• Prima   /  Plata prestaţiilor   /  Lista prestatorilor de servicii de plată

  Modul de plată

  Plata pensiilor, indemnizaţiilor, alocaţiilor, plăţilor capitalizate şi suportului financiar de stat se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay).

  Lista prestatorilor disponibili în cadrul serviciului  guvernamental de plăţi electronice (MPay) poate fi gasită accesînd https://mpay.gov.md/Info/Partners .

  Plata pensiilor, indemnizaţiilor, alocaţiilor, plăţilor capitalizate şi suportului financiar de stat se efectuează lunar, pentru luna curentă, de către prestatorul de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova. Pensiile, indemnizaţiile, alocaţiile, plăţile capitalizate şi suportul financiar de stat persoanelor în vârstă, persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor care, din cauza stării de sănătate, nu le pot primi de sine stătător se distribuie la domiciliu în baza cererii depuse la prestatorul de servicii de plată şi acceptate de către acesta.

  Pensia sau alocaţia se plăteşte personal beneficiarului, mandatarului acestuia, tutorelui sau curatorului, la prezentarea actelor ce confirmă identitatea lor.

  Pensia sau alocaţia se plăteşte mandatarului numai la prezentarea actului ce confirmă identitatea sa şi a procurii, autentificate conform legislaţiei în vigoare, al cărei termen de valabilitate nu poate fi mai mare de 12 luni consecutive.

  La expirarea termenului de valabilitate a procurii, beneficiarul de pensie sau alocaţie are dreptul să perfecteze o nouă procură, legalizată în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

  Pensia de urmaş se achită integral copiilor până la împlinirea vârstei de 18 ani. În cazul în care aceştia îşi continuă studiile în instituţiile de învăţământ de zi: secundar general, secundar profesional, post secundar profesional (colegii), superior, inclusiv în instituţiile teologice din ţară sau cele din străinătate - până la absolvire, inclusiv pe perioada vacanţelor, însă care nu depăşesc vârsta de 23 de ani.

  Neprezentarea documentelor ce confirmă perioada de studii după împlinirea vârstei de 18 ani servește drept temei pentru încetarea plăţii pensiei, alocaţiei sociale de stat începând cu luna următoare.

  Reluarea plății pensiei de urmaş se efectuează din data încetării plăţii, la prezentarea documentelor ce confirmă perioada de studii.

  - Pensia de urmaş stabilită copiilor până la vârsta de 18 ani se achită părintelui, tutorelui, curatorului sau mandatarului, prin intermediul prestatorului de servicii de plată desemnat de către aceştea.

  Copiilor până la vârsta de 18 ani, aflați în plasament planificat, plata pensiei de urmaş se efectuează prin intermediul instituţiilor financiare, la contul bancar deschis pe numele copilului, în baza cererii directorului/managerului instituţiei în care este plasat copilul sau în baza cererii autorităţii tutelare teritoriale depuse la filiala (agenţia) instituţiei financiare desemnate.

  Copiilor după împlinirea vârstei de 18 ani, care îşi continuă studiile în instituţii de învăţământ de zi, pensia de urmaş, la solicitarea acestora, li se plăteşte prin intermediul prestatorilor de servicii de plată desemnaţi.

  Persoana care şi-a stabilit domiciliul în străinătate are dreptul la pensie în condiţiile legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii.

  În cazul în care persoana îndreptăţită beneficiază de pensie în Republica Moldova şi are domiciliul stabilit în străinătate, aceasta are obligaţia de a transmite, pe adresa Casei Naţionale de Asigurări Sociale, la fiecare 12 luni, un certificat de viaţă în modul prevăzut de Guvern. Dacă beneficiarul de pensie prezintă sau transmite certificatul de viaţă după expirarea celor 12 luni, plata pensiei va fi reluată de la data la care a fost suspendată.

  Beneficiarul de pensie va completa certificatul de viaţă şi îl va semna la misiunea diplomatică/oficiul consular al Republicii Moldova de pe teritoriul statului de domiciliu sau la subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, care va autentifica faptul că acest document a fost semnat personal de către titularul drepturilor sociale.

  În cazul în care beneficiarul de pensie nu prezintă sau nu transmite certificatul de viaţă în termenul indicat, Casa Naţională de Asigurări Sociale suspendă plata pensiei acestuia începînd cu luna următoare lunii în care expiră cele 12 luni.

  - Pensia neplătită la timp beneficiarului decedat se plăteşte inclusiv pentru luna decesului soţului supravieţuitor, părinţilor sau copiilor acestuia, iar în cazul lipsei acestora - persoanei care demonstrează că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Pensia se plăteşte retroactiv persoanei care s-a adresat la organul competent de asigurări sociale cu cererea respectivă, indiferent de faptul dacă aceasta a convieţuit cu pensionarul decedat, din data suspendării.

  - Plata pensiei pentru limită de vârstă şi dizabilitate persoanelor condamnate şi deţinute în instituţii penitenciare se suspendă la locul de trai şi se transferă pe contul curent pentru mijloacele intrate temporar în posesia instituţiei penitenciare în care se deţine pensionarul.

  - Alocațiile sociale de stat nu se plătesc persoanelor care se află la întreținerea deplină a statului în cadrul unor servicii sociale. Plata alocației se suspendă din luna următoare celei în care persoanele au fost admise în servicii sociale care le asigură întreținerea deplină din partea statului. Reluarea plății alocației se efectuează din luna următoare celei în care persoanelor li s-a suspendat sau încetat prestarea serviciilor sociale care le-au asigurat întreținerea deplină din partea statului.

  - Plata alocaţiei în perioada privaţiunii de libertate se suspendă.

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY