• Prima   /  Despre CNAS   /  Subdiviziunile teritoriale   /  Atribuţiile CTAS

  Atribuţiile Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale

   Casele Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS) sunt structuri teritoriale desconcentrate ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, fără personalitate juridică, cărora le revin, în limitele competenţei, toate activităţile ce ţin de deservirea nemijlocită a populaţiei în domeniul asigurărilor sociale de stat.

  CTAS îşi desfăşoară activitatea sub conducerea şi controlul Casei Naţionale de Asigurări Sociale cu respectarea principiului teritorial şi îşi exercită funcţiile sale în conformitate cu prevederile Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 08.07.1999; Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 937din 13.11.2014; actelor legislative şi normative în domeniu, precum şi Regulamentului de organizare şi funcţionare.

  Procesul direct de lucru cu beneficiarii se efectuează de luni pînă joi, de la ora 8.00 până la ora 17.00, iar vineri de la ora 8.00 pînă la 15.00, cu asigurarea graficului flexibil pentru orele de masă. Programul de lucrul este afişat la intrarea în CTAS.

   CTAS au următoarele atribuţii de bază:

  1)     înaintarea şi argumentarea propunerilor de elaborare a proiectului devizului de cheltuieli pentru organizarea şi funcţionarea în următorul an bugetar a Casei Teritoriale de Asigurări Sociale; 

  2)      înregistrarea şi evidenţa persoanelor juridice şi fizice  în calitate de plătitori la bugetul asigurărilor sociale de stat din teritoriul respectiv; 

  3)      primirea şi prelucrarea declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii aferente perioadelor până la 31.12.2017;

  4)      primirea, înregistrarea şi verificarea documentelor evidenţei individuale a contribuţiilor de asigurări sociale;

  5)      înregistrarea persoanelor asigurate şi atribuirea codurilor personale de asigurări sociale;

  6)      încheierea contractelor individuale de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

  7)      actualizarea datelor în Registrul de stat al evidenţei individuale;

  8)      asigurarea accesului persoanelor asigurate la informaţia din Registrul de stat al evidenţei individuale;

  9)      supravegherea respectării de către plătitorii de contribuţii a prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la asigurările sociale de stat;

  10)  restituirea supraplăţilor, regularizarea şi plata sumelor ce reprezintă prestaţii de asigurări sociale;

  11)  rambursarea, la solicitare, a sumei contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat;

  12)  întocmirea dosarelor pe fiecare entitate – plătitor de contribuţii;

  13)  stabilirea, recalcularea şi evidenţa prestaţiilor sociale în baza cererilor depuse de către cetăţeni;

  14)  acordarea biletelor de tratament balneosanatorial;

  15)  verificarea autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de cotizare şi venitul asigurat;

  16)  informarea operativă şi corectă a populaţiei privind sistemul public de asigurări sociale;

  17)  eliberarea certificatelor, confirmărilor şi legitimaţiilor la solicitare;

  18)  primirea, evidenţa şi soluţionarea petiţiilor şi adresărilor parvenite de la agenţii economici şi cetăţeni;

  19)  asigurarea reprezentării în instanţele judiciare pe litigiile în care este implicată;

  20)  efectuarea controalelor privind  corectitudinea achitării prestaţiilor sociale prin intermediul prestatorilor de servicii de plată;

  21)  întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă periodice cu rezultatele activităţii desfăşurate; 

  22)  colaborarea cu organele serviciului fiscal de stat în domeniul ţinerii evidenţei plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat; 

  23)  colaborarea intensă cu structurile administraţiei publice locale în vederea atingerii obiectivelor propuse; 

  24)  orice alte atribuţii prevăzute de lege sau delegate de Casa Naţională.

   

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next