• Prima   /  Transparenţa decizională   /  Reglementare  /  REGULILE cu privire la procedura de asigurare a transparenţei în procesul decizional în cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale

  REGULILE cu privire la procedura de asigurare a transparenţei în procesul decizional în cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale

   26.04.2010     

  I. DISPOZIŢII GENERALE

  1. Regulile cu privire la procedura de asigurare a transparenţei în procesul decizional în cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale au drept scop asigurarea aplicării uniforme a prevederilor Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional şi Hotărîrii Guvernului nr. 96 din 16.02.2010 cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional.

  2. Prezentele Reguli stabilesc procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor în cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în continuare CNAS).

  3. Prevederile prezentelor Reguli se aplică în procesul de elaborare şi adoptare a proiectelor de decizii, care pot avea impact economic şi social asupra protecţiei sociale a cetăţenilor şi asupra activităţii plătitorilor de contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.

  4. În prezentele Reguli sunt utilizate următoarele noţiuni:

  Decizie – act juridic adoptat de CNAS

  Informarea cu caracter general (în continuare – informarea generală) – acţiune de transmitere a informaţiei despre procesul decizional în cadrul CNAS către un public larg, nedefinit, fără a ţine cont de necesităţile şi preferinţele particulare de recepţionare a informaţiei ale unor părţi interesate;

  Informarea cu caracter direcţionat (în continuare – informarea direcţionată) – acţiune de transmitere a informaţiei despre procesul decizional în cadrul CNAS către părţi interesate definite, prin intermediul mijloacelor de recepţionare a informaţiei indicate de părţile interesate;

  Anunţul privind organizarea consultării publice – informaţia răspîndită de CNAS pentru a aduce la cunoştinţă părţilor interesate despre demararea procesului de consultare publică a unui proiect de decizie;

  Coordonator al procesului de consultare publică – funcţionar public al CNAS abilitat cu funcţia de coordonare şi monitorizare a asigurării transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a proiectelor de decizii din cadrul CNAS;

  Subdiviziunea – autor – subdiviziunea din cadrul CNAS responsabilă de elaborarea proiectului de decizie.

  II. MĂSURI ORGANIZATORICE PENTRU ASIGURAREA

  TRANSPARENŢEI ÎN PROCESUL DECIZIONAL

  5. Conducerea CNAS desemnează prin ordin administrativ coordonatorul procesului de consultare publică (în continuare coordonator), care este responsabil pentru asigurarea transparenţei procesului decizional. În atribuţiile de bază ale coordonatorului sînt incluse monitorizarea respectării cerinţelor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a proiectelor de decizii şi întocmirea raportului anual privind asigurarea transparenţei procesului decizional în cadrul CNAS.

  6. Coordonatorul pregăteşte o listă generală a părţilor interesate, întocmită la iniţiativa subdiviziunilor CNAS, altor autorităţi publice sau la propunerea părţilor interesate, care la solicitarea în scris, doresc să participe în procesul decizional al CNAS. Lista se actualizează cu regularitate, inclusiv cu indicarea părţilor interesate (numele şi prenumele cetăţenilor, denumirile asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate, informaţia de contact a acestora), care au solicitat în scris informarea despre procesul decizional al CNAS.

  7. Consultarea publică în cadrul procesului de elaborare a proiectului de decizie este iniţiată şi desfăşurată de către subdiviziunea –autor din cadrul CNAS.

  8. Conducătorul subdiviziunii-autor va desemna responsabilul de desfăşurarea procedurilor de consultare din cadrul subdiviziunii-autor.

  9. Responsabilul de desfăşurarea procedurilor de consultare din cadrul subdiviziunii-autor va purta răspundere pentru:

  - informarea părţilor interesate despre iniţierea elaborării proiectului de decizie;

  - informarea părţilor interesate despre desfăşurarea consultării publice;

  - întocmirea şi păstrarea procesului-verbal privind consultarea publică a părţilor interesate;

  - redactarea sintezei recomandărilor prezentate;

  - întocmirea şi păstrarea dosarului privind elaborarea proiectului de decizie;

  - transmiterea coordonatorului a informaţiei necesare pentru întocmirea raportului anual privind transparenţa în procesul decizional în cadrul CNAS.

  10. Subdiviziunea-autor informează coordonatorul despre iniţierea şi rezultatele consultării fiecărui proiect de decizie în parte.

   

  III. PROCEDURA DE ORGANIZARE A TRANSPARENŢEI ÎN PROCESUL DECIZIONAL

   

  1. Informarea în cadrul consultării publice

  11. Informarea generală se efectuează prin plasarea informaţiei pe pagina web oficială a CNAS de către administratorul paginii web, la adresarea în scrisă a coordonatorului.

  Informarea direcţionată se efectuează prin transmiterea informaţiei privind procesul decizional prin intermediul poştei electronice sau expedierea scrisorilor la adresa părţilor interesate sau cea indicată de solicitant.

  12. Solicitarea în scris din partea părţilor interesate privind informarea despre procesul decizional din cadrul CNAS este expusă în forma unei cereri în care se consemnează: doleanţa de a recepţiona informaţii despre procesul decizional al CNAS şi despre iniţierea consultărilor publice, după caz, denumirea proiectului de decizie elaborat de CNAS şi supus consultării publice, numele, prenumele cetăţeanului sau denumirea, în cazul asociaţiilor constituite în corespundere cu legea sau altor părţi interesate, modalitatea preferabilă de recepţionare a informaţiei (adresa poştală, poşta electronică).

  13. În scopul facilitării accesului părţilor interesate la informaţia privind procesul decizional din cadrul CNAS, pe pagina web oficială a acesteia este creată rubrica „Transparenţa decizională”, unde se plasează informaţia cu privire la:

  -          Regulile interne de organizare a procedurilor de consultare publică.

  -          Proiecte de decizii şi materialele aferente acestora, precum şi deciziile aprobate.

  -          Rezultatele consultării publice.

  -          Informaţia de contact a coordonatorului procesului de consultare publică.

  -          Raportul anual al CNAS cu privire la transparenţa în procesul decizional.

  2. Informarea despre iniţierea şi organizarea consultării publice şi rezultatele ei

  14. Informaţia despre organizarea consultărilor publice pe marginea unui proiect de decizie este redactată în forma unui anunţ, conform anexei la prezentele Reguli. Anunţul este însoţit de proiectul deciziei şi materialele aferente acestuia (note informative şi, după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.), care sunt coordonate cu coordonatorul.

  15. Anunţul de organizare a consultării publice este făcut public cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de iniţierea procedurii de întocmire a variantei finale a proiectului deciziei. Anunţul se face public prin informarea generală şi informarea direcţionată a părţilor interesate.

  16. Proiectele de decizii asupra cărora a fost iniţiată procedura de consultare publică sînt puse la dispoziţia părţilor interesate, care pot fi:

  a) cetăţenii, conform definiţiei Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional;

  b) asociaţii obşteşti constituite în corespundere cu legea;

  c) sindicate;

  d) asociaţii de patronat;

  e) partide şi alte organizaţii social-politice;

  f) mijloace de informare în masă;

  g) reprezentanţi ai mediului de afaceri etc.

   

  3. Desfăşurarea consultărilor publice

  17. Consultarea publică în procesul decizional se desfăşoară la etapa de iniţiere a elaborării proiectului de decizie şi după întocmirea textului iniţial al proiectului de decizie.

  18. Procedura de consultare a proiectului de decizie elaborat se sincronizează cu etapa de avizare a acestuia de către autorităţile publice şi instituţiile publice interesate, în conformitate cu legislaţia.

  19. Procesul de consultare publică se desfăşoară conform următoarelor etape:

  a) determinarea proiectului deciziei care urmează a fi supus consultării;

  b) identificarea persoanei responsabile de desfăşurarea procedurilor de consultare din cadrul subdiviziunii-autor a CNAS;

  c) identificarea părţilor interesate;

  d) selectarea modalităţilor de consultare;

  e) proiectarea în timp a acţiunilor legate de procesul de consultare;

  f) estimarea costurilor consultării;

  g) anunţarea organizării consultărilor;

  h) desfăşurarea procedurilor de consultare;

  i) recepţionarea recomandărilor prezentate, examinarea acestora şi luarea deciziei privind acceptarea sau neacceptarea lor, precum şi întocmirea sintezei recomandărilor;

  j) îmbunătăţirea proiectului de decizie luînd în considerare recomandările acceptate;

  k) întocmirea dosarului privind elaborarea proiectului de decizie, compus din procesele-verbale privind consultarea publică a părţilor interesate, recomandările parvenite şi sinteza acestora;
  l) informarea părţilor interesate despre rezultatele consultării.

  20. Subdiviziunea-autor din cadrul CNAS identifică părţile interesate relevante care vor fi consultate în cazul fiecărui proiect de decizie, în funcţie de obiectul şi sfera de aplicare a proiectului, părţile interesate care pot fi afectate de proiect şi interesul altor părţi interesate de subiectul abordat. Lista specifică a părţilor interesate care vor fi consultate în cazul fiecărui proiect de decizie, întocmită în baza listei generale a părţilor interesate, este aprobată de coordonator.

  21. Pentru desfăşurarea procesului de consultare pot fi aplicate următoarele modalităţi:

  1)      Solicitarea opiniei cetăţenilor

  2)       Solicitarea opiniilor experţilor

  3)      Grupuri de lucru permanente

  4)      Grupuri de lucru ad-hoc

  5)      Dezbaterile publice

  6)      Audierile publice

  7)      Sondajul de opinie

  4. Recepţionarea şi analiza recomandărilor

  22. Responsabilul de desfăşurarea procedurilor de consultare din cadrul subdiviziunii-autor înregistrează toate recomandările părţilor interesate parvenite pe parcursul desfăşurării consultării publice a proiectului de decizie şi le include în sinteza recomandărilor.

  Recomandările recepţionate în cadrul diverselor întruniri publice consultative (audieri, dezbateri etc.) sînt reflectate în procesele-verbale, întocmite în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 618 din 5 octombrie 1993 „Pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova”.

  Recomandările parvenite în formă scrisă se înregistrează de CNAS în modul stabilit de Hotărîrea Guvernului nr. 208 din 31 martie 1995 „Pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova”.

  23. Proiectul deciziei supus consultării publice se examinează de către părţile interesate în termen de cel mult 15 zile lucrătoare din data mediatizării, în modul stabilit, a anunţului referitor la iniţierea consultării publice a acestuia. În cazul în care proiectul de decizie este voluminos ori complex sau dacă se cere studierea unor materiale suplimentare, termenul de prezentare a recomandărilor poate fi extins de către administraţia CNAS cu menţiunea corespunzătoare în anunţ.

  24. Dacă în termenul stabilit la pct. 23 părţile interesate nu au prezentat recomandări, proiectul de decizie se consideră consultat public fără recomandări. Această informaţie este făcută publică.

  25. Responsabilul de desfăşurarea procedurilor de consultare publică din cadrul subdiviziunii-autor analizează recomandările parvenite, împreună cu alte subdiviziuni din cadrul CNAS, după caz, şi decide asupra acceptării sau respingerii fiecărei recomandări în parte.

  Recomandările parvenite sînt sistematizate într-o sinteză privind consultarea proiectului de decizie, întocmită în forma unui tabel, care include:

  a)       recomandarea recepţionată;

  b)       autorul recomandării;

  c)       poziţia CNAS privind acceptarea sau respingerea recomandării şi argumentarea, în cazul respingerii recomandării.

  26. După finalizarea procedurilor de consultare în procesul de elaborare a deciziei, subdiviziunea-autor întocmeşte un dosar privind elaborarea proiectului de decizie, în care se includ:

  a) anunţul de iniţiere a elaborării deciziei;

  b) anunţul de organizare a consultării publice;

  c) proiectul deciziei;

  d) materialele aferente proiectului de decizie (note informative, alte informaţii relevante);

  e) procesele-verbale ale întrunirilor de consultare publică;

  f) sinteza recomandărilor parvenite.

  Accesul la dosarele privind elaborarea deciziilor, alte informaţii privind asigurarea transparenţei în procesul decizional este asigurat în condiţiile Legii nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie.

  27. În cazul modificării esenţiale (schimbării conceptului, extinderii obiectului şi sferei de aplicare, modificării impactului) a variantei iniţiale a proiectului de decizie supus procedurilor de consultare, dacă modificarea respectivă nu a survenit în urma consultării publice, CNAS poate supune proiectul respectiv consultării publice repetate.

  5. Informarea despre rezultatele consultării publice

  28. Rezultatele consultării (procesele-verbale), după aprobarea acestora de către conducerea CNAS, şi deciziile adoptate de CNAS sînt făcute publice prin informarea generală sau direcţionată.

   

  IV. RAPORTUL CU PRIVIRE LA

  TRANSPARENŢA ÎN PROCESUL DECIZIONAL

  29. CNAS, anual, întocmeşte un raport privind asigurarea transparenţei procesului decizional, potrivit prevederilor Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, care se face public conform pct.11 din prezentele Reguli.

  30. Raportul anual privind transparenţa în procesul decizional este elaborat de coordonatorul procesului de consultare publică din cadrul CNAS, cu contribuţia tuturor subdiviziunilor acesteia implicate în elaborarea proiectelor de decizii şi organizarea şedinţelor publice de adoptare a proiectelor de decizii.

   Anexa

  la Regulile cu privire la procedura

  de asigurare a transparenţei în

  procesul decizional  în cadrul Casei

  Naţionale de Asigurări Sociale

   

  ANUNŢ-TIP

  privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

   

  Casa Naţională de Asigurări Sociale iniţiază, începînd cu data de ___________, consultarea publică a proiectului de decizie (denumirea proiectului) ____________________________________________

  __________________________________________________________________________________.

  Scopul proiectului este ____________________________________________________________.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este ______________________________.

  Prevederile de bază ale proiectului sunt _______________________________________________.

  Beneficiarii proiectului de decizie sînt ________________________________________________.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt _________ __________________________________________________________________________________.

  Impactul estimat al proiectului de decizie este __________________________________________

   __________________________________________________________________________________.

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare (denumirea  documentelor relevante) _______________________________, prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare __________________________ şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte (denumirea documentelor relevante) _____________________________________.

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de ______________, în adresa dnei/dl ____________________, pe adresa electronică: __________________, la numărul de telefon ___________ sau pe adresa sediului Casei Naţionale de Asigurări Sociale: MD 2028,  mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 3.

  Proiectul deciziei (denumirea) ________________ şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborări proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială (adresa) www.cnas.md sau la sediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale situat pe adresa MD 2028,  mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 3.

   
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next