• Prima   /  Despre CNAS   /  Subdiviziunile teritoriale   /  Atribuţiile CTAS

  Atribuţiile Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale

  Casele teritoriale de asigurări sociale (CTAS) sunt subdiviziuni structurale, servicii publice desconcentrate, administrate în mod direct, fără personalitate juridică, care prestează servicii de asigurări sociale și asigură deservirea populației la nivel teritorial.

  Procesul direct de lucru cu beneficiarii se efectuează de luni până vineri, de la ora 8.00 până la ora 15.00, cu asigurarea graficului flexibil pentru ora de masă, după următorul orar:

  luni, marţi, miercuri - solicitanţii/beneficiarii de pensii, alocaţii, compensaţii şi ajutoare;

  joi, vineri - solicitanţii/beneficiarii de indemnizaţii adresate familiilor cu copii, indemnizaţii de maternitate şi paternale;

  zilnic, de luni până vineri - solicitanţii/beneficiarii de ajutoare de deces şi bilete de tratament balneosanatorial, persoane fizice şi juridice plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv pentru eliberarea informaţiilor. 

  Programul de lucrul este afişat la intrarea în CTAS.

  CTAS au următoarele atribuţii de bază:

  1) înregistrează plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare - BASS) în baza informaţiei din sistemul integrat automatizat "Registrul de Stat al Unităţilor de Drept", precum şi conform cererilor depuse;

  2) atribuie codul CNAS şi eliberează certificatul de înregistrare în calitate de plătitor la BASS;

  3) ţine evidenţa plătitorilor de contribuţii la BASS la nivel teritorial;

  4) examinează şi prelucrează documentele aferente modificării obligaţiilor la BASS în baza hotărârilor instanţelor de judecată, deciziilor organelor abilitate cu funţii de control, deciziilor despre stingerea/restabilirea obligaţiilor şi luarea acestora la evidenţă specială;

  5) verifică datele din dările de seamă, conturile plătitorilor de contribuţii la BASS şi conturile persoanelor asigurate, înscrise în SI "Protecţia Socială";

  6) analizează indicii din darea de seamă generalizatoare privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat la nivel de teritorial;

  7) înregistrează şi examinează cererile plătitorilor de contribuţii privind restituirea sumelor din BASS, precum şi privind corectarea sumelor greşit transferate;

  8) recepţionează şi examinează cererile de la plătitorii de contribuţii la BASS cu privire la eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) faţă de BASS;

  9) asigură evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale de stat în baza codurilor personale de asigurări sociale (CPAS), inclusiv a persoanelor asigurate pe cont propriu;

  10) certifică stagiul de cotizare, în baza contului personal de asigurări sociale, la solicitarea persoanei asigurate;

  11) recepţionează şi examinează cererile persoanelor fizice cu privire la atribuirea parolelor de acces la contul curent a persoanelor asigurate;

  12) arhivează documentele aferente domeniului înregistrării şi evidenţei plătitorilor şi contribuţiilor de asigurări sociale;

  13) recepţionează înregistrează şi examinează cererile şi documentele necesare pentru stabilirea pensiilor, indemnizaţiilor, alocaţiilor şi altor prestaţii sociale;

  14) stabileşte pensii, indemnizaţii, alocaţii şi alte prestaţii sociale, cu emiterea deciziilor corespunzătoare;

  15) emite decizii de suspendare/reluare/prelungire a plăţii pensiilor, indemnizaţiilor, alocaţiilor şi altor prestaţii sociale, conform legislaţiei;

  16) reexaminează pensiile şi alte prestaţii sociale în conformitate cu legislaţia, cu emiterea deciziilor corespunzătoare;

  17) prelucrează certificatele de viaţă pentru persoanele, care şi-au stabilit domiciliul într-un stat cu care Republica Moldova nu are încheiat acord privind asigurările sociale şi emite decizii de prelungire a termenului de plată a pensiilor;

  18) emite procese-verbale şi certificate privind calcularea sumelor de prestaţii sociale încasate necuvenit, precum şi întreprinde măsuri întru restituirea sumelor încasate necuvenit;

  19) perfectează, arhivează şi gestionează dosarele de pensionare/personale ale beneficiarilor de prestaţii sociale;

  20) recepţionează, înregistrează şi examinează cererile pentru eliberarea biletelor de tratament balneosanatorial;

  21) întocmeşte acorduri cu agenţii economici pentru realizarea drepturilor asiguraţilor la tratament balneosanatorial;

  22) eliberează bilete de tratament balneosanatorial sau acordă compensaţii în cazul imposibilităţii acordării biletelor, persoanelor eligibile;

  23) întocmeşte rapoarte privind utilizarea biletelor de tratament balneosanatorial;

  24) informează plătitorii de contribuţii şi beneficiarii de prestaţii sociale cu privire la domeniul asigurărilor sociale de stat;

  25) eliberează certificate/informaţii din sistemul public de asigurări sociale şi legitimaţii beneficiarilor de prestaţii sociale; 

  26) primeşte şi examinează petiţiile şi adresările parvenite de la persoane fizice şi juridice pe întrebările ce ţin de domeniul asigurărilor sociale de stat, cu întocmirea răspunsurilor;

  27) primeşte de la direcţiile/secţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei şi prelucrează informaţiile pentru plata ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului;

  28) colaborează cu Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă şi prelucrează informaţiile pentru prelungirea gradului de dizabilitate benefeciarilor de pensii de dizabilitate şi alocaţii sociale persoanelor cu dizabilităţi;

  29) pregăteşte şi prezintă informaţii pe domeniile de activitate, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, reprezentanţilor societăţii civile;

  30) participă la solicitare la şedinţele organizate de autorităţile administraţiei publice locale;

  31) conlucrează cu prestatorii de servicii de plată privind achitarea drepturilor sociale şi recuperarea sumelor încasate necuvenit.

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY