportului şi protecţiei sistemelor informaţionale automatizate şi sistemelor de evidenţă a informaţiilor, bazelor de date a plătitorilor de contribuţii de asigurări sociale, persoanelor fizice şi beneficiarilor de prestaţii sociale, dezvoltarea şi implementarea noilor tehnologii informaţionale;
  8. prestarea serviciilor în domeniul asigurărilor sociale pentru cetăţeni şi agenţii economici în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  9. aplicarea politicilor şi strategiilor Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei privind pensiile şi alte prestaţii de asigurări sociale.

   

  Durata prelucrării

   Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc după cum urmează:

  - datele sistematizate în registrele de protecţie socială se păstrează în arhiva Casei Naţionale de Asigurări Sociale pe un termen de 75 ani, după care acestea se distrug.

   

  Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

  Accesul la datele cu caracter personal din Sistemul Informaţional „Protecţia Socială" şi Sistemul Informaţional „Bilete sanatoriale" este permis:

  - subiecţilor datelor cu caracter personal (cu drept de intervenţie asupra acestora, în caz de necesitate a actualizării, blocării lor sau alte în cazurile prevăzute de lege);

  - persoanelor responsabile pentru prelucrarea datelor, angajaţi autorizaţi ai Casei Naţionale de Asigurări Sociale;

  - instanţelor judecătoreşti, a procuraturii, a organelor de urmărire penală în baza Legii nr. 59 din  29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii;  

  - avocaţilor în baza procurii, la cerere fiind anexat mandatul sau contractul de prestări servicii juridice. În cazul în care informaţia solicitată se referă la terţe persoane, avocaţii pot face aceste interpelări prin intermediul instanţei de judecată în temeiul art. 185 alin. (1), lit. g) Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova;

  - succesorilor subiectului datelor cu caracter personal decedat în baza art. 5, alin. (4) al Legii nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

  - altor autorităţi sau instituţii publice, în drept legal să solicite şi să obţină informaţii, în condiţiile legii.

   

  Dezvăluirea prin transmitere sau diseminare a datelor cu caracter personal în alte scopuri decît cel indicat este interzisă, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

  În scopul exercitării drepturilor prevăzute de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal, subiectul datelor cu caracter personal este în drept să se adreseze cu o cerere scrisă către Casa Naţională de Asigurări Sociale, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 3.

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY