• Prima   /  Relații internaţionale   /  Informaţii utile pentru lucrătorii migranţi

  Pensii şi alte prestaţii de asigurări sociale

  *    În cazul stabilirii  pensiei pentru limită de vârstă în baza prevederilor Acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale, la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS, prezentând următoarele documente în original şi copie:

  - buletinul de identitate,

  - carnetul de muncă,

  - diploma de studii superioare la secţia zi realizată până la 01.01.1999,

  - diploma de licenţă sau certificatul privind realizarea studiilor postuniversitare de rezidenţiat,

  - livretul militar (după caz),

  - certificatul de căsătorie (după caz),

  - certificatul/adeverinţa de naştere a copilului (după caz),

  - certificatul de reorganizare/redenumire a organizaţiilor (după caz),

  - certificatul de schimbare a numelui, prenumelui (după caz),

  - alte documente ce confirmă stagiul de cotizare, în conformitate cu pct.70 al Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor şi modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 165 din 21.03.2017,

  - referinţele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE, copia contului bancar), indicând valuta în care să fie efectuat transferul.

  *    În cazul stabilirii pensiei de urmaş în baza prevederilor Acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale, la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS, prezentând următoarele documente în original şi copie:

  - buletinul de identitate,

  - carnetul de muncă,

  - alte documente ce confirmă stagiul de cotizare, în conformitate cu pct.70 al Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor şi modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 165 din 21.03.2017,

  - diploma de studii superioare la secţia zi  realizată pînă la 01.01.1999,

  - diploma de licenţă sau certificatul privind realizarea studiilor postuniversitare de rezidenţiat,

  - livretul militar (după caz),

  - certificatul de căsătorie (după caz),

  - certificatul/adeverinţa de naştere a copilului (după caz),

  - certificatul de reorganizare/redenumire a organizaţiilor (după caz),

  - certificatul de schimbare a numelui, prenumelui (după caz),

  - certificatul/adeverinţa de deces,

  - certificatul de studii a copiilor în vârsta de la 18 ani la 23 ani ,

  - certificatul ce confirmă, că solicitantul (solicitanta) este încadrat în grad de dizabilitate sever sau accentuat;

  - certificatul ce confirmă, că soţul (soţia) sau tutorele nu lucrează şi se ocupă de îngrijirea copiilor întreţinătorului decedat, ce nu au atins vârsta de trei ani;

  - certificatul ce confirmă că soţul(soţia) supravieţuitor nu s-a recăsătorit (după caz),

  - referinţele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE, copia contului bancar), indicând valuta în care să fie efectuat transferul.

   

  *    În cazul stabilirii pensiei de dizabilitate în baza prevederilor Acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale, la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS, prezentând următoarele documente în original şi copie:

   

  - buletinul de identitate,

  - carnetul de muncă,

  - diploma de studii superioare la secţia zi realizată pînă la 01.01.1999,

  - diploma de licenţă sau certificatul privind realizarea studiilor postuniversitare de rezidenţiat,

  - livretul militar (după caz),

  - certificatul de căsătorie (după caz),

  - certificatul/adeverinţa de naştere a copilului (după caz),

  - certificatul de reorganizare/redenumire a organizaţiilor (după caz),

  - copia  certificatului de schimbare a numelui, prenumelui (după caz),

  - alte documente ce confirmă stagiul de cotizare, în conformitate cu pct.70 al Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor şi modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 165 din 21.03.2017,

  - raportul medical detaliat, inclusiv cotorul certificatului dizabilităţii şi capacităţii de muncă,

  - referinţele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE, copia contului bancar), indicând valuta în care să fie efectuat transferul.

   

  *    În cazul stabilirii pensiei şi indemnizaţiei de dizabilitate în urma accidentelor de muncă  sau cauzată de boli profesionale în baza prevederilor Acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale, la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS, prezentând următoarele documente în original şi copie:

   

  - buletinul de identitate,

  - carnetul de muncă,

  - diploma de studii superioare la secţia zi realizată pînă la 01.01.1999,

  - diploma de licenţă sau certificatul privind realizarea studiilor postuniversitare de rezidenţiat,

  - livretul militar (după caz),

  - certificatul de căsătorie (după caz),

  - certificatul/adeverinţa de naştere a copilului (după caz),

  - certificatul de reorganizare/redenumire a organizaţiilor (după caz),

  - copia  certificatului de schimbare a numelui, prenumelui (după caz),

  - raportul medical detaliat, inclusiv cotorul certificatului dizabilităţii şi capacităţii de muncă,

  - procesul verbal privind cercetarea accidentului de muncă,

  - referinţele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE, copia contului bancar), indicând valuta în care să fie efectuat transferul.

  *    În cazul acordării ajutorului de deces în baza prevederilor Acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale, la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS, prezentând următoarele documente în original şi copie:

  - actul de identitate al solicitantului,

  - certificatul/adeverinţa de deces,

  - acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul,

  - carnetul de muncă al decedatului(după caz),

  - acte ce dovedesc suportarea cheltuielilor ocazionate de deces (după caz),

  - referinţele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE, copia contului bancar), indicând valuta în care să fie efectuat transferul.

  *    Pentru eliberarea certificatului ce confirmă faptul beneficierii/nebeneficierii de prestaţii sociale în sistemul public de asigurări sociale de stat al Republicii Moldova, este necesar de completat o cerere de către persoana îndreptăţită sau reprezentantul legal în baza procurii autentificate notarial la care să fie anexate copiile următoarelor documente, documentele urmează a fi prezentate în original şi în copie:

  - buletinul de identitate al solicitantului,

  - document ce confirmă statutul persoanei îndreptăţite (după caz).

  Cerere privind beneficierea/nebenificiere de prestaţii sociale

   

  *    Pentru eliberarea certificatului ce confirmă faptul beneficierii de indemnizaţie unică la naşterea copilului, indemnizaţie pentru creşterea/îngrijirea copilului în sistemul public de asigurări sociale de stat al Republicii Moldova, este necesar de completat o cerere de către persoana îndreptăţită sau reprezentantul legal în baza procurii autentificate notarial la care să fie anexate copiile următoarelor documente, documentele urmează a fi prezentate în original şi în copie:

  - buletinele de identitate ale părinţilor,

  - certificatul de căsătorie,

  - certificatul de divorţ (după caz),

  - certificat de naştere a copilului (copiilor),

  - document ce confirmă statutul persoanei îndreptăţite (după caz).

  *    Pentru confirmarea stagiului de cotizare realizat pe teritoriul Republicii Moldova, este necesar de completat o cerere de către persoana îndreptăţită sau reprezentantul legal în baza procurii autentificate notarial, la care să fie anexate copiile următoarelor documente, documentele urmează a fi prezentate în original şi în copie:

  - buletinul de identitate al solicitantului,

  - livretul militar,

  - diploma de studii superioare la secţia zi,

  - carnetul de muncă,

  - certificatul de căsătorie (după caz),

  -procura autentificată notarial (după caz),

  - alte documente ce confirmă stagiul de cotizare şi statutul persoanei îndreptăţite.

  Cerere privind eliberarea formularului privind stagiul de cotizare

  *    Pentru eliberarea certificatului ce confirmă achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat în sistemul public de asigurări sociale de stat al Republicii Moldova, este necesar de completat o cerere la care să fie anexate copiile următoarelor documente, documentele urmează a fi prezentate în original şi în copie:

  - buletinul de identitate al solicitantului,

  - carnetul de muncă,

  - alte documente ce confirmă stagiul de cotizare şi statutul persoanei îndreptăţite.

  *    În cazul acordării indemnizaţiei de maternitate în baza prevederilor Acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale, la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS, prezentând următoarele documente în original şi copie:

  1) în cazul femeilor asigurate:

  - certificatul de concediu medical în original,

  - buletinul de identitate,

  - în cazul femeii asigurate încadrată în mai multe unităţi - declaraţia pe propria răspundere conform anexei nr. 5 a Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 108 din 03.02.2005 prin care confirmă pierderea integrală a venitului asigurat în perioada concediului de maternitate la toate unităţile în care desfăşoară activităţi,

  - în cazul în care femeia asigurată a activat mai puţin de 12 luni în perioada premergătoare lunii acordării concediului de maternitate - carnetul de muncă în original şi în copie sau copia carnetului de muncă autentificată (fiecare pagină) prin semnătura şi ştampila angajatorului,

  - acte care ar confirma perioadele necontributive care se asimilează stagiului de cotizare: livretul militar sau certificatul de naştere a copilului.

   

  2) în cazul soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi (soţia care anterior a lucrat):

  - certificatul de concediu medical în original,

  - buletinul de identitate al soţiei şi al soţului,

  - copia certificatului de căsătorie,

  - carnetul de muncă al soţiei şi al soţului în original şi în copie sau copia carnetului de muncă autentificată,

  - acte care ar confirma perioadele necontributive care se asimilează stagiului de cotizare: livretul militar sau certificatul de naştere a copilului.

   

  3) în cazul soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi (soţia care anterior nu a lucrat):

  - certificatul de concediu medical în original,

  - buletinul de identitate al soţiei şi al soţului,

  - certificatul de căsătorie în original şi în copie,

  - carnetul de muncă al soţului în original şi în copie sau copia carnetului de muncă autentificată,

  - declaraţia soţiei, pe propria răspundere, în original conform anexei nr. 6 a Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 108 din 03.02.2005, prin care confirmă că la data acordării concediului de maternitate nu este încadrată în cîmpul muncii, nu beneficiază de venit asigurat şi nu este persoană asigurată de riscul respective,

  - acte care ar confirma perioadele necontributive care se asimilează stagiului de cotizare: livretul militar sau certificatul de naştere a copilului.

  - referinţele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE, copia contului bancar), indicând valuta în care să fie efectuat transferul.

   

  *    În cazul acordării indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani în baza prevederilor Acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale, la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS, prezentând următoarele documente în original şi copie:

   

  - actul de identitate al solicitantului indemnizaţiei,

  - certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător (în original şi în copie); 

  - extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani (în original) de la toate unităţile în care desfăşoară activităţi;

  - carnetul de muncă sau certificatul ce confirmă încadrarea în cîmpul muncii, alte acte confirmative a stagiului de cotizare;

  - alte acte, după caz: dispoziţia privind instituirea tutelei sau hotărîrea instanţei de judecată privind încuviinţarea adopţiei - în original, actul ce atestă gradul de rudenie al solicitantului (certificat de naştere, certificat de căsătorie) - în original şi în copie, extras din ordinul privind acordarea concediului neplătit (se prezintă în cazurile în care persoanei i s-a acordat concediu neplătit în perioada celor 12 luni luate în calcul la determinarea bazei de calcul) - în original, certificat de deces al copilului sau al beneficiarului, certificat de căsătorie (se prezintă în cazul schimbului de nume a solicitantului sau dacă numele solicitantului nu corespunde cu numele titularului din carnetul de muncă şi totodată nu este completată starea civilă la cap. II din carnetul de muncă) - în original şi în copie.

  - referinţele bancare potrivit normelor internaţionale (IBAN, SWIFT CODE, copia contului bancar), indicând valuta în care să fie efectuat transferul.

   

  *    În cazul solicitării transferului cuantumului prestaţiei sociale în străinătate, în baza prevederilor Acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale, la care Republica Moldova este parte, este necesar ca solicitantul să depună o cerere la CNAS, prezentând următoarele documente în original şi copie:

  -  buletinul de identitate,

  -  actul de identitate din țara în care solicită efectuarea transferului cuantumului prestațiilor sociale,

  -  actul ce confirmă locul de domiciliu/ședere a beneficiarului din țara în care urmează să se efectueze transferul,

   rechizitele bancare potrivit normelor internaționale (IBAN, SWIFT CODE), cu indicarea denumirii băncii, filialei băncii, precum și a valutei în care să fie efectuat transferul. 

  Cerere privind transferul cuantumului prestaţiei sociale

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY