• Prima   /  vechi Functii vacante  /  Specialist principal (perioadă determinată), Direcţia juridică, Secţia gestionarea procedurii de insolvabilitate şi a accidentelor de muncă

  Specialist principal (perioadă determinată), Direcţia juridică, Secţia gestionarea procedurii de insolvabilitate şi a accidentelor de muncă

      

  Scopul general al funcţiei: Asigurarea reprezentării intereselor Casei Naţionale de Asigurări Sociale în derularea procedurii de insolvabilitate, pentru acumularea şi restituirea sumelor datorate în bugetul asigurărilor sociale de stat cât şi monitorizarea stabilirii indemnizaţiilor ca urmare a accidentelor de muncă sau a îmbolnăvirilor profesionale.

  Sarcinile de bază:

  1. Aplicarea legislaţiei în domeniul sistemului public de asigurări sociale.
  2. Apărarea intereselor Casei Naţionale de Asigurare Sociale în instanţele judecătoreşti de

  toate nivelele în derularea procedurii de insolvabilitate.

  1. Acordarea asistenţei juridice în domeniul asigurărilor sociale.
  2. Evidenţa, vizarea şi monitorizarea dosarelor de accidente de muncă şi boli profesionale.
  3. Informarea cu cadrul legislativ şi normativ a specialiştilor Casei Naţionale de Asigurări

  Sociale şi Casei Teritoriale de Asigurări Sociale.

     Condiţiile de participare  la concurs:

  Condiţii de bază

  -         Deţinerea  cetăţeniei Republicii Moldova ;

  -         posedarea limbii  de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

  -         neatingerea vîrstei  necesare obţinerii dreptului  la pensie pentru  limită de vîrstă;

  -         lipsa  antecedentelor  penale  nestinse  pentru  infracţiuni  săvîrşite cu intenţie;

  -         neprivarea de  dreptul de a ocupa funcţii publice.

  Cerinţe specifice

  Studii: 

  -  superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul jurisprudenţei;

  - cursuri de perfecţionare în domeniul asigurărilor sociale, administraţiei publice,   juridice.

  Experienţă profesională: minimum 1 an în domeniul juridic, preferabil experienţă în serviciul public.

  Cunoştinţe:

  -       Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

  -       Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;

  -       Cunoaşterea limbii de stat şi rusa.

  Abilităţi: de lucru cu informaţia, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  

  Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

  Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă/ prin e-mail Dosarul  de concurs:

  a)     formularul de participare;

  b)    copia  buletinului  de identitate;

  c)     copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională  şi /sau de specializare;

  d)    copia carnetului de muncă;

  e)     certificatul medical,după caz;cazierul judiciar.

  Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul  de concurs - pentru înscrierea la concurs, vă adresaţi până la data de 14 octombrie 2016.

  Salariul minin conform Legii 48 din 22.03.2013 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici este de 3200 lei

  Telefon  (022) 257560

  e-mail – elena.ilies@cnas.gov.md

  adresa poştală - mun.Chişinău, str.Gh.Tudor,3

  persoana de contact- Elena Ilies

  Bibliografia concursului:

  Constituţia Republicii Moldova
  Acte normative  în domeniul serviciului publicLegea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public.
  Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
  Legea nr.16-XVI  din 15 februarie 2008  cu privire  la conflictul  de interese
  Acte normative  în domeniul  administraţiei  publice centraleLegea nr.64-XII din 31 mai 1990  cu privire la Guvern
  Lege nr.317-XV din 18.07.2003 privind  actele  normative  ale Guvernului  şi alte  autorităţi  ale  administraţiei  publice  centrale şi locale
  Acte normative în domeniul  de  specialitateLegea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999

  Legea privind pensiile de asigurări sociale nr.156-XIV din 14.10.1998

  Legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală.
  Hotărîrea Guvernului  nr. 256 din 09.03.2006 privind aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
  Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova nr.937 din 13.11.2014

  Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la crearea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale nr. 418 din 03.05.2000

        individuale în sistemul public de asigurări sociale nr. 418 din 03.05.2000

  1 Formularul  de participare  poate fi găsit pe pagina web www.cnas.md sau  solicitat   la sediul autorităţii publice.

  2 Copiile documentelor  prezentate  pot fi  autentificate  de notar  sau se  prezintă  împreună  cu documentele  originale  pentru  a verifica  veridicitatea lor. În situaţia în care  dosarul  de concurs  se depune  prin poştă  sa e-mail, această  prevedere  se  aplică  la data  desfăşurării  probei  scrise  a  concursului , sub  sancţiunea  respingerii  dosarului  de concurs.

  3 Cazierul  judiciar poate fi  înlocuit  cu declaraţia  pe proprie răspundere. În acest caz,candidatul are obligaţia    completeze dosarul  de concurs  cu originalul  documentului  în termen   de maximum 10 zile calendaristice  de la data  la care  a fost  declarat învingător, sub  sancţiunea   neemiterii  actului  administrativ  de numire.

   
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next