• Determinarea legislaţiei aplicabile lucrătorilor migranţi

  Detaşarea, din punctul de vedere al securităţii sociale, este o excepţie de la regula generală şi, în consecinţă, este de strictă interpretare, fiind supusă unor condiţii restrictive de reglementare, astfel încât în cazul detaşării salariatul să nu fie supus la două legislaţii de securitate socială în acelaşi timp.

  Detaşarea desemnează următoarele situaţii:

  - o persoană care desfăşoară o activitate salariată într-un stat pentru un angajator care desfăşoară activităţi substanţiale în acest stat şi care este detaşată de angajatorul respectiv în alt stat pentru a desfăşura o activitate determinată, continuă să fie supusă, în această perioadă, legislaţiei primului stat, cu condiţia ca durata previzibilă a activităţii, să nu depăşească douăzeci şi patru de luni

  - o persoană care desfăşoară activităţi independente substanţiale într-un stat şi care se deplasează în alt stat pentru a desfăşura o activitate similară continuă să fie supusă, în această perioadă, legislaţiei primului stat, cu condiţia ca durată previzibilă a activităţii să nu depăşească douăzeci şi patru de luni.

  Pentru obţinerea Formularului privind legislaţia aplicabilă, atât angajatorul cât şi lucrătorul angajat detaşat, trebuie să corespundă la o serie de criterii, după cum urmează.

  Angajatorul trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor condiţii:

  -         să fie înregistrat la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova, să desfăşoare activităţi substanţiale specifice domeniului său profesional şi nu doar activităţi de administrare,

  -         cifra de afaceri realizată de angajatorul din Republica Moldova să reprezinte cel puţin 25% din cifra de afaceri realizată de angajator atât în Republicii Moldova, cât şi în statul de detaşare,

  -         ponderea procentuală a salariaţilor rămaşi să-şi desfăşoare activitatea în Republica Moldova, raportată la numărul total al salariaţilor angajaţi atât în ţară, cât şi în statul de detaşare să depăşească 25%, iar natura activităţii desfăşurate de aceştia în Republica Moldova să fie specifică domeniului profesional al angajatorului,

  -         angajatorul care detaşează lucrători salariaţi pe teritoriul altui stat membru trebuie să prezinte garanţia de a fi solvabil, astfel încât să existe certitudinea că îşi va îndeplini obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale pentru lucrătorii salariaţi detaşaţi pe teritoriul altui stat contractant.

   

  Subsidiar, lucrătorul angajat detaşat, trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor condiţii.

  -         lucrătorul salariat trebuie să îşi desfăşoare, în mod obişnuit, activitatea la angajatorul din Republica Moldova care îl detaşează pe teritoriul altui stat contractant,

  -         activitatea lucrătorului detaşat pe teritoriul altui stat membru să corespundă domeniului de activitate al angajatorului din Republicii Moldova.

  -         lucrătorul salariat trebuie să se afle, imediat anterior începerii activităţii salariate, sub incidenţa legislaţiei Republicii Moldova, această condiţie se consideră îndeplinită dacă se face dovada faptului că salariatul a realizat o perioadă de asigurare în sistemul de asigurări sociale a Republicii Moldova de cel puţin o lună de zile, imediat anterior începerii activităţii la angajatorul care îl detaşează pe teritoriul altui stat contractant,

  -         raportul de subordonare între lucrătorul salariat în cauză şi angajatorul său trebuie să se menţină pe toată durata detaşării, precum şi detaşarea internaţională trebuie să aibă drept scop desfăşurarea, în statul de detaşare, a unei activităţi determinate în contul angajatorului din Republica Moldova.

   

  În vederea eliberării Formularului privind legislaţia aplicabilă în cazul lucrătorilor salariaţi în baza prevederilor Acordurilor bilaterale în domeniul securităţii sociale, la care Republica Moldova este parte, este necesar de completat o cerere la care să fie anexate copiile următoarelor documente, documentele urmează a fi prezentate în original şi în copie:

  - contractul individual de muncă al salariatului cu angajatorul din Republica Moldova

  - buletinul de identitate al lucrătorului detaşat

  - paşaportul salariatului cu viza valabilă pe perioada detaşării (după caz)

  - certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, eliberat de organele competente

  - ordinul de detaşare şi/sau orice alt document, care să conţină scopul detaşării, perioada de detaşare, drepturile şi obligaţiile angajatorilor din Republica Moldova şi statul de detaşare şi lucrătorului detaşat, moneda în care vor fi plătite drepturile salariale, precum şi modalităţile de plată

  - contractul încheiat între angajatorul din Republica Moldova şi angajatorul din statul contractant, precum şi traducerea autorizată a acestuia

  - documentele care atestă situaţia financiară actuală a angajatorului din Republica Moldova, aprobate şi verificate potrivit legislaţiei în vigoare (bilanţ contabil)

  - certificatul despre lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, eliberat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, valabil la data solicitării formularului (în original)

  - procura (după caz).

   

              În cazul eliberării Formularului privind legislaţia aplicabilă pentru lucrătorii independenţi, de asemenea este necesar de completat o cerere la care vor fi anexate copiile documentelor menţionate mai sus, precum şi urmează a fi prezentată autorizaţia/licenţa pentru desfăşurarea de către persoanele fizice a unor activităţi în mod independent (în original şi copie).

   

   

Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next